آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 قم افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 8,667,478 149,268,352,524 Rls. 4,278,770 $
2 9 1396 قم افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,783,550 99,748,215,114 Rls. 2,828,420 $
3 6 1396 قم افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,824,081 96,200,964,435 Rls. 2,899,540 $
4 7 1396 قم افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 4,684,370 79,196,585,283 Rls. 2,327,619 $
5 12 1396 قم افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,379,920 63,233,314,600 Rls. 1,689,860 $
6 4 1396 قم افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,232,606 52,639,415,419 Rls. 1,616,302 $
7 7 1396 قم افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,988,435 50,188,127,855 Rls. 1,494,217 $
8 5 1396 قم افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,848,293 46,651,873,985 Rls. 1,424,147 $
9 1 1396 قم افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,131,955 41,434,090,832 Rls. 1,277,404 $
10 9 1396 قم افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,797,280 31,730,554,405 Rls. 898,640 $
11 3 1396 قم افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,733,886 28,151,851,543 Rls. 867,442 $
12 8 1396 قم افغانستان 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 409,815 22,131,856,697 Rls. 633,677 $
13 3 1396 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 515,396 21,567,686,372 Rls. 664,703 $
14 8 1396 قم افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,198,140 20,792,548,645 Rls. 599,070 $
15 1 1396 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 432,179 20,762,372,586 Rls. 640,264 $
16 3 1396 قم افغانستان 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 252,865 19,692,482,794 Rls. 606,874 $
17 12 1396 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 295,000 18,770,685,750 Rls. 502,170 $
18 11 1396 قم افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 959,410 17,734,089,680 Rls. 479,705 $
19 2 1396 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 355,104 17,125,716,161 Rls. 527,910 $
20 6 1396 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 293,707 16,601,706,172 Rls. 499,964 $
21 5 1396 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 514,746 16,308,069,164 Rls. 498,157 $
22 3 1396 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 294,088 16,246,864,373 Rls. 500,729 $
23 6 1396 قم افغانستان 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 188,048 14,930,674,535 Rls. 451,307 $
24 12 1396 قم افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 777,260 14,430,769,068 Rls. 388,842 $
25 2 1396 قم افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 834,156 13,535,969,668 Rls. 417,308 $
26 5 1396 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 241,616 13,477,589,307 Rls. 411,418 $
27 11 1396 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 203,000 12,723,458,640 Rls. 345,540 $
28 7 1396 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 202,820 11,668,574,641 Rls. 345,013 $
29 3 1396 قم افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 689,640 11,187,275,192 Rls. 344,818 $
30 1 1396 قم افغانستان 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 168,586 10,932,903,432 Rls. 337,172 $
31 4 1396 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 307,116 10,572,457,734 Rls. 324,753 $
32 10 1396 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 255,375 10,180,873,632 Rls. 283,545 $
33 1 1396 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 179,800 9,911,061,200 Rls. 305,660 $
34 2 1396 قم افغانستان 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 122,590 9,544,794,055 Rls. 294,184 $
35 10 1396 قم افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 501,150 9,005,716,800 Rls. 250,575 $
36 7 1396 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 268,287 8,836,883,337 Rls. 260,603 $
37 9 1396 قم افغانستان 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 163,820 8,547,131,634 Rls. 241,625 $
38 8 1396 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 228,703 8,132,043,534 Rls. 233,638 $
39 12 1396 قم افغانستان 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 108,614 8,080,760,786 Rls. 217,228 $
40 9 1396 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 195,691 7,949,702,188 Rls. 225,160 $
41 8 1396 قم افغانستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 66,684 7,304,197,039 Rls. 211,386 $
42 10 1396 قم افغانستان 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 136,310 6,942,245,600 Rls. 193,180 $
43 11 1396 قم افغانستان 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 122,456 6,489,803,992 Rls. 177,317 $
44 8 1396 قم افغانستان 33051000 شامپوها 72,276 6,276,030,434 Rls. 180,690 $
45 12 1396 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 149,500 6,150,806,750 Rls. 164,450 $
46 8 1396 قم افغانستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 43,478 6,091,331,058 Rls. 174,986 $
47 9 1396 قم افغانستان 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 67,759 5,768,306,082 Rls. 162,621 $
48 2 1396 قم افغانستان 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 85,921 5,574,035,054 Rls. 171,816 $
49 11 1396 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 137,000 5,559,862,000 Rls. 150,700 $
50 12 1396 قم افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 98,082 5,523,763,525 Rls. 147,635 $
51 9 1396 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 90,600 5,427,990,520 Rls. 154,020 $
52 12 1396 قم افغانستان 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 95,307 5,364,188,550 Rls. 143,370 $
53 6 1396 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 165,124 5,363,934,165 Rls. 161,868 $
54 4 1396 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 88,976 4,942,267,235 Rls. 151,473 $
55 10 1396 قم افغانستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 42,950 4,868,759,760 Rls. 136,151 $
56 8 1396 قم افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 531,900 4,618,902,287 Rls. 132,971 $
57 10 1396 قم افغانستان 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 325,000 4,488,424,976 Rls. 125,124 $
58 11 1396 قم افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 100,000 4,440,540,000 Rls. 120,000 $
59 11 1396 قم افغانستان 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 48,475 4,310,862,360 Rls. 116,340 $
60 12 1396 قم افغانستان 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 46,028 4,133,122,805 Rls. 110,467 $
61 3 1396 قم افغانستان 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 63,497 4,120,193,336 Rls. 126,994 $
62 12 1396 قم افغانستان 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 9,245 4,082,339,168 Rls. 109,814 $
63 8 1396 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 69,000 4,037,700,600 Rls. 117,300 $
64 12 1396 قم افغانستان 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 164,477 3,968,911,952 Rls. 106,008 $
65 10 1396 قم افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 73,163 3,958,083,456 Rls. 109,776 $
66 7 1396 قم افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 462,563 3,912,514,119 Rls. 115,638 $
67 8 1396 قم افغانستان 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 46,194 3,816,195,030 Rls. 110,865 $
68 11 1396 قم افغانستان 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 52,225 3,785,949,320 Rls. 104,450 $
69 10 1396 قم افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 100,000 3,281,395,656 Rls. 91,384 $
70 8 1396 قم افغانستان 84501210 ---ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 18,469 3,194,155,625 Rls. 92,345 $
71 7 1396 قم افغانستان 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 38,522 3,146,608,728 Rls. 92,452 $
72 8 1396 قم افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 350,000 3,062,262,500 Rls. 87,500 $
73 8 1396 قم افغانستان 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 43,134 3,036,117,994 Rls. 86,268 $
74 6 1396 قم افغانستان 84501210 ---ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 18,198 3,020,814,890 Rls. 90,990 $
75 9 1396 قم افغانستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 22,515 3,019,896,600 Rls. 85,700 $
76 12 1396 قم افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 316,725 2,946,596,012 Rls. 79,180 $
77 4 1396 قم افغانستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 22,000 2,868,360,000 Rls. 88,000 $
78 11 1396 قم افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 150,090 2,780,717,430 Rls. 75,045 $
79 2 1396 قم افغانستان 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 220,770 2,771,149,095 Rls. 85,437 $
80 8 1396 قم افغانستان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 44,000 2,769,228,000 Rls. 79,200 $
81 6 1396 قم افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 8,207 2,758,384,608 Rls. 83,168 $
82 7 1396 قم افغانستان 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 22,236 2,743,519,377 Rls. 80,049 $
83 2 1396 قم افغانستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 26,400 2,740,108,800 Rls. 84,480 $
84 4 1396 قم افغانستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 27,080 2,643,955,800 Rls. 81,240 $
85 1 1396 قم افغانستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 10,900 2,475,019,400 Rls. 76,300 $
86 9 1396 قم افغانستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 21,520 2,408,368,272 Rls. 68,218 $
87 8 1396 قم افغانستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 170,040 2,360,817,734 Rls. 67,166 $
88 6 1396 قم افغانستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 70,266 2,337,530,826 Rls. 70,266 $
89 1 1396 قم افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 268,118 2,173,202,988 Rls. 67,023 $
90 2 1396 قم افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 267,565 2,169,824,549 Rls. 66,883 $
91 6 1396 قم افغانستان 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها,بابيش ا ز50دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 26,000 2,147,600,000 Rls. 65,000 $
92 4 1396 قم افغانستان 55109000 ساير نخها از الياف غيريکسره مصنوعي , غير مذکور در جاي ديگر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 25,500 2,069,197,500 Rls. 63,750 $
93 4 1396 قم افغانستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 24,840 2,021,044,500 Rls. 62,100 $
94 5 1396 قم افغانستان 84501210 ---ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 12,314 2,018,960,855 Rls. 61,570 $
95 9 1396 قم افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 225,000 1,990,531,250 Rls. 56,250 $
96 7 1396 قم افغانستان 84501210 ---ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 11,659 1,978,142,495 Rls. 58,295 $
97 8 1396 قم افغانستان 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 50,000 1,908,142,500 Rls. 55,000 $
98 10 1396 قم افغانستان 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 21,758 1,882,808,264 Rls. 52,219 $
99 8 1396 قم افغانستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 21,931 1,860,413,805 Rls. 53,785 $
100 8 1396 قم افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 12,775 1,853,293,827 Rls. 53,655 $
مجموع کل
1,361,585,494,825 ريال
مجموع کل
39,781,301 دلار