آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (لطف آباد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 لطف آباد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 15,032,498 194,464,565,940 Rls. 5,500,256 $
2 10 1396 لطف آباد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 14,473,438 190,707,067,847 Rls. 5,290,256 $
3 8 1396 لطف آباد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 11,493,314 150,093,953,855 Rls. 4,315,440 $
4 6 1396 لطف آباد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 12,142,643 147,200,811,574 Rls. 4,434,413 $
5 9 1396 لطف آباد تركمنستان 08081000 سيب , تازه 8,186,503 144,633,323,843 Rls. 4,092,736 $
6 7 1396 لطف آباد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 11,252,270 140,420,618,690 Rls. 4,143,879 $
7 11 1396 لطف آباد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 9,320,500 126,218,810,701 Rls. 3,428,075 $
8 8 1396 لطف آباد تركمنستان 08081000 سيب , تازه 6,902,445 115,269,524,259 Rls. 3,317,325 $
9 5 1396 لطف آباد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 9,351,058 111,137,228,561 Rls. 3,390,363 $
10 12 1396 لطف آباد تركمنستان 08081000 سيب , تازه 5,501,615 102,632,158,826 Rls. 2,751,711 $
11 7 1396 لطف آباد تركمنستان 08081000 سيب , تازه 5,971,690 101,197,257,961 Rls. 2,978,066 $
12 11 1396 لطف آباد تركمنستان 08081000 سيب , تازه 5,123,661 94,861,066,895 Rls. 2,575,384 $
13 12 1396 لطف آباد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 6,353,574 93,078,793,581 Rls. 2,496,809 $
14 10 1396 لطف آباد تركمنستان 08081000 سيب , تازه 4,182,581 75,330,726,391 Rls. 2,097,110 $
15 3 1396 لطف آباد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 5,830,986 61,211,993,935 Rls. 1,886,440 $
16 4 1396 لطف آباد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 5,065,598 59,981,165,717 Rls. 1,844,388 $
17 12 1396 لطف آباد تركمنستان 07031000 پيازوموسير 3,456,810 51,678,442,727 Rls. 1,382,723 $
18 1 1396 لطف آباد تركمنستان 07031000 پيازوموسير 7,931,182 51,522,934,686 Rls. 1,588,973 $
19 6 1396 لطف آباد تركمنستان 08081000 سيب , تازه 2,555,877 42,452,481,297 Rls. 1,277,156 $
20 11 1396 لطف آباد تركمنستان 07031000 پيازوموسير 1,972,225 29,151,772,484 Rls. 788,894 $
21 1 1396 لطف آباد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 5,575,508 27,118,199,538 Rls. 836,287 $
22 2 1396 لطف آباد تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 2,928,430 24,897,379,902 Rls. 767,507 $
23 2 1396 لطف آباد تركمنستان 07031000 پيازوموسير 3,728,992 24,193,140,813 Rls. 745,847 $
24 3 1396 لطف آباد تركمنستان 01051190 مرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر غير مذكور درجاي ديگر . 116,118 21,231,380,310 Rls. 654,325 $
25 2 1396 لطف آباد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,887,732 19,265,241,209 Rls. 594,534 $
26 3 1396 لطف آباد تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 2,422,534 18,812,808,374 Rls. 579,771 $
27 9 1396 لطف آباد تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 807,326 17,647,085,707 Rls. 498,358 $
28 1 1396 لطف آباد تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,769,559 17,481,616,830 Rls. 539,074 $
29 9 1396 لطف آباد تركمنستان 07031000 پيازوموسير 1,254,159 15,649,188,940 Rls. 443,236 $
30 4 1396 لطف آباد تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,895,335 15,475,249,854 Rls. 475,719 $
31 3 1396 لطف آباد تركمنستان 27132000 قيرنفت 2,948,700 15,309,467,127 Rls. 471,789 $
32 10 1396 لطف آباد تركمنستان 07031000 پيازوموسير 983,272 13,990,281,878 Rls. 387,957 $
33 1 1396 لطف آباد تركمنستان 08081000 سيب , تازه 1,180,114 12,989,305,022 Rls. 400,596 $
34 2 1396 لطف آباد تركمنستان 27132000 قيرنفت 2,206,890 11,455,088,696 Rls. 353,111 $
35 10 1396 لطف آباد تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 460,258 11,439,457,396 Rls. 319,199 $
36 2 1396 لطف آباد تركمنستان 08081000 سيب , تازه 1,036,993 11,423,951,826 Rls. 352,172 $
37 6 1396 لطف آباد تركمنستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 77,256 11,106,011,420 Rls. 336,140 $
38 7 1396 لطف آباد تركمنستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 60,342 10,725,684,060 Rls. 314,930 $
39 6 1396 لطف آباد تركمنستان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 558,115 9,651,346,749 Rls. 290,593 $
40 9 1396 لطف آباد تركمنستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 42,138 8,141,070,000 Rls. 231,000 $
41 11 1396 لطف آباد تركمنستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 259,272 8,089,977,926 Rls. 219,481 $
42 5 1396 لطف آباد تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 2,172,220 7,825,554,106 Rls. 238,930 $
43 7 1396 لطف آباد تركمنستان 01022110 گاو ش?ر? مولد نژاد خالص 52,290 7,573,530,000 Rls. 222,000 $
44 12 1396 لطف آباد تركمنستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 403,030 7,518,358,465 Rls. 201,515 $
45 7 1396 لطف آباد تركمنستان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 136,200 7,242,260,786 Rls. 212,470 $
46 7 1396 لطف آباد تركمنستان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 322,752 6,828,322,692 Rls. 202,230 $
47 12 1396 لطف آباد تركمنستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 796,145 6,828,210,182 Rls. 183,065 $
48 5 1396 لطف آباد تركمنستان 08081000 سيب , تازه 788,384 6,443,474,096 Rls. 196,368 $
49 10 1396 لطف آباد تركمنستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 375,903 6,107,601,316 Rls. 169,965 $
50 4 1396 لطف آباد تركمنستان 27132000 قيرنفت 1,149,005 5,972,980,360 Rls. 183,839 $
51 9 1396 لطف آباد تركمنستان 08109010 انار تازه 151,680 5,343,724,606 Rls. 151,101 $
52 11 1396 لطف آباد تركمنستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 630,449 5,341,776,225 Rls. 144,906 $
53 8 1396 لطف آباد تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,140,380 5,194,413,018 Rls. 149,339 $
54 8 1396 لطف آباد تركمنستان 08109010 انار تازه 154,050 5,127,738,588 Rls. 146,180 $
55 12 1396 لطف آباد تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 630,470 4,906,504,702 Rls. 131,094 $
56 5 1396 لطف آباد تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 594,005 4,868,343,218 Rls. 148,828 $
57 12 1396 لطف آباد تركمنستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 307,473 4,819,587,119 Rls. 129,363 $
58 7 1396 لطف آباد تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,096,220 4,657,769,271 Rls. 137,239 $
59 3 1396 لطف آباد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 871,791 4,625,673,549 Rls. 142,542 $
60 6 1396 لطف آباد تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 75,600 4,536,890,820 Rls. 136,080 $
61 3 1396 لطف آباد تركمنستان 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 602,620 4,101,651,167 Rls. 126,394 $
62 12 1396 لطف آباد تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 105,556 3,821,810,552 Rls. 102,334 $
63 11 1396 لطف آباد تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 172,137 3,719,405,621 Rls. 100,936 $
64 11 1396 لطف آباد تركمنستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 200,189 3,702,720,524 Rls. 100,621 $
65 7 1396 لطف آباد تركمنستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 461,072 3,627,298,017 Rls. 106,622 $
66 6 1396 لطف آباد تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,018,328 3,588,954,698 Rls. 108,120 $
67 2 1396 لطف آباد تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 442,459 3,328,674,926 Rls. 102,610 $
68 4 1396 لطف آباد تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 632,470 3,144,554,484 Rls. 96,613 $
69 1 1396 لطف آباد تركمنستان 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 138,290 3,139,694,334 Rls. 96,803 $
70 12 1396 لطف آباد تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 152,809 3,138,772,910 Rls. 84,050 $
71 7 1396 لطف آباد تركمنستان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 14,375 3,088,722,000 Rls. 91,000 $
72 9 1396 لطف آباد تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 760,215 3,020,850,975 Rls. 85,491 $
73 8 1396 لطف آباد تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 287,420 2,899,210,823 Rls. 83,388 $
74 9 1396 لطف آباد تركمنستان 27132000 قيرنفت 511,405 2,884,357,043 Rls. 81,824 $
75 4 1396 لطف آباد تركمنستان 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 59,000 2,873,555,865 Rls. 88,500 $
76 1 1396 لطف آباد تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 361,745 2,817,892,868 Rls. 86,886 $
77 7 1396 لطف آباد تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 161,968 2,791,204,440 Rls. 82,105 $
78 12 1396 لطف آباد تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 659,610 2,684,297,957 Rls. 71,829 $
79 6 1396 لطف آباد تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 248,010 2,679,654,180 Rls. 80,396 $
80 4 1396 لطف آباد تركمنستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 219,675 2,651,263,300 Rls. 81,340 $
81 6 1396 لطف آباد تركمنستان 08094000 آلو و گوجه , تازه 185,895 2,593,601,790 Rls. 78,037 $
82 11 1396 لطف آباد تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 560,955 2,452,431,167 Rls. 66,637 $
83 9 1396 لطف آباد تركمنستان 01022900 ساير حيواناتاز نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 11,250 2,402,257,500 Rls. 67,500 $
84 10 1396 لطف آباد تركمنستان 08109010 انار تازه 66,363 2,395,843,203 Rls. 66,363 $
85 2 1396 لطف آباد تركمنستان 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 86,575 2,369,605,068 Rls. 73,052 $
86 3 1396 لطف آباد تركمنستان 08081000 سيب , تازه 288,291 2,352,287,332 Rls. 72,503 $
87 8 1396 لطف آباد تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 106,183 2,329,072,120 Rls. 67,047 $
88 5 1396 لطف آباد تركمنستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 10,774 2,290,814,890 Rls. 69,860 $
89 10 1396 لطف آباد تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 471,682 2,282,451,343 Rls. 63,231 $
90 1 1396 لطف آباد تركمنستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 296,893 2,270,469,516 Rls. 70,028 $
91 8 1396 لطف آباد تركمنستان 08052100 ک ک نارنگ?­ها (شامل تنجر?ن­ها وسان سوماک) 167,213 2,217,563,497 Rls. 63,713 $
92 4 1396 لطف آباد تركمنستان 01051160 جوجه يكروزه تخمگذار 6,700 2,183,328,000 Rls. 67,200 $
93 7 1396 لطف آباد تركمنستان 08094000 آلو و گوجه , تازه 112,723 2,178,047,510 Rls. 64,602 $
94 4 1396 لطف آباد تركمنستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 12,510 2,149,357,000 Rls. 66,150 $
95 12 1396 لطف آباد تركمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 15,468 2,083,416,860 Rls. 55,684 $
96 4 1396 لطف آباد تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 35,450 2,073,186,900 Rls. 63,810 $
97 6 1396 لطف آباد تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 22,935 2,062,071,616 Rls. 62,656 $
98 2 1396 لطف آباد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 331,290 1,964,209,815 Rls. 60,543 $
99 9 1396 لطف آباد تركمنستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 113,658 1,925,585,687 Rls. 54,611 $
100 6 1396 لطف آباد تركمنستان 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 18,095 1,905,678,544 Rls. 57,904 $
مجموع کل
2,629,286,172,508 ريال
مجموع کل
75,788,070 دلار