آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 كرمان فرانسه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 31,000 27,991,775,000 Rls. 745,000 $
2 8 1396 كرمان فرانسه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 25,000 21,853,125,000 Rls. 625,000 $
3 3 1396 كرمان فرانسه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 25,800 18,657,400,000 Rls. 575,000 $
4 10 1396 كرمان فرانسه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 16,938,330,000 Rls. 470,000 $
5 10 1396 كرمان فرانسه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 15,000 13,514,625,000 Rls. 375,000 $
6 11 1396 كرمان فرانسه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,000 10,410,403,500 Rls. 283,500 $
7 4 1396 كرمان فرانسه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 8,587 6,997,722,765 Rls. 214,687 $
8 8 1396 كرمان فرانسه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 6,293,700,000 Rls. 180,000 $
9 5 1396 كرمان فرانسه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 7,000 5,743,850,000 Rls. 175,000 $
10 6 1396 كرمان فرانسه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 72,048 4,321,816,520 Rls. 129,687 $
11 9 1396 كرمان فرانسه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,000 2,653,470,000 Rls. 75,000 $
12 6 1396 كرمان فرانسه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,000 2,506,500,000 Rls. 75,000 $
13 4 1396 كرمان فرانسه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 7,000 2,213,200,500 Rls. 67,900 $
14 7 1396 كرمان فرانسه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 36,016 2,173,716,370 Rls. 64,829 $
15 6 1396 كرمان فرانسه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 16,000 1,957,075,200 Rls. 58,560 $
16 5 1396 كرمان فرانسه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 16,000 1,918,367,040 Rls. 58,560 $
17 10 1396 كرمان فرانسه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 13,000 1,710,050,550 Rls. 47,450 $
18 11 1396 كرمان فرانسه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 18,000 986,958,000 Rls. 27,000 $
19 12 1396 كرمان فرانسه 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 6,000 597,143,400 Rls. 15,960 $
20 11 1396 كرمان فرانسه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 12,850 545,374,568 Rls. 14,759 $
21 9 1396 كرمان فرانسه 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 6,360 528,922,380 Rls. 15,010 $
22 12 1396 كرمان فرانسه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 8,376 470,082,060 Rls. 12,564 $
23 9 1396 كرمان فرانسه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 10,064 461,018,754 Rls. 13,083 $
24 12 1396 كرمان فرانسه 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 2,640 355,592,160 Rls. 9,504 $
25 12 1396 كرمان فرانسه 08109020 زرشك تازه 1,020 267,143,100 Rls. 7,140 $
26 9 1396 كرمان فرانسه 08109020 زرشك تازه 1,080 266,399,280 Rls. 7,560 $
مجموع کل
152,333,761,147 ريال
مجموع کل
4,342,753 دلار
[1]