آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 كرمان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 458,210 145,149,253,090 Rls. 3,937,440 $
2 9 1396 كرمان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 460,800 145,142,992,426 Rls. 4,107,051 $
3 9 1396 كرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 269,900 142,966,839,000 Rls. 4,048,500 $
4 8 1396 كرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 244,130 127,856,331,750 Rls. 3,661,950 $
5 8 1396 كرمان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 320,500 100,635,502,690 Rls. 2,875,310 $
6 10 1396 كرمان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 305,250 96,174,654,409 Rls. 2,665,169 $
7 10 1396 كرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 163,360 87,790,428,600 Rls. 2,430,900 $
8 12 1396 كرمان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 261,250 83,148,563,000 Rls. 2,235,160 $
9 11 1396 كرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 100,600 55,799,556,000 Rls. 1,509,000 $
10 12 1396 كرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 74,060 41,432,810,700 Rls. 1,110,900 $
11 4 1396 كرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 73,070 35,688,197,250 Rls. 1,096,050 $
12 7 1396 كرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 68,496 35,025,877,080 Rls. 1,027,440 $
13 2 1396 كرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 67,468 32,829,367,740 Rls. 1,012,020 $
14 2 1396 كرمان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 106,950 30,396,097,750 Rls. 936,938 $
15 7 1396 كرمان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 87,000 25,831,182,750 Rls. 758,250 $
16 3 1396 كرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 38,500 18,737,775,000 Rls. 577,500 $
17 1 1396 كرمان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 63,450 18,006,901,500 Rls. 555,188 $
18 11 1396 كرمان امارات متحده عربي 72027000 فروموليبدن. 60,000 17,690,103,890 Rls. 481,535 $
19 9 1396 كرمان امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 19,000 16,852,425,000 Rls. 475,000 $
20 6 1396 كرمان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 14,578,606,640 Rls. 438,560 $
21 1 1396 كرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 26,000 12,646,920,000 Rls. 390,000 $
22 3 1396 كرمان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 38,000 12,089,572,000 Rls. 372,560 $
23 4 1396 كرمان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 39,000 11,791,378,950 Rls. 362,310 $
24 2 1396 كرمان امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 14,040 11,386,018,500 Rls. 351,000 $
25 3 1396 كرمان امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 13,000 10,544,300,000 Rls. 325,000 $
26 5 1396 كرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 16,120 7,910,434,200 Rls. 241,800 $
27 1 1396 كرمان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 14,880 4,093,224,300 Rls. 126,225 $
28 5 1396 كرمان امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 4,000 3,282,200,000 Rls. 100,000 $
29 10 1396 كرمان امارات متحده عربي 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 21,914 3,085,508,514 Rls. 85,026 $
30 5 1396 كرمان امارات متحده عربي 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 50,100 2,963,892,960 Rls. 90,180 $
31 2 1396 كرمان امارات متحده عربي 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 39,400 2,888,699,908 Rls. 89,044 $
32 5 1396 كرمان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 8,820 2,678,179,286 Rls. 81,754 $
33 10 1396 كرمان امارات متحده عربي 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 26,200 2,360,554,500 Rls. 65,500 $
34 6 1396 كرمان امارات متحده عربي 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 14,975 1,934,306,973 Rls. 58,103 $
35 1 1396 كرمان امارات متحده عربي 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 13,566 1,707,406,568 Rls. 52,636 $
36 8 1396 كرمان امارات متحده عربي 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 25,000 1,573,425,000 Rls. 45,000 $
37 11 1396 كرمان امارات متحده عربي 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 460 1,572,435,250 Rls. 42,550 $
38 6 1396 كرمان امارات متحده عربي 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 25,050 1,501,091,190 Rls. 45,090 $
39 2 1396 كرمان امارات متحده عربي 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 25,100 1,465,413,300 Rls. 45,180 $
40 11 1396 كرمان امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 500 461,937,500 Rls. 12,500 $
مجموع کل
1,369,670,365,164 ريال
مجموع کل
38,921,319 دلار
[1]