آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 كرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 268,140 30,316,943,009 Rls. 934,645 $
2 9 1396 كرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 850,120 28,854,207,736 Rls. 818,616 $
3 11 1396 كرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 622,960 25,984,615,103 Rls. 706,035 $
4 11 1396 كرمانشاه ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 745,000 21,879,862,160 Rls. 596,000 $
5 12 1396 كرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 500,000 21,139,475,000 Rls. 565,000 $
6 6 1396 كرمانشاه ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 737,000 18,899,349,787 Rls. 568,421 $
7 1 1396 كرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 515,060 17,035,772,107 Rls. 525,361 $
8 12 1396 كرمانشاه ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 563,260 16,895,786,320 Rls. 450,608 $
9 4 1396 كرمانشاه ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 542,960 13,419,656,415 Rls. 412,840 $
10 7 1396 كرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 383,660 12,510,359,384 Rls. 369,736 $
11 5 1396 كرمانشاه ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 499,900 12,288,552,011 Rls. 374,749 $
12 10 1396 كرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 324,020 11,999,044,705 Rls. 332,120 $
13 8 1396 كرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 294,020 10,033,192,944 Rls. 285,200 $
14 5 1396 كرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 307,980 9,715,778,172 Rls. 297,200 $
15 7 1396 كرمانشاه ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 324,000 8,500,841,784 Rls. 250,452 $
16 4 1396 كرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 255,840 8,479,765,220 Rls. 260,956 $
17 11 1396 كرمانشاه ترکيه 38089313 بيشتر 2000 داراي توليد داخل 50 LD 10,000 6,323,842,000 Rls. 173,000 $
18 6 1396 كرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 150,840 4,839,416,520 Rls. 144,806 $
19 2 1396 كرمانشاه ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 184,140 4,815,983,233 Rls. 148,417 $
20 3 1396 كرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 82,580 2,732,790,564 Rls. 84,231 $
21 11 1396 كرمانشاه ترکيه 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 197,700 1,816,043,950 Rls. 49,425 $
22 4 1396 كرمانشاه ترکيه 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 185,700 1,510,111,625 Rls. 46,425 $
23 3 1396 كرمانشاه ترکيه 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 185,886 1,507,884,322 Rls. 46,472 $
24 12 1396 كرمانشاه ترکيه 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 147,350 1,373,242,090 Rls. 36,838 $
25 7 1396 كرمانشاه ترکيه 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 123,190 1,044,085,496 Rls. 30,798 $
26 9 1396 كرمانشاه ترکيه 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 98,000 863,490,250 Rls. 24,500 $
27 8 1396 كرمانشاه ترکيه 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 98,150 862,486,162 Rls. 24,538 $
28 9 1396 كرمانشاه ترکيه 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 45,510 834,214,915 Rls. 23,665 $
29 5 1396 كرمانشاه ترکيه 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 73,930 604,872,097 Rls. 18,483 $
30 1 1396 كرمانشاه ترکيه 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 69,700 564,918,500 Rls. 17,425 $
مجموع کل
297,646,583,581 ريال
مجموع کل
8,616,962 دلار
[1]