آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,226,790 314,038,143,180 Rls. 9,680,370 $
2 9 1396 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 2,766,887 290,399,244,150 Rls. 8,225,061 $
3 9 1396 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,463,450 261,120,428,400 Rls. 7,390,350 $
4 3 1396 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,668,880 259,759,540,800 Rls. 8,005,140 $
5 3 1396 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 2,601,335 253,837,399,800 Rls. 7,822,324 $
6 2 1396 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 2,610,760 252,479,929,722 Rls. 7,782,919 $
7 7 1396 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,754,084 198,571,698,156 Rls. 5,857,152 $
8 9 1396 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,824,646 193,236,855,255 Rls. 5,473,938 $
9 7 1396 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,748,510 177,889,883,820 Rls. 5,245,530 $
10 5 1396 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,794,250 176,369,476,470 Rls. 5,382,750 $
11 4 1396 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,742,601 169,633,814,449 Rls. 5,213,683 $
12 7 1396 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,685,583 168,850,120,320 Rls. 4,976,439 $
13 8 1396 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,616,520 167,384,448,330 Rls. 4,819,560 $
14 11 1396 كرمانشاه عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 22,572,650 166,502,007,980 Rls. 4,514,530 $
15 8 1396 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,652,421 165,176,883,020 Rls. 4,766,533 $
16 12 1396 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,440,635 161,694,352,275 Rls. 4,321,905 $
17 5 1396 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,663,220 161,310,077,735 Rls. 4,921,888 $
18 12 1396 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,429,519 160,338,503,679 Rls. 4,288,557 $
19 8 1396 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,450,467 151,196,369,128 Rls. 4,350,901 $
20 11 1396 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,119,030 149,420,501,985 Rls. 4,059,090 $
21 4 1396 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,529,410 149,339,061,150 Rls. 4,588,230 $
22 10 1396 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,383,960 148,627,737,750 Rls. 4,120,880 $
23 6 1396 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,479,806 147,370,249,047 Rls. 4,435,404 $
24 12 1396 كرمانشاه عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 19,700,400 146,359,968,495 Rls. 3,927,309 $
25 2 1396 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 13,739,526 143,100,682,540 Rls. 4,411,222 $
26 10 1396 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,274,324 138,209,063,786 Rls. 3,832,422 $
27 11 1396 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,160,823 133,883,835,368 Rls. 3,638,239 $
28 2 1396 كرمانشاه عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 106,609,350 131,842,321,331 Rls. 4,074,432 $
29 10 1396 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,216,700 131,793,446,220 Rls. 3,650,100 $
30 6 1396 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,289,050 128,425,944,240 Rls. 3,867,150 $
31 10 1396 كرمانشاه عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 17,737,850 127,803,085,340 Rls. 3,547,570 $
32 2 1396 كرمانشاه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,316,440 126,947,569,590 Rls. 3,913,320 $
33 5 1396 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,291,180 126,835,328,970 Rls. 3,873,270 $
34 1 1396 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,468,640 126,170,787,680 Rls. 3,890,600 $
35 12 1396 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 8,584,125 122,232,357,460 Rls. 3,272,780 $
36 12 1396 كرمانشاه عراق 39011090 ک ک ک ساير: 1,539,570 116,663,737,250 Rls. 3,126,990 $
37 5 1396 كرمانشاه عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 92,163,050 114,636,780,568 Rls. 3,498,919 $
38 3 1396 كرمانشاه عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 883,000 114,607,072,000 Rls. 3,532,000 $
39 9 1396 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 9,340,830 114,247,604,408 Rls. 3,231,827 $
40 6 1396 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,003,696 113,870,839,713 Rls. 3,429,888 $
41 12 1396 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 981,080 109,248,151,500 Rls. 2,918,240 $
42 11 1396 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 980,850 107,738,001,350 Rls. 2,929,550 $
43 3 1396 كرمانشاه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,098,080 107,223,040,315 Rls. 3,304,240 $
44 5 1396 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 9,797,400 105,670,100,788 Rls. 3,223,060 $
45 4 1396 كرمانشاه عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 7,164,000 104,064,263,190 Rls. 3,195,602 $
46 9 1396 كرمانشاه عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 872,780 100,264,281,444 Rls. 2,839,674 $
47 8 1396 كرمانشاه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 334,438 97,266,899,237 Rls. 2,792,561 $
48 2 1396 كرمانشاه عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 742,000 96,281,704,000 Rls. 2,968,000 $
49 1 1396 كرمانشاه عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 741,525 96,179,938,800 Rls. 2,966,094 $
50 1 1396 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,126,204 95,209,277,208 Rls. 2,935,774 $
51 10 1396 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 7,071,000 93,811,788,902 Rls. 2,603,582 $
52 8 1396 كرمانشاه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 17,794,350 93,181,392,396 Rls. 2,690,099 $
53 12 1396 كرمانشاه عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 703,045 92,255,719,473 Rls. 2,466,770 $
54 5 1396 كرمانشاه عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 800,258 91,409,912,998 Rls. 2,793,408 $
55 11 1396 كرمانشاه عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 699,217 90,266,963,526 Rls. 2,447,267 $
56 3 1396 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 8,158,690 90,164,322,734 Rls. 2,778,551 $
57 12 1396 كرمانشاه عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 709,079 87,230,984,313 Rls. 2,339,859 $
58 5 1396 كرمانشاه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 11,499,810 86,862,756,545 Rls. 2,647,908 $
59 12 1396 كرمانشاه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 912,845 86,773,313,710 Rls. 2,321,342 $
60 1 1396 كرمانشاه عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 70,776,914 86,257,565,740 Rls. 2,660,008 $
61 12 1396 كرمانشاه عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 342,872 85,215,395,550 Rls. 2,279,490 $
62 9 1396 كرمانشاه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 801,732 84,897,767,736 Rls. 2,404,292 $
63 12 1396 كرمانشاه عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 59,615,290 84,540,742,020 Rls. 2,261,330 $
64 10 1396 كرمانشاه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 777,520 84,103,119,560 Rls. 2,332,295 $
65 9 1396 كرمانشاه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 360,429 83,958,367,063 Rls. 2,374,570 $
66 12 1396 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,500,989 83,901,804,645 Rls. 2,251,483 $
67 6 1396 كرمانشاه عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 66,124,310 83,662,186,486 Rls. 2,519,323 $
68 3 1396 كرمانشاه عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 855,545 83,275,345,670 Rls. 2,566,435 $
69 6 1396 كرمانشاه عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,657,618 82,357,618,560 Rls. 2,492,664 $
70 7 1396 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 7,354,030 81,694,645,339 Rls. 2,406,013 $
71 4 1396 كرمانشاه عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 65,961,450 81,532,307,276 Rls. 2,505,425 $
72 2 1396 كرمانشاه عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,616,000 81,431,978,529 Rls. 2,510,311 $
73 4 1396 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 7,342,890 81,173,469,670 Rls. 2,493,894 $
74 5 1396 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,647,360 80,883,377,280 Rls. 2,471,040 $
75 11 1396 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,470,806 80,883,365,097 Rls. 2,195,985 $
76 11 1396 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 6,045,450 80,054,698,463 Rls. 2,172,511 $
77 11 1396 كرمانشاه عراق 39011090 ک ک ک ساير: 1,088,250 79,686,885,600 Rls. 2,157,300 $
78 6 1396 كرمانشاه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 10,302,180 79,319,522,726 Rls. 2,386,536 $
79 3 1396 كرمانشاه عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 64,084,400 78,777,520,415 Rls. 2,427,729 $
80 2 1396 كرمانشاه عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 726,672 77,107,577,756 Rls. 2,376,946 $
81 11 1396 كرمانشاه عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 55,216,100 76,998,773,275 Rls. 2,090,585 $
82 12 1396 كرمانشاه عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 545,378 76,504,869,790 Rls. 2,044,194 $
83 6 1396 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 6,938,300 74,428,647,786 Rls. 2,240,558 $
84 2 1396 كرمانشاه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 337,730 72,308,239,348 Rls. 2,229,022 $
85 9 1396 كرمانشاه عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 680,910 72,079,771,440 Rls. 2,042,730 $
86 2 1396 كرمانشاه عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 737,915 71,862,801,225 Rls. 2,215,245 $
87 7 1396 كرمانشاه عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 610,438 71,697,377,725 Rls. 2,122,187 $
88 2 1396 كرمانشاه عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 626,302 71,242,100,902 Rls. 2,196,097 $
89 12 1396 كرمانشاه عراق 39269060 پريفرم (PET) 1,111,381 70,727,586,822 Rls. 1,889,346 $
90 6 1396 كرمانشاه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 937,513 69,466,253,626 Rls. 2,088,697 $
91 3 1396 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 708,650 69,310,537,210 Rls. 2,135,950 $
92 1 1396 كرمانشاه عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 710,930 69,158,728,320 Rls. 2,132,790 $
93 10 1396 كرمانشاه عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 621,820 67,333,973,460 Rls. 1,865,460 $
94 7 1396 كرمانشاه عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 52,138,200 67,136,991,281 Rls. 1,983,233 $
95 2 1396 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,440,000 66,712,222,080 Rls. 2,056,320 $
96 10 1396 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,229,760 66,663,938,880 Rls. 1,844,640 $
97 12 1396 كرمانشاه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 600,810 66,224,673,628 Rls. 1,770,884 $
98 4 1396 كرمانشاه عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 613,809 65,525,870,761 Rls. 2,014,217 $
99 8 1396 كرمانشاه عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 589,160 65,129,526,708 Rls. 1,871,331 $
100 9 1396 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,220,408 64,998,066,012 Rls. 1,841,594 $
مجموع کل
11,553,506,175,449 ريال
مجموع کل
337,043,413 دلار