آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 كرمان پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 271,700 83,007,692,500 Rls. 2,302,375 $
2 10 1396 كرمان پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 44,700 23,977,080,000 Rls. 670,500 $
3 12 1396 كرمان پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 74,000 22,127,408,000 Rls. 592,000 $
4 9 1396 كرمان پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 65,000 20,125,577,500 Rls. 568,750 $
5 11 1396 كرمان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 11,000,000 13,878,915,000 Rls. 375,000 $
6 11 1396 كرمان پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 46,740 13,691,918,880 Rls. 373,920 $
7 12 1396 كرمان پاكستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 718,345 9,374,861,302 Rls. 251,418 $
8 9 1396 كرمان پاكستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 680,775 8,411,017,938 Rls. 238,268 $
9 5 1396 كرمان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 7,000,000 8,063,795,000 Rls. 246,000 $
10 3 1396 كرمان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 7,000,000 7,982,001,000 Rls. 246,000 $
11 1 1396 كرمان پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 7,000,000 7,716,640,000 Rls. 238,000 $
12 8 1396 كرمان پاكستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 6,000,000 7,093,774,000 Rls. 202,000 $
13 11 1396 كرمان پاكستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 6,000,000 6,933,320,000 Rls. 188,000 $
14 12 1396 كرمان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 4,700,000 6,383,120,200 Rls. 171,300 $
15 8 1396 كرمان پاكستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 505,835 6,171,222,526 Rls. 177,042 $
16 9 1396 كرمان پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,500,000 5,434,320,000 Rls. 153,500 $
17 12 1396 كرمان پاكستان 40119010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 35,618 5,307,674,989 Rls. 142,473 $
18 8 1396 كرمان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 3,750,000 5,087,501,250 Rls. 146,250 $
19 9 1396 كرمان پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 9,000 4,761,240,000 Rls. 135,000 $
20 9 1396 كرمان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 4,000,000 4,726,248,000 Rls. 134,000 $
21 11 1396 كرمان پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 5,000,000 4,619,000,000 Rls. 125,000 $
22 7 1396 كرمان پاكستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 4,000,000 4,542,058,000 Rls. 134,000 $
23 6 1396 كرمان پاكستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 4,000,000 4,501,736,000 Rls. 136,000 $
24 2 1396 كرمان پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,000,000 4,411,296,000 Rls. 136,000 $
25 6 1396 كرمان پاكستان 40119090 ک ک ک سا?ر 32,984 4,378,651,176 Rls. 131,936 $
26 7 1396 كرمان پاكستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 357,110 4,217,781,353 Rls. 124,987 $
27 10 1396 كرمان پاكستان 40119090 ک ک ک سا?ر 28,562 4,085,508,480 Rls. 114,248 $
28 3 1396 كرمان پاكستان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 31,355 4,069,950,324 Rls. 125,420 $
29 2 1396 كرمان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 3,250,000 4,063,026,000 Rls. 125,250 $
30 11 1396 كرمان پاكستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 27,213 4,022,373,008 Rls. 108,854 $
31 12 1396 كرمان پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 26,867 4,004,303,300 Rls. 107,468 $
32 10 1396 كرمان پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,000,000 3,831,760,500 Rls. 107,000 $
33 7 1396 كرمان پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,000,000 3,479,730,000 Rls. 102,000 $
34 12 1396 كرمان پاكستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 22,845 3,397,027,067 Rls. 91,379 $
35 11 1396 كرمان پاكستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 252,900 3,262,949,460 Rls. 88,514 $
36 10 1396 كرمان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 4,015,000 3,166,451,500 Rls. 87,500 $
37 8 1396 كرمان پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,500,000 2,938,229,000 Rls. 85,000 $
38 4 1396 كرمان پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 3,500,000 2,847,343,750 Rls. 87,500 $
39 4 1396 كرمان پاكستان 40119010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 21,841 2,845,011,380 Rls. 87,364 $
40 6 1396 كرمان پاكستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 351,650 2,838,299,556 Rls. 84,970 $
41 10 1396 كرمان پاكستان 40119010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 18,281 2,636,558,944 Rls. 73,124 $
42 3 1396 كرمان پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 85,381 2,621,948,661 Rls. 80,805 $
43 1 1396 كرمان پاكستان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 20,055 2,601,827,760 Rls. 80,220 $
44 4 1396 كرمان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 2,000,000 2,542,410,000 Rls. 78,000 $
45 11 1396 كرمان پاكستان 40119010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 16,911 2,499,618,040 Rls. 67,645 $
46 9 1396 كرمان پاكستان 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 2,000,000 2,400,672,000 Rls. 68,000 $
47 10 1396 كرمان پاكستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 2,000,000 2,379,696,000 Rls. 66,000 $
48 12 1396 كرمان پاكستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 17,843 2,335,430,783 Rls. 62,447 $
49 2 1396 كرمان پاكستان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 17,207 2,233,055,632 Rls. 68,828 $
50 5 1396 كرمان پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,000,000 2,231,896,000 Rls. 68,000 $
51 4 1396 كرمان پاكستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 2,000,000 2,213,060,000 Rls. 68,000 $
52 6 1396 كرمان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 2,000,000 2,197,206,000 Rls. 66,000 $
53 8 1396 كرمان پاكستان 40117090 ک ک ک سا?ر 15,552 2,186,478,694 Rls. 62,206 $
54 9 1396 كرمان پاكستان 40119010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 15,284 2,155,069,885 Rls. 61,135 $
55 5 1396 كرمان پاكستان 40119010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 15,078 1,979,560,464 Rls. 60,312 $
56 1 1396 كرمان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 1,500,000 1,896,570,000 Rls. 58,500 $
57 6 1396 كرمان پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 14,046 1,859,231,264 Rls. 56,184 $
58 2 1396 كرمان پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 2,250,000 1,824,643,750 Rls. 56,250 $
59 10 1396 كرمان پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 10,739 1,542,798,160 Rls. 42,952 $
60 12 1396 كرمان پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,000,000 1,449,883,500 Rls. 39,000 $
61 11 1396 كرمان پاكستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 11,145 1,440,024,959 Rls. 39,004 $
62 3 1396 كرمان پاكستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 506,742 1,406,451,396 Rls. 43,344 $
63 4 1396 كرمان پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 10,139 1,319,895,020 Rls. 40,556 $
64 11 1396 كرمان پاكستان 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 8,924 1,318,964,688 Rls. 35,694 $
65 10 1396 كرمان پاكستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 103,060 1,306,726,519 Rls. 36,071 $
66 11 1396 كرمان پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,300 1,266,874,500 Rls. 34,500 $
67 5 1396 كرمان پاكستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 9,242 1,213,363,696 Rls. 36,968 $
68 12 1396 كرمان پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 1,000,000 942,375,000 Rls. 25,000 $
69 2 1396 كرمان پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 6,693 868,590,768 Rls. 26,772 $
70 3 1396 كرمان پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 6,655 863,921,276 Rls. 26,620 $
71 2 1396 كرمان پاكستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 589,965 820,274,364 Rls. 25,284 $
72 9 1396 كرمان پاكستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 5,774 814,121,845 Rls. 23,095 $
73 1 1396 كرمان پاكستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 6,438 778,494,150 Rls. 24,010 $
74 8 1396 كرمان پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 5,395 758,480,271 Rls. 21,579 $
75 6 1396 كرمان پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 24,675 758,102,433 Rls. 22,852 $
76 12 1396 كرمان پاكستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 24,195 753,425,855 Rls. 20,137 $
77 11 1396 كرمان پاكستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 24,340 724,342,446 Rls. 19,689 $
78 11 1396 كرمان پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 500,000 720,622,500 Rls. 19,500 $
79 1 1396 كرمان پاكستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 307,700 702,887,976 Rls. 21,672 $
80 7 1396 كرمان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 500,000 665,242,500 Rls. 19,500 $
81 1 1396 كرمان پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 19,756 608,722,474 Rls. 18,768 $
82 4 1396 كرمان پاكستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 21,630 597,361,140 Rls. 18,386 $
83 9 1396 كرمان پاكستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 12,360 546,403,464 Rls. 15,450 $
84 4 1396 كرمان پاكستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 4,020 524,127,600 Rls. 16,080 $
85 1 1396 كرمان پاكستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 3,965 514,308,080 Rls. 15,860 $
86 10 1396 كرمان پاكستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 11,700 487,744,415 Rls. 13,465 $
87 2 1396 كرمان پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 15,667 482,892,867 Rls. 14,883 $
88 10 1396 كرمان پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 13,896 471,201,290 Rls. 12,985 $
89 10 1396 كرمان پاكستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 3,203 458,199,856 Rls. 12,810 $
90 7 1396 كرمان پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 17,017 453,033,026 Rls. 13,364 $
91 12 1396 كرمان پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 14,394 402,292,172 Rls. 10,764 $
92 12 1396 كرمان پاكستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 10,238 381,867,162 Rls. 10,238 $
93 6 1396 كرمان پاكستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 12,875 377,445,480 Rls. 11,294 $
94 11 1396 كرمان پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 10,800 370,905,840 Rls. 10,080 $
95 8 1396 كرمان پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 11,520 332,336,718 Rls. 9,573 $
96 5 1396 كرمان پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 10,878 320,734,499 Rls. 9,778 $
97 3 1396 كرمان پاكستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 10,300 284,099,750 Rls. 8,755 $
98 1 1396 كرمان پاكستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 14,852 244,576,173 Rls. 7,540 $
99 9 1396 كرمان پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,582 223,138,830 Rls. 6,330 $
100 3 1396 كرمان پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 250,000 202,862,500 Rls. 6,250 $
مجموع کل
417,292,864,974 ريال
مجموع کل
11,830,294 دلار