آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 كرمان اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 99,000 28,061,250,000 Rls. 750,000 $
2 10 1396 كرمان اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 54,500 17,190,932,500 Rls. 476,875 $
3 11 1396 كرمان اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 42,000 12,352,720,000 Rls. 336,000 $
4 9 1396 كرمان اسپانيا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 12,000 10,575,300,000 Rls. 300,000 $
5 8 1396 كرمان اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 39,000 10,377,944,950 Rls. 298,350 $
6 2 1396 كرمان اسپانيا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 12,000 9,734,700,000 Rls. 300,000 $
7 7 1396 كرمان اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 32,500 9,701,453,125 Rls. 284,375 $
8 8 1396 كرمان اسپانيا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 13,000 6,826,455,000 Rls. 195,000 $
9 3 1396 كرمان اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 6,245,470,000 Rls. 192,500 $
10 1 1396 كرمان اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 4,852,724,800 Rls. 149,600 $
11 9 1396 كرمان اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 4,801,344,000 Rls. 136,000 $
12 4 1396 كرمان اسپانيا 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 18,877 3,281,132,610 Rls. 100,989 $
13 5 1396 كرمان اسپانيا 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 11,750 2,689,986,250 Rls. 82,250 $
14 12 1396 كرمان اسپانيا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 13,260 644,959,770 Rls. 17,238 $
15 12 1396 كرمان اسپانيا 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 2,120 549,881,360 Rls. 14,840 $
مجموع کل
127,886,254,365 ريال
مجموع کل
3,634,017 دلار
[1]