آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 كرمان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,523,850 426,245,988,700 Rls. 12,232,180 $
2 9 1396 كرمان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,350,000 366,847,320,250 Rls. 10,392,250 $
3 7 1396 كرمان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 275,000 76,297,637,500 Rls. 2,237,500 $
4 10 1396 كرمان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 200,000 63,952,785,000 Rls. 1,781,250 $
5 12 1396 كرمان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 100,000 28,020,650,000 Rls. 750,000 $
6 12 1396 كرمان ويتنام 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 31,823 4,597,373,191 Rls. 123,473 $
7 10 1396 كرمان ويتنام 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 21,534 3,011,130,528 Rls. 83,552 $
8 3 1396 كرمان ويتنام 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 17,250 2,171,945,430 Rls. 66,930 $
9 1 1396 كرمان ويتنام 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 17,123 2,155,083,406 Rls. 66,437 $
10 8 1396 كرمان ويتنام 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 25,000 2,143,375,000 Rls. 60,980 $
11 12 1396 كرمان ويتنام 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 8,678 1,253,974,762 Rls. 33,670 $
12 3 1396 كرمان ويتنام 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 4,805 604,983,993 Rls. 18,643 $
13 1 1396 كرمان ويتنام 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 4,535 570,779,048 Rls. 17,596 $
14 3 1396 كرمان ويتنام 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 2,306 149,664,012 Rls. 4,612 $
مجموع کل
978,022,690,820 ريال
مجموع کل
27,869,073 دلار
[1]