آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 كرمان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 307,000 93,083,758,350 Rls. 2,633,600 $
2 10 1396 كرمان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 189,000 59,401,562,500 Rls. 1,653,750 $
3 11 1396 كرمان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 181,000 53,201,744,000 Rls. 1,448,000 $
4 1 1396 كرمان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 147,100 41,623,061,250 Rls. 1,283,375 $
5 7 1396 كرمان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 140,000 41,264,736,750 Rls. 1,217,200 $
6 8 1396 كرمان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 135,000 39,915,717,700 Rls. 1,144,200 $
7 3 1396 كرمان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 89,500 25,414,567,500 Rls. 783,125 $
8 12 1396 كرمان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 80,500 23,764,848,000 Rls. 638,000 $
9 2 1396 كرمان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 76,500 20,225,968,850 Rls. 623,550 $
10 4 1396 كرمان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 55,000 15,668,843,750 Rls. 481,250 $
11 12 1396 كرمان قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 232,813 13,109,725,860 Rls. 349,220 $
12 6 1396 كرمان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 31,000 9,065,175,000 Rls. 271,250 $
13 2 1396 كرمان قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,000 7,137,030,000 Rls. 220,000 $
14 5 1396 كرمان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 17,000 4,864,868,750 Rls. 148,750 $
15 10 1396 كرمان قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,000 1,609,200,000 Rls. 45,000 $
16 8 1396 كرمان قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,000 1,581,705,000 Rls. 45,000 $
17 9 1396 كرمان قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,057,200,000 Rls. 30,000 $
18 3 1396 كرمان قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 20,874 880,563,200 Rls. 27,136 $
19 6 1396 كرمان قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,490 746,937,000 Rls. 22,350 $
20 2 1396 كرمان قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 27,930 703,306,320 Rls. 21,680 $
21 1 1396 كرمان قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 486,300,000 Rls. 15,000 $
22 2 1396 كرمان قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 11,475 484,074,182 Rls. 14,918 $
23 9 1396 كرمان قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 9,425 398,688,810 Rls. 11,310 $
24 2 1396 كرمان قزاقستان 39094090 سايررزين هاي فنوليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 9,000 321,106,500 Rls. 9,900 $
25 7 1396 كرمان قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 500 254,565,000 Rls. 7,500 $
26 8 1396 كرمان قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 5,250 234,930,150 Rls. 6,825 $
27 9 1396 كرمان قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 9,000 206,218,350 Rls. 5,850 $
28 11 1396 كرمان قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 250 138,952,500 Rls. 3,750 $
29 8 1396 كرمان قزاقستان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,000 82,517,400 Rls. 2,360 $
30 2 1396 كرمان قزاقستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 5,000 81,122,500 Rls. 2,500 $
مجموع کل
457,008,995,172 ريال
مجموع کل
13,166,349 دلار
[1]