آمار کل " صادرات به" کشور (كانادا) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 كرمان كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 72,000 22,757,971,050 Rls. 653,450 $
2 9 1396 كرمان كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 35,000 18,582,825,000 Rls. 525,000 $
3 12 1396 كرمان كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 49,000 16,473,915,000 Rls. 441,000 $
4 11 1396 كرمان كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 36,530 12,056,568,750 Rls. 326,250 $
5 11 1396 كرمان كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 18,500 10,255,012,500 Rls. 277,500 $
6 10 1396 كرمان كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 16,000 8,650,635,000 Rls. 240,000 $
7 7 1396 كرمان كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,880,735,575 Rls. 231,005 $
8 10 1396 كرمان كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,150 7,045,404,395 Rls. 195,455 $
9 2 1396 كرمان كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 9,950 2,768,433,076 Rls. 85,348 $
10 9 1396 كرمان كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 7,500 2,589,099,750 Rls. 72,750 $
11 8 1396 كرمان كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,110 2,166,935,850 Rls. 61,650 $
12 2 1396 كرمان كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,206 1,073,340,330 Rls. 33,090 $
13 3 1396 كرمان كانادا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 206 167,086,600 Rls. 5,150 $
14 3 1396 كرمان كانادا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 230 17,610,603 Rls. 543 $
15 7 1396 كرمان كانادا 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 56 4,124,190 Rls. 123 $
مجموع کل
112,489,697,669 ريال
مجموع کل
3,148,314 دلار
[1]