آمار کل " صادرات به" کشور (يونان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 كرمان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 206,400 56,102,098,826 Rls. 1,605,151 $
2 12 1396 كرمان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 175,800 50,073,784,800 Rls. 1,341,600 $
3 11 1396 كرمان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 89,000 24,622,644,000 Rls. 668,000 $
4 10 1396 كرمان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 88,500 24,019,960,975 Rls. 669,075 $
5 9 1396 كرمان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 87,450 23,147,204,013 Rls. 656,474 $
6 7 1396 كرمان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 5,077,723,200 Rls. 149,600 $
7 2 1396 كرمان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,500 4,964,697,000 Rls. 153,000 $
8 6 1396 كرمان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 4,493,440,000 Rls. 136,000 $
9 5 1396 كرمان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 4,455,224,000 Rls. 136,000 $
10 3 1396 كرمان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 19,250 4,248,752,200 Rls. 130,900 $
11 3 1396 كرمان يونان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 3,520 799,592,640 Rls. 24,640 $
12 12 1396 كرمان يونان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 500 280,612,500 Rls. 7,500 $
مجموع کل
202,285,734,154 ريال
مجموع کل
5,677,940 دلار
[1]