آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 قم ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 342,411 24,381,251,824 Rls. 679,172 $
2 12 1396 قم ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 297,400 20,615,099,413 Rls. 550,191 $
3 7 1396 قم ترکيه 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 197,780 20,178,273,711 Rls. 599,271 $
4 8 1396 قم ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 209,125 13,566,400,973 Rls. 386,881 $
5 8 1396 قم ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 242,595 12,558,263,923 Rls. 363,895 $
6 9 1396 قم ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 160,150 10,450,450,419 Rls. 296,277 $
7 5 1396 قم ترکيه 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 198,070 10,412,304,432 Rls. 316,912 $
8 7 1396 قم ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 169,238 8,592,407,986 Rls. 253,857 $
9 6 1396 قم ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 218,042 7,243,873,602 Rls. 218,042 $
10 11 1396 قم ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 99,570 6,764,191,805 Rls. 184,205 $
11 3 1396 قم ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 167,655 5,440,144,295 Rls. 167,655 $
12 2 1396 قم ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 163,364 5,299,615,176 Rls. 163,356 $
13 4 1396 قم ترکيه 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 99,910 5,140,710,565 Rls. 157,957 $
14 2 1396 قم ترکيه 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 230,787 4,950,891,163 Rls. 152,616 $
15 7 1396 قم ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 73,270 4,575,727,593 Rls. 135,549 $
16 6 1396 قم ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 71,780 4,387,480,720 Rls. 132,793 $
17 5 1396 قم ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 93,795 3,075,509,127 Rls. 93,795 $
18 6 1396 قم ترکيه 90289020 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور مايعات 4,559 2,214,783,648 Rls. 66,528 $
19 12 1396 قم ترکيه 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 24,000 1,962,840,000 Rls. 52,800 $
20 6 1396 قم ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 45,000 1,722,809,250 Rls. 51,750 $
21 8 1396 قم ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 19,115 1,684,049,120 Rls. 47,788 $
22 1 1396 قم ترکيه 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 73,720 1,571,102,092 Rls. 48,434 $
23 1 1396 قم ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 46,175 1,497,601,790 Rls. 46,175 $
24 3 1396 قم ترکيه 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 69,294 1,477,382,214 Rls. 45,527 $
25 11 1396 قم ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 24,547 1,360,609,592 Rls. 36,821 $
26 12 1396 قم ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 23,220 1,299,124,170 Rls. 34,830 $
27 10 1396 قم ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 24,150 1,295,406,000 Rls. 36,225 $
28 11 1396 قم ترکيه 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 24,000 1,038,412,800 Rls. 28,800 $
29 5 1396 قم ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 849,269,250 Rls. 25,875 $
30 10 1396 قم ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 10,015 450,519,720 Rls. 12,495 $
31 10 1396 قم ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,960 318,013,920 Rls. 8,820 $
مجموع کل
186,374,520,293 ريال
مجموع کل
5,395,292 دلار
[1]