آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيكستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 مشهد تاجيكستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 375,416 41,389,005,475 Rls. 1,122,194 $
2 9 1396 مشهد تاجيكستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 413,857 39,001,832,046 Rls. 1,102,322 $
3 8 1396 مشهد تاجيكستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 373,155 38,613,041,175 Rls. 1,119,465 $
4 7 1396 مشهد تاجيكستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 307,845 32,103,804,652 Rls. 944,276 $
5 4 1396 مشهد تاجيكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 382,403 31,286,655,165 Rls. 960,807 $
6 6 1396 مشهد تاجيكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 325,580 28,775,891,725 Rls. 866,319 $
7 6 1396 مشهد تاجيكستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 273,108 27,106,482,378 Rls. 819,324 $
8 5 1396 مشهد تاجيكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 286,279 23,808,621,668 Rls. 725,893 $
9 12 1396 مشهد تاجيكستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 212,308 23,789,607,168 Rls. 636,325 $
10 5 1396 مشهد تاجيكستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 219,992 21,631,157,913 Rls. 659,976 $
11 12 1396 مشهد تاجيكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 206,840 20,312,625,060 Rls. 542,624 $
12 4 1396 مشهد تاجيكستان 55092200 نخ چندلاياکابله, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, پلي استر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 99,171 19,358,419,170 Rls. 595,026 $
13 8 1396 مشهد تاجيكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 233,715 19,165,704,920 Rls. 554,258 $
14 9 1396 مشهد تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 159,059 18,546,082,989 Rls. 524,894 $
15 12 1396 مشهد تاجيكستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 163,221 18,286,167,826 Rls. 489,665 $
16 10 1396 مشهد تاجيكستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 165,272 17,961,488,355 Rls. 495,816 $
17 2 1396 مشهد تاجيكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 202,569 17,630,893,135 Rls. 543,401 $
18 3 1396 مشهد تاجيكستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 193,113 15,976,054,035 Rls. 492,322 $
19 3 1396 مشهد تاجيكستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 176,972 14,930,291,178 Rls. 460,125 $
20 10 1396 مشهد تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 117,417 14,017,651,270 Rls. 387,475 $
21 5 1396 مشهد تاجيكستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 114,157 13,691,136,668 Rls. 417,791 $
22 2 1396 مشهد تاجيكستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 135,951 13,231,685,847 Rls. 407,821 $
23 7 1396 مشهد تاجيكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 150,873 13,107,351,759 Rls. 386,734 $
24 12 1396 مشهد تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 104,220 12,975,539,018 Rls. 345,926 $
25 7 1396 مشهد تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 115,295 12,869,348,412 Rls. 380,272 $
26 8 1396 مشهد تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 109,880 12,609,113,702 Rls. 362,601 $
27 9 1396 مشهد تاجيكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,000 12,333,300,000 Rls. 350,000 $
28 6 1396 مشهد تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 110,949 12,200,705,860 Rls. 366,725 $
29 5 1396 مشهد تاجيكستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 13,984 11,937,271,268 Rls. 364,598 $
30 10 1396 مشهد تاجيكستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 82,701 11,848,228,464 Rls. 330,805 $
31 3 1396 مشهد تاجيكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 133,294 10,969,128,562 Rls. 337,953 $
32 11 1396 مشهد تاجيكستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 97,607 10,797,893,535 Rls. 292,821 $
33 4 1396 مشهد تاجيكستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 122,302 10,343,220,549 Rls. 317,982 $
34 12 1396 مشهد تاجيكستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 84,449 10,341,853,201 Rls. 278,681 $
35 6 1396 مشهد تاجيكستان 55092200 نخ چندلاياکابله, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, پلي استر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 51,992 10,331,665,176 Rls. 311,952 $
36 1 1396 مشهد تاجيكستان 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 78,730 10,215,374,960 Rls. 314,920 $
37 9 1396 مشهد تاجيكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 99,442 9,977,038,242 Rls. 282,773 $
38 2 1396 مشهد تاجيكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 35,000 9,934,443,750 Rls. 306,250 $
39 11 1396 مشهد تاجيكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 71,958 9,839,096,454 Rls. 266,337 $
40 4 1396 مشهد تاجيكستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 108,714 9,549,508,680 Rls. 293,649 $
41 11 1396 مشهد تاجيكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 103,498 9,545,722,722 Rls. 258,744 $
42 10 1396 مشهد تاجيكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 121,811 9,280,935,754 Rls. 256,326 $
43 5 1396 مشهد تاجيكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 101,434 9,199,576,848 Rls. 280,842 $
44 10 1396 مشهد تاجيكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 63,484 9,001,212,216 Rls. 249,736 $
45 5 1396 مشهد تاجيكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,041,359 8,946,204,474 Rls. 272,921 $
46 11 1396 مشهد تاجيكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 88,072 8,859,176,090 Rls. 240,662 $
47 11 1396 مشهد تاجيكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 925,319 8,741,083,119 Rls. 237,492 $
48 8 1396 مشهد تاجيكستان 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 231,000 8,688,282,280 Rls. 247,864 $
49 6 1396 مشهد تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 93,316 8,544,691,787 Rls. 256,570 $
50 2 1396 مشهد تاجيكستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 64,664 8,392,691,044 Rls. 258,656 $
51 1 1396 مشهد تاجيكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 62,608 8,150,722,266 Rls. 251,403 $
52 12 1396 مشهد تاجيكستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 150,094 8,114,019,185 Rls. 217,277 $
53 3 1396 مشهد تاجيكستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 111,075 7,952,350,224 Rls. 245,082 $
54 11 1396 مشهد تاجيكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 71,480 7,945,859,760 Rls. 214,440 $
55 9 1396 مشهد تاجيكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 826,573 7,853,927,808 Rls. 222,229 $
56 12 1396 مشهد تاجيكستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 129,859 7,744,862,827 Rls. 207,775 $
57 4 1396 مشهد تاجيكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 899,748 7,709,281,465 Rls. 237,008 $
58 11 1396 مشهد تاجيكستان 39011090 ک ک ک ساير: 187,900 7,704,577,708 Rls. 209,639 $
59 5 1396 مشهد تاجيكستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 120,085 7,462,005,505 Rls. 228,161 $
60 3 1396 مشهد تاجيكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 76,511 7,447,339,182 Rls. 229,533 $
61 10 1396 مشهد تاجيكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 29,550 7,374,521,268 Rls. 205,452 $
62 7 1396 مشهد تاجيكستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 105,806 7,186,346,940 Rls. 211,812 $
63 9 1396 مشهد تاجيكستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 79,206 7,095,020,457 Rls. 200,810 $
64 11 1396 مشهد تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 57,850 7,053,246,078 Rls. 190,905 $
65 7 1396 مشهد تاجيكستان 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 29,424 7,026,598,320 Rls. 205,968 $
66 12 1396 مشهد تاجيكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 72,062 6,974,762,928 Rls. 187,361 $
67 4 1396 مشهد تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 74,114 6,946,532,900 Rls. 213,640 $
68 6 1396 مشهد تاجيكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 29,678 6,890,998,949 Rls. 207,749 $
69 3 1396 مشهد تاجيكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 104,685 6,874,453,484 Rls. 211,838 $
70 7 1396 مشهد تاجيكستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 45,924 6,840,036,895 Rls. 201,076 $
71 11 1396 مشهد تاجيكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 185,142 6,817,184,067 Rls. 185,142 $
72 9 1396 مشهد تاجيكستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 136,560 6,776,990,852 Rls. 192,014 $
73 12 1396 مشهد تاجيكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 707,106 6,769,247,181 Rls. 181,550 $
74 3 1396 مشهد تاجيكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 860,541 6,746,266,973 Rls. 207,902 $
75 5 1396 مشهد تاجيكستان 39012090 ک ک ک ساير: 176,600 6,625,370,241 Rls. 202,136 $
76 2 1396 مشهد تاجيكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 802,578 6,500,176,073 Rls. 200,359 $
77 7 1396 مشهد تاجيكستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 85,393 6,401,440,019 Rls. 188,488 $
78 4 1396 مشهد تاجيكستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 103,496 6,389,388,390 Rls. 196,642 $
79 8 1396 مشهد تاجيكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 719,311 6,378,250,421 Rls. 183,530 $
80 12 1396 مشهد تاجيكستان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 21,036 6,286,084,000 Rls. 168,288 $
81 3 1396 مشهد تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 64,516 6,067,585,899 Rls. 186,975 $
82 7 1396 مشهد تاجيكستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 25,084 5,990,184,620 Rls. 175,588 $
83 5 1396 مشهد تاجيكستان 39011090 ک ک ک ساير: 148,479 5,975,235,003 Rls. 182,501 $
84 7 1396 مشهد تاجيكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 58,392 5,936,426,424 Rls. 175,176 $
85 2 1396 مشهد تاجيكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 173,331 5,815,026,397 Rls. 179,227 $
86 12 1396 مشهد تاجيكستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 51,552 5,777,814,816 Rls. 154,656 $
87 9 1396 مشهد تاجيكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 52,668 5,588,924,169 Rls. 158,004 $
88 9 1396 مشهد تاجيكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 35,977 5,476,770,981 Rls. 154,833 $
89 4 1396 مشهد تاجيكستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 40,000 5,458,950,000 Rls. 168,000 $
90 2 1396 مشهد تاجيكستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 71,119 5,338,687,077 Rls. 164,544 $
91 6 1396 مشهد تاجيكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 64,188 5,321,994,750 Rls. 160,470 $
92 5 1396 مشهد تاجيكستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 59,882 5,310,586,267 Rls. 162,117 $
93 5 1396 مشهد تاجيكستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 385,193 5,209,047,400 Rls. 158,860 $
94 9 1396 مشهد تاجيكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 68,277 5,189,228,163 Rls. 147,235 $
95 9 1396 مشهد تاجيكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 64,198 5,130,425,162 Rls. 145,543 $
96 12 1396 مشهد تاجيكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 136,270 5,099,675,326 Rls. 136,270 $
97 12 1396 مشهد تاجيكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 45,613 5,098,456,074 Rls. 136,757 $
98 10 1396 مشهد تاجيكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 46,291 5,027,248,407 Rls. 139,551 $
99 9 1396 مشهد تاجيكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 46,800 4,996,695,600 Rls. 140,400 $
100 12 1396 مشهد تاجيكستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 86,316 4,992,299,965 Rls. 133,518 $
مجموع کل
1,124,833,082,610 ريال
مجموع کل
32,684,345 دلار