آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 كرمان افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 428,480 159,744,255,916 Rls. 4,357,832 $
2 2 1396 كرمان افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 498,973 13,823,335,867 Rls. 426,116 $
3 3 1396 كرمان افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 467,620 12,897,976,044 Rls. 397,488 $
4 11 1396 كرمان افغانستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 994,880 12,864,783,711 Rls. 348,204 $
5 5 1396 كرمان افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 460,410 12,830,478,845 Rls. 391,359 $
6 1 1396 كرمان افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 427,450 11,781,706,674 Rls. 363,342 $
7 10 1396 كرمان افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 376,377 11,536,357,163 Rls. 320,303 $
8 3 1396 كرمان افغانستان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 85,454 11,485,265,496 Rls. 353,944 $
9 12 1396 كرمان افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 375,388 11,336,854,823 Rls. 303,915 $
10 10 1396 كرمان افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 78,423 11,333,712,915 Rls. 313,694 $
11 9 1396 كرمان افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 367,710 11,153,860,224 Rls. 315,806 $
12 11 1396 كرمان افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 73,334 10,824,176,586 Rls. 293,336 $
13 8 1396 كرمان افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 318,270 9,414,937,726 Rls. 270,536 $
14 2 1396 كرمان افغانستان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 72,307 9,393,860,188 Rls. 289,548 $
15 6 1396 كرمان افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 324,450 9,146,959,349 Rls. 275,788 $
16 5 1396 كرمان افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 63,855 8,372,700,580 Rls. 255,420 $
17 7 1396 كرمان افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 277,627 8,100,018,386 Rls. 238,851 $
18 12 1396 كرمان افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 52,962 7,914,788,083 Rls. 211,845 $
19 7 1396 كرمان افغانستان 40117090 ک ک ک سا?ر 56,844 7,707,623,044 Rls. 227,376 $
20 5 1396 كرمان افغانستان 40117010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 53,975 7,084,442,808 Rls. 215,900 $
21 12 1396 كرمان افغانستان 40119010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 46,922 7,007,378,112 Rls. 187,688 $
22 3 1396 كرمان افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 51,209 6,812,113,920 Rls. 209,920 $
23 4 1396 كرمان افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 240,324 6,731,236,456 Rls. 206,700 $
24 7 1396 كرمان افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 48,194 6,557,649,576 Rls. 192,776 $
25 12 1396 كرمان افغانستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 5,000,000 6,328,182,000 Rls. 170,000 $
26 9 1396 كرمان افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 43,731 6,183,889,262 Rls. 174,922 $
27 4 1396 كرمان افغانستان 40119010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 46,815 6,098,317,748 Rls. 187,260 $
28 2 1396 كرمان افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 42,179 5,472,896,948 Rls. 168,716 $
29 9 1396 كرمان افغانستان 40119010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 38,450 5,427,057,451 Rls. 153,796 $
30 3 1396 كرمان افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 35,367 4,591,313,200 Rls. 141,468 $
31 3 1396 كرمان افغانستان 39094090 سايررزين هاي فنوليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 47,360 4,538,974,008 Rls. 139,872 $
32 9 1396 كرمان افغانستان 39094090 سايررزين هاي فنوليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 44,349 4,464,073,038 Rls. 126,574 $
33 10 1396 كرمان افغانستان 40119010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 30,562 4,444,556,942 Rls. 122,248 $
34 10 1396 كرمان افغانستان 40119090 ک ک ک سا?ر 30,328 4,348,210,455 Rls. 121,311 $
35 6 1396 كرمان افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 31,386 4,168,591,492 Rls. 125,544 $
36 6 1396 كرمان افغانستان 39094090 سايررزين هاي فنوليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 37,870 4,029,344,267 Rls. 121,219 $
37 9 1396 كرمان افغانستان 40117090 ک ک ک سا?ر 27,595 3,889,755,960 Rls. 110,379 $
38 1 1396 كرمان افغانستان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 29,807 3,866,471,264 Rls. 119,228 $
39 2 1396 كرمان افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 166,680 3,514,246,651 Rls. 108,342 $
40 6 1396 كرمان افغانستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 25,762 3,437,175,920 Rls. 103,048 $
41 6 1396 كرمان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 3,000,000 3,408,840,000 Rls. 102,000 $
42 3 1396 كرمان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 3,300,000 3,343,094,880 Rls. 103,020 $
43 2 1396 كرمان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,300,000 3,341,661,780 Rls. 103,020 $
44 5 1396 كرمان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 3,000,000 3,331,218,000 Rls. 102,000 $
45 1 1396 كرمان افغانستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 36,542 3,189,041,388 Rls. 98,321 $
46 11 1396 كرمان افغانستان 39094090 سايررزين هاي فنوليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 23,425 2,781,820,464 Rls. 75,282 $
47 12 1396 كرمان افغانستان 39094090 سايررزين هاي فنوليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 23,920 2,724,709,960 Rls. 72,824 $
48 4 1396 كرمان افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 20,671 2,684,310,872 Rls. 82,684 $
49 6 1396 كرمان افغانستان 40119090 ک ک ک سا?ر 19,258 2,550,551,668 Rls. 77,032 $
50 3 1396 كرمان افغانستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 9,465 2,502,069,453 Rls. 77,103 $
51 10 1396 كرمان افغانستان 39094090 سايررزين هاي فنوليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 23,775 2,459,229,282 Rls. 68,238 $
52 11 1396 كرمان افغانستان 40119090 ک ک ک سا?ر 16,424 2,434,299,584 Rls. 65,696 $
53 12 1396 كرمان افغانستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 183,800 2,383,683,820 Rls. 64,330 $
54 7 1396 كرمان افغانستان 39094090 سايررزين هاي فنوليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 24,200 2,339,360,100 Rls. 69,300 $
55 8 1396 كرمان افغانستان 40119090 ک ک ک سا?ر 16,601 2,333,999,047 Rls. 66,403 $
56 9 1396 كرمان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 2,000,000 2,325,840,000 Rls. 66,000 $
57 5 1396 كرمان افغانستان 39094090 سايررزين هاي فنوليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 23,495 2,318,195,810 Rls. 70,882 $
58 7 1396 كرمان افغانستان 39189010 ---ساير كف پوشها از ساير مواد پلاستيكي 13,822 2,317,296,524 Rls. 69,111 $
59 8 1396 كرمان افغانستان 39094090 سايررزين هاي فنوليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 23,220 2,295,052,428 Rls. 66,674 $
60 3 1396 كرمان افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 36,405 2,173,895,665 Rls. 66,991 $
61 7 1396 كرمان افغانستان 40117010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 15,494 2,124,103,448 Rls. 61,976 $
62 7 1396 كرمان افغانستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 14,045 1,908,051,400 Rls. 56,180 $
63 4 1396 كرمان افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 19,440 1,898,188,560 Rls. 58,320 $
64 8 1396 كرمان افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 27,576 1,851,332,979 Rls. 52,671 $
65 5 1396 كرمان افغانستان 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 13,702 1,796,510,452 Rls. 54,808 $
66 5 1396 كرمان افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 29,550 1,788,745,761 Rls. 54,351 $
67 8 1396 كرمان افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 12,724 1,786,000,429 Rls. 50,897 $
68 2 1396 كرمان افغانستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 13,414 1,740,605,824 Rls. 53,656 $
69 8 1396 كرمان افغانستان 40119010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 12,364 1,729,229,040 Rls. 49,456 $
70 8 1396 كرمان افغانستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 12,018 1,693,457,567 Rls. 48,071 $
71 5 1396 كرمان افغانستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 12,788 1,672,926,160 Rls. 51,152 $
72 10 1396 كرمان افغانستان 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 11,487 1,665,966,351 Rls. 45,948 $
73 10 1396 كرمان افغانستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 11,248 1,628,020,868 Rls. 44,992 $
74 9 1396 كرمان افغانستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 9,130 1,607,895,480 Rls. 45,627 $
75 8 1396 كرمان افغانستان 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 11,269 1,585,859,578 Rls. 45,074 $
76 12 1396 كرمان افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 59,560 1,491,818,560 Rls. 40,064 $
77 9 1396 كرمان افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 21,490 1,483,322,080 Rls. 42,092 $
78 10 1396 كرمان افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 98,664 1,422,950,040 Rls. 39,465 $
79 4 1396 كرمان افغانستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 22,600 1,351,226,610 Rls. 41,589 $
80 5 1396 كرمان افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 99,804 1,344,731,485 Rls. 41,117 $
81 1 1396 كرمان افغانستان 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 10,272 1,331,990,784 Rls. 41,088 $
82 11 1396 كرمان افغانستان 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 8,723 1,289,602,994 Rls. 34,891 $
83 11 1396 كرمان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 1,000,000 1,256,470,000 Rls. 34,000 $
84 6 1396 كرمان افغانستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 8,480 1,237,601,728 Rls. 37,312 $
85 5 1396 كرمان افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 60,223 1,186,668,184 Rls. 36,184 $
86 10 1396 كرمان افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 50,175 1,171,139,624 Rls. 32,614 $
87 12 1396 كرمان افغانستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 25,491 1,153,127,745 Rls. 30,591 $
88 11 1396 كرمان افغانستان 40117090 ک ک ک سا?ر 7,816 1,142,860,810 Rls. 31,265 $
89 11 1396 كرمان افغانستان 44191990 --- سا?ر 7,693 1,129,978,612 Rls. 30,772 $
90 11 1396 كرمان افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 10,094 1,119,017,416 Rls. 30,283 $
91 7 1396 كرمان افغانستان 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 8,050 1,102,255,816 Rls. 32,200 $
92 7 1396 كرمان افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 47,180 1,040,759,525 Rls. 30,667 $
93 6 1396 كرمان افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 47,013 1,019,238,282 Rls. 30,558 $
94 1 1396 كرمان افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 47,560 1,002,788,332 Rls. 30,914 $
95 7 1396 كرمان افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 73,881 997,378,573 Rls. 29,101 $
96 3 1396 كرمان افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 12,317 944,561,246 Rls. 29,113 $
97 6 1396 كرمان افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 30,203 884,788,550 Rls. 26,603 $
98 1 1396 كرمان افغانستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 6,171 880,517,484 Rls. 27,153 $
99 8 1396 كرمان افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 32,740 878,627,920 Rls. 25,221 $
100 12 1396 كرمان افغانستان 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 5,753 859,989,483 Rls. 23,013 $
مجموع کل
569,098,005,603 ريال
مجموع کل
16,329,574 دلار