آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 كرمان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 26,350 12,823,491,000 Rls. 395,250 $
2 8 1396 كرمان عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 22,755 7,765,190,136 Rls. 225,588 $
3 8 1396 كرمان عراق 76071990 --- ساير 46,008 6,120,349,300 Rls. 173,843 $
4 6 1396 كرمان عراق 76071990 --- ساير 55,825 5,808,773,735 Rls. 174,733 $
5 5 1396 كرمان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,600 5,726,514,000 Rls. 174,000 $
6 7 1396 كرمان عراق 40117090 ک ک ک سا?ر 41,076 5,588,731,864 Rls. 164,304 $
7 10 1396 كرمان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,000 5,405,850,000 Rls. 150,000 $
8 7 1396 كرمان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 49,536 5,235,404,921 Rls. 155,048 $
9 5 1396 كرمان عراق 76071990 --- ساير 40,391 5,136,653,525 Rls. 156,754 $
10 7 1396 كرمان عراق 76071990 --- ساير 37,647 5,051,660,466 Rls. 147,978 $
11 6 1396 كرمان عراق 40119090 ک ک ک سا?ر 34,997 4,714,730,480 Rls. 141,988 $
12 10 1396 كرمان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 15,000 4,594,972,500 Rls. 127,500 $
13 2 1396 كرمان عراق 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 34,722 4,505,248,784 Rls. 138,888 $
14 10 1396 كرمان عراق 76071990 --- ساير 22,583 4,383,448,280 Rls. 122,053 $
15 8 1396 كرمان عراق 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 30,906 4,276,654,187 Rls. 123,623 $
16 3 1396 كرمان عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 31,643 4,106,913,736 Rls. 126,572 $
17 2 1396 كرمان عراق 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 30,015 4,023,179,482 Rls. 124,009 $
18 3 1396 كرمان عراق 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 29,356 3,971,765,430 Rls. 122,391 $
19 9 1396 كرمان عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 27,114 3,822,089,856 Rls. 108,456 $
20 12 1396 كرمان عراق 76071990 --- ساير 25,876 3,542,704,020 Rls. 94,947 $
21 8 1396 كرمان عراق 40119010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 24,249 3,412,596,935 Rls. 96,995 $
22 1 1396 كرمان عراق 04031090 ک ک ک ماست 106,714 3,296,090,668 Rls. 101,650 $
23 2 1396 كرمان عراق 04031090 ک ک ک ماست 106,220 3,273,663,207 Rls. 100,911 $
24 1 1396 كرمان عراق 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 40,000 3,113,088,000 Rls. 96,000 $
25 12 1396 كرمان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,300 2,955,412,500 Rls. 79,500 $
26 9 1396 كرمان عراق 40119010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 20,300 2,862,381,200 Rls. 81,200 $
27 12 1396 كرمان عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 43,200 2,734,685,280 Rls. 73,440 $
28 11 1396 كرمان عراق 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 18,086 2,663,629,576 Rls. 72,344 $
29 6 1396 كرمان عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 44,640 2,522,223,360 Rls. 75,888 $
30 12 1396 كرمان عراق 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 16,946 2,519,833,025 Rls. 67,783 $
31 9 1396 كرمان عراق 40119090 ک ک ک سا?ر 17,488 2,469,514,800 Rls. 69,950 $
32 12 1396 كرمان عراق 40119010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 15,520 2,315,521,920 Rls. 62,080 $
33 11 1396 كرمان عراق 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 14,826 2,191,364,456 Rls. 59,303 $
34 11 1396 كرمان عراق 40119090 ک ک ک سا?ر 14,534 2,154,171,344 Rls. 58,136 $
35 6 1396 كرمان عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 236,800 2,152,248,000 Rls. 64,400 $
36 8 1396 كرمان عراق 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 15,468 2,129,826,828 Rls. 61,874 $
37 7 1396 كرمان عراق 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 14,838 2,014,525,584 Rls. 59,352 $
38 10 1396 كرمان عراق 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 13,638 1,960,092,328 Rls. 54,551 $
39 2 1396 كرمان عراق 74072900 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس, که درجاي ديگرگفته نشده. 5,965 1,957,905,120 Rls. 60,360 $
40 12 1396 كرمان عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 12,800 1,903,360,000 Rls. 51,200 $
41 4 1396 كرمان عراق 40119010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 14,043 1,830,926,340 Rls. 56,172 $
42 11 1396 كرمان عراق 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 10,886 1,822,398,870 Rls. 49,314 $
43 10 1396 كرمان عراق 22029990 --- ساير 10,886 1,777,191,207 Rls. 49,313 $
44 5 1396 كرمان عراق 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 13,445 1,765,167,160 Rls. 53,780 $
45 12 1396 كرمان عراق 38089321 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 6,825 1,756,518,750 Rls. 47,250 $
46 4 1396 كرمان عراق 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 12,101 1,576,761,580 Rls. 48,404 $
47 10 1396 كرمان عراق 40119090 ک ک ک سا?ر 10,754 1,542,414,864 Rls. 43,015 $
48 2 1396 كرمان عراق 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 11,743 1,523,842,452 Rls. 46,972 $
49 9 1396 كرمان عراق 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 10,072 1,422,256,944 Rls. 40,286 $
50 11 1396 كرمان عراق 40119010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 9,455 1,393,387,132 Rls. 37,818 $
51 12 1396 كرمان عراق 76071910 ک ک ک اندود شده با آلومينيوم سيليس 7,364 1,384,184,893 Rls. 37,071 $
52 11 1396 كرمان عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 22,032 1,384,127,352 Rls. 37,454 $
53 9 1396 كرمان عراق 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 6,200 1,286,390,125 Rls. 36,506 $
54 12 1396 كرمان عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 18,500 1,260,195,325 Rls. 33,899 $
55 4 1396 كرمان عراق 76071990 --- ساير 12,329 1,255,003,728 Rls. 38,590 $
56 11 1396 كرمان عراق 76071910 ک ک ک اندود شده با آلومينيوم سيليس 6,901 1,250,424,284 Rls. 33,746 $
57 3 1396 كرمان عراق 04031090 ک ک ک ماست 37,920 1,168,866,474 Rls. 36,024 $
58 7 1396 كرمان عراق 04031090 ک ک ک ماست 34,574 1,117,635,202 Rls. 32,845 $
59 10 1396 كرمان عراق 40119010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 7,659 1,104,539,504 Rls. 30,634 $
60 5 1396 كرمان عراق 04031090 ک ک ک ماست 35,300 1,098,031,641 Rls. 33,535 $
61 10 1396 كرمان عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 16,000 1,072,800,000 Rls. 30,000 $
62 5 1396 كرمان عراق 40117010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 8,149 1,066,052,180 Rls. 32,596 $
63 5 1396 كرمان عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 8,126 1,064,983,180 Rls. 32,504 $
64 2 1396 كرمان عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 7,775 1,055,588,284 Rls. 32,540 $
65 7 1396 كرمان عراق 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 7,702 1,045,685,136 Rls. 30,808 $
66 4 1396 كرمان عراق 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 7,832 1,019,569,760 Rls. 31,328 $
67 8 1396 كرمان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,887 952,772,264 Rls. 27,800 $
68 9 1396 كرمان عراق 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 6,118 863,924,184 Rls. 24,471 $
69 10 1396 كرمان عراق 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 5,410 780,179,728 Rls. 21,638 $
70 11 1396 كرمان عراق 76071990 --- ساير 4,177 767,060,184 Rls. 20,823 $
71 7 1396 كرمان عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 5,694 766,566,576 Rls. 22,776 $
72 3 1396 كرمان عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 12,650 732,942,404 Rls. 22,591 $
73 12 1396 كرمان عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 8,800 605,209,000 Rls. 16,280 $
74 6 1396 كرمان عراق 04031090 ک ک ک ماست 18,927 594,092,240 Rls. 17,981 $
75 4 1396 كرمان عراق 04031090 ک ک ک ماست 17,920 554,046,080 Rls. 17,024 $
76 10 1396 كرمان عراق 68101910 سايرا شياساخته شده ا زسيمان... به شکل چهارگوش يالوح هماننذموردمصرف درسقف. بام 37,752 537,422,371 Rls. 15,101 $
77 4 1396 كرمان عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 3,364 437,925,520 Rls. 13,456 $
78 12 1396 كرمان عراق 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 1,760 419,036,600 Rls. 11,272 $
79 9 1396 كرمان عراق 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 2,039 384,433,160 Rls. 10,909 $
80 1 1396 كرمان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 16,779 380,792,720 Rls. 11,746 $
81 3 1396 كرمان عراق 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 2,668 346,391,776 Rls. 10,672 $
82 6 1396 كرمان عراق 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 24,734 326,038,720 Rls. 9,868 $
83 3 1396 كرمان عراق 40170090 کائوچوي سفت شده به هرشکل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010 40,000 311,462,400 Rls. 9,600 $
84 2 1396 كرمان عراق 40170090 کائوچوي سفت شده به هرشکل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010 40,000 311,414,400 Rls. 9,600 $
85 2 1396 كرمان عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 4,800 288,058,320 Rls. 8,880 $
86 1 1396 كرمان عراق 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 4,800 287,960,640 Rls. 8,880 $
87 5 1396 كرمان عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 4,680 284,943,438 Rls. 8,658 $
88 4 1396 كرمان عراق 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 2,077 262,280,155 Rls. 8,059 $
89 6 1396 كرمان عراق 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 3,990 240,022,440 Rls. 7,182 $
90 11 1396 كرمان عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,618 239,153,344 Rls. 6,472 $
91 9 1396 كرمان عراق 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 1,583 216,444,080 Rls. 6,142 $
92 3 1396 كرمان عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 3,200 192,068,480 Rls. 5,920 $
93 3 1396 كرمان عراق 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 1,439 186,828,248 Rls. 5,756 $
94 10 1396 كرمان عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,140 164,392,696 Rls. 4,563 $
95 8 1396 كرمان عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,019 142,002,091 Rls. 4,075 $
96 6 1396 كرمان عراق 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 1,023 135,199,680 Rls. 4,092 $
97 5 1396 كرمان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,040 119,106,960 Rls. 3,640 $
98 9 1396 كرمان عراق 76071990 --- ساير 1,044 115,165,017 Rls. 3,267 $
99 9 1396 كرمان عراق 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 791 111,701,856 Rls. 3,164 $
100 8 1396 كرمان عراق 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 770 106,054,182 Rls. 3,081 $
مجموع کل
205,414,494,154 ريال
مجموع کل
5,992,685 دلار