آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 كرمان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 326,500 97,412,304,500 Rls. 2,807,025 $
2 9 1396 كرمان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 240,500 72,396,933,875 Rls. 2,052,675 $
3 12 1396 كرمان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 242,500 71,628,312,500 Rls. 1,920,000 $
4 10 1396 كرمان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 180,500 54,033,247,500 Rls. 1,501,000 $
5 11 1396 كرمان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 155,300 46,041,786,600 Rls. 1,248,900 $
6 11 1396 كرمان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 61,218 33,710,801,580 Rls. 918,270 $
7 6 1396 كرمان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 88,500 25,620,143,750 Rls. 771,250 $
8 7 1396 كرمان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 84,000 24,879,655,250 Rls. 732,000 $
9 3 1396 كرمان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 80,050 22,679,297,163 Rls. 698,938 $
10 10 1396 كرمان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 36,500 19,115,860,500 Rls. 529,500 $
11 5 1396 كرمان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 69,500 17,525,440,000 Rls. 535,000 $
12 12 1396 كرمان هند 72027000 فروموليبدن. 60,000 17,324,092,317 Rls. 462,823 $
13 2 1396 كرمان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 55,000 15,367,085,125 Rls. 473,625 $
14 1 1396 كرمان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,500 12,902,776,300 Rls. 397,850 $
15 4 1396 كرمان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 49,000 12,350,725,650 Rls. 379,475 $
16 3 1396 كرمان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,500 11,923,710,000 Rls. 367,500 $
17 1 1396 كرمان هند 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 90,490 11,381,992,218 Rls. 351,101 $
18 2 1396 كرمان هند 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 65,758 8,277,794,604 Rls. 255,141 $
19 12 1396 كرمان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,840 7,172,627,400 Rls. 192,600 $
20 9 1396 كرمان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,186 6,443,140,290 Rls. 182,790 $
21 4 1396 كرمان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,500 6,111,562,500 Rls. 187,500 $
22 3 1396 كرمان هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 3,971,145,600 Rls. 122,400 $
23 3 1396 كرمان هند 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 20,773 2,615,518,149 Rls. 80,599 $
24 10 1396 كرمان هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 42,511 1,984,183,208 Rls. 55,264 $
25 5 1396 كرمان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,000 1,474,155,000 Rls. 45,000 $
26 8 1396 كرمان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,032,660,000 Rls. 30,000 $
27 8 1396 كرمان هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,780 989,999,010 Rls. 28,314 $
28 1 1396 كرمان هند 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 10,232 663,574,164 Rls. 20,463 $
29 10 1396 كرمان هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 22,500 405,438,750 Rls. 11,250 $
30 7 1396 كرمان هند 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 3,000 203,652,000 Rls. 6,000 $
مجموع کل
607,639,615,503 ريال
مجموع کل
17,364,253 دلار
[1]