آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 مشهد تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 507,863 40,585,510,739 Rls. 1,237,230 $
2 5 1396 مشهد تركمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 184,000 38,467,615,000 Rls. 1,173,000 $
3 8 1396 مشهد تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 463,676 34,098,981,834 Rls. 982,125 $
4 7 1396 مشهد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 332,162 33,562,026,718 Rls. 990,484 $
5 4 1396 مشهد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 342,516 32,179,813,980 Rls. 989,273 $
6 3 1396 مشهد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 329,571 29,405,486,476 Rls. 906,189 $
7 8 1396 مشهد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 275,334 28,794,455,086 Rls. 826,002 $
8 11 1396 مشهد تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 378,930 28,584,071,353 Rls. 775,694 $
9 10 1396 مشهد تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 3,210,516 28,091,465,278 Rls. 780,134 $
10 8 1396 مشهد تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 313,764 27,297,541,102 Rls. 780,801 $
11 5 1396 مشهد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 273,693 26,914,476,918 Rls. 821,079 $
12 11 1396 مشهد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 231,573 25,552,636,014 Rls. 694,719 $
13 2 1396 مشهد تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 2,182,780 24,783,933,291 Rls. 763,904 $
14 2 1396 مشهد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 253,456 24,669,023,952 Rls. 760,343 $
15 9 1396 مشهد تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 240,284 23,124,434,004 Rls. 655,361 $
16 2 1396 مشهد تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 289,196 22,474,928,207 Rls. 692,745 $
17 6 1396 مشهد تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 282,556 22,455,667,321 Rls. 675,704 $
18 12 1396 مشهد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 197,139 22,162,328,680 Rls. 591,416 $
19 3 1396 مشهد تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,922,080 21,829,174,937 Rls. 672,739 $
20 6 1396 مشهد تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 2,928,664 21,422,711,969 Rls. 645,866 $
21 9 1396 مشهد تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,694,271 20,842,162,925 Rls. 591,095 $
22 10 1396 مشهد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 190,162 20,524,003,674 Rls. 570,486 $
23 9 1396 مشهد تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,790,985 20,302,839,298 Rls. 575,497 $
24 4 1396 مشهد تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 244,437 20,000,148,920 Rls. 614,295 $
25 5 1396 مشهد تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 2,681,469 19,965,049,198 Rls. 609,068 $
26 7 1396 مشهد تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 265,955 19,195,439,060 Rls. 567,727 $
27 12 1396 مشهد تركمنستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,886,785 18,600,158,184 Rls. 497,167 $
28 6 1396 مشهد تركمنستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 515,220 18,397,950,000 Rls. 551,808 $
29 9 1396 مشهد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 172,350 17,599,321,347 Rls. 498,338 $
30 8 1396 مشهد تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 2,229,148 17,506,096,892 Rls. 504,648 $
31 7 1396 مشهد تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 2,157,792 17,287,238,216 Rls. 509,317 $
32 2 1396 مشهد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,438,652 17,255,503,555 Rls. 531,831 $
33 7 1396 مشهد تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 209,969 17,178,330,930 Rls. 507,371 $
34 9 1396 مشهد تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 155,356 16,935,613,710 Rls. 478,831 $
35 4 1396 مشهد تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 248,286 16,725,615,835 Rls. 514,203 $
36 11 1396 مشهد تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 191,804 16,374,895,409 Rls. 443,390 $
37 12 1396 مشهد تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 206,820 16,075,166,544 Rls. 431,816 $
38 6 1396 مشهد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 158,454 15,795,139,217 Rls. 477,136 $
39 12 1396 مشهد تركمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 650,955 15,763,253,564 Rls. 423,121 $
40 1 1396 مشهد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,073,636 15,152,926,902 Rls. 467,232 $
41 3 1396 مشهد تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 197,272 15,009,066,780 Rls. 462,556 $
42 1 1396 مشهد تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 177,298 14,939,343,614 Rls. 460,683 $
43 12 1396 مشهد تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 159,032 14,811,030,260 Rls. 396,616 $
44 6 1396 مشهد تركمنستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 769,824 14,745,897,720 Rls. 443,232 $
45 9 1396 مشهد تركمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 227,340 14,203,559,700 Rls. 401,820 $
46 4 1396 مشهد تركمنستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 334,024 14,060,646,145 Rls. 432,686 $
47 9 1396 مشهد تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 234,674 13,820,063,613 Rls. 389,627 $
48 11 1396 مشهد تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 233,800 13,809,637,120 Rls. 374,080 $
49 1 1396 مشهد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 140,443 13,664,690,778 Rls. 421,329 $
50 7 1396 مشهد تركمنستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 114,525 13,544,916,495 Rls. 400,839 $
51 7 1396 مشهد تركمنستان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 10,000 13,054,602,330 Rls. 384,615 $
52 6 1396 مشهد تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 1,155,791 12,956,719,097 Rls. 390,966 $
53 6 1396 مشهد تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 185,984 12,813,880,922 Rls. 385,647 $
54 8 1396 مشهد تركمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 119,011 12,403,679,030 Rls. 357,030 $
55 11 1396 مشهد تركمنستان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 39,724 12,261,013,024 Rls. 333,682 $
56 2 1396 مشهد تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,788,110 12,087,495,434 Rls. 372,566 $
57 3 1396 مشهد تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 1,454,472 12,087,243,392 Rls. 372,492 $
58 5 1396 مشهد تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 176,261 11,804,372,689 Rls. 360,419 $
59 12 1396 مشهد تركمنستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 308,838 11,534,212,915 Rls. 308,838 $
60 4 1396 مشهد تركمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 56,000 11,517,905,000 Rls. 354,000 $
61 10 1396 مشهد تركمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 487,389 11,414,224,806 Rls. 316,802 $
62 12 1396 مشهد تركمنستان 85451900 ساير الكترودهاي ذغالي ،غيرازرديف 85451100 15,480 11,329,374,245 Rls. 302,803 $
63 2 1396 مشهد تركمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 116,160 11,295,021,263 Rls. 348,111 $
64 2 1396 مشهد تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 158,711 11,215,260,427 Rls. 345,678 $
65 11 1396 مشهد تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,309,363 11,152,273,073 Rls. 303,410 $
66 3 1396 مشهد تركمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 54,000 11,129,453,000 Rls. 343,000 $
67 3 1396 مشهد تركمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 527,145 11,118,701,091 Rls. 342,644 $
68 3 1396 مشهد تركمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 112,450 10,946,627,946 Rls. 337,350 $
69 3 1396 مشهد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,557,623 10,922,867,468 Rls. 336,628 $
70 5 1396 مشهد تركمنستان 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 165,320 10,840,355,240 Rls. 330,640 $
71 7 1396 مشهد تركمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 196,700 10,834,269,540 Rls. 319,890 $
72 1 1396 مشهد تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 948,840 10,769,595,236 Rls. 332,148 $
73 3 1396 مشهد تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 139,313 10,707,914,221 Rls. 329,984 $
74 4 1396 مشهد تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 927,490 10,558,350,054 Rls. 324,624 $
75 9 1396 مشهد تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 129,807 10,524,416,043 Rls. 297,527 $
76 7 1396 مشهد تركمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 476,040 10,484,528,556 Rls. 309,428 $
77 8 1396 مشهد تركمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 163,901 10,276,284,386 Rls. 295,022 $
78 8 1396 مشهد تركمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 250,562 10,118,655,397 Rls. 288,666 $
79 4 1396 مشهد تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 1,027,884 10,111,443,834 Rls. 310,878 $
80 5 1396 مشهد تركمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 152,765 10,055,574,772 Rls. 306,403 $
81 6 1396 مشهد تركمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 46,000 9,878,960,000 Rls. 299,000 $
82 12 1396 مشهد تركمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 108,500 9,608,173,155 Rls. 257,145 $
83 10 1396 مشهد تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 112,895 9,595,631,029 Rls. 266,200 $
84 2 1396 مشهد تركمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 448,047 9,447,994,000 Rls. 291,207 $
85 5 1396 مشهد تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 129,154 9,437,091,164 Rls. 287,722 $
86 9 1396 مشهد تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 107,750 9,383,890,244 Rls. 264,999 $
87 7 1396 مشهد تركمنستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 178,080 9,353,662,920 Rls. 278,964 $
88 11 1396 مشهد تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 84,020 9,281,985,240 Rls. 252,060 $
89 2 1396 مشهد تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 1,044,697 9,246,844,922 Rls. 285,011 $
90 9 1396 مشهد تركمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 120,043 9,134,103,756 Rls. 258,528 $
91 10 1396 مشهد تركمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 138,800 8,994,443,760 Rls. 249,840 $
92 10 1396 مشهد تركمنستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,000,000 8,982,417,289 Rls. 250,001 $
93 11 1396 مشهد تركمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 400,000 8,868,570,000 Rls. 240,000 $
94 2 1396 مشهد تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 123,691 8,765,051,458 Rls. 270,185 $
95 7 1396 مشهد تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 159,880 8,673,954,576 Rls. 255,808 $
96 5 1396 مشهد تركمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 404,123 8,595,345,896 Rls. 262,680 $
97 5 1396 مشهد تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 120,180 8,466,210,992 Rls. 258,704 $
98 6 1396 مشهد تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 81,872 8,380,294,344 Rls. 253,022 $
99 9 1396 مشهد تركمنستان 94061090 ک ک ک ساير 92,800 8,366,400,000 Rls. 235,084 $
100 7 1396 مشهد تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 82,119 8,276,617,947 Rls. 243,673 $
مجموع کل
1,575,605,945,587 ريال
مجموع کل
46,264,377 دلار