آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ كنگ) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 كرمان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 675,000 197,426,287,500 Rls. 5,817,500 $
2 8 1396 كرمان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 665,000 191,491,181,250 Rls. 5,527,500 $
3 9 1396 كرمان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 150,000 44,401,400,000 Rls. 1,256,250 $
4 10 1396 كرمان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 100,000 25,967,000,000 Rls. 718,750 $
5 4 1396 كرمان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 10,593,375,000 Rls. 325,000 $
6 11 1396 كرمان هنگ كنگ 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 4,750 4,366,468,750 Rls. 118,750 $
7 5 1396 كرمان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 15,750 3,343,465,125 Rls. 102,375 $
8 7 1396 كرمان هنگ كنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,750 3,143,437,500 Rls. 93,750 $
9 1 1396 كرمان هنگ كنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,000 2,432,850,000 Rls. 75,000 $
10 8 1396 كرمان هنگ كنگ 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,000 881,000,000 Rls. 25,000 $
11 11 1396 كرمان هنگ كنگ 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 115 15,422,820 Rls. 420 $
12 11 1396 كرمان هنگ كنگ 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 115 12,668,745 Rls. 345 $
مجموع کل
484,074,556,690 ريال
مجموع کل
14,060,640 دلار
[1]