آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 قزوين ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 901,926 66,466,872,770 Rls. 1,803,852 $
2 12 1396 قزوين ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 762,272 57,062,679,536 Rls. 1,524,544 $
3 12 1396 قزوين ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,504,110 36,559,765,265 Rls. 977,672 $
4 10 1396 قزوين ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 508,157 36,535,277,036 Rls. 1,016,314 $
5 8 1396 قزوين ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 455,917 32,581,140,964 Rls. 934,437 $
6 5 1396 قزوين ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,435,165 30,704,085,713 Rls. 937,035 $
7 11 1396 قزوين ترکيه 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 97,135 25,919,893,090 Rls. 709,085 $
8 9 1396 قزوين ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 353,945 25,096,401,096 Rls. 707,890 $
9 1 1396 قزوين ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 962,110 20,274,985,614 Rls. 625,373 $
10 8 1396 قزوين ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 843,610 18,876,847,307 Rls. 548,346 $
11 7 1396 قزوين ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 827,510 18,161,018,913 Rls. 537,882 $
12 6 1396 قزوين ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 822,585 17,917,851,595 Rls. 539,965 $
13 7 1396 قزوين ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 237,869 16,133,718,860 Rls. 475,738 $
14 8 1396 قزوين ترکيه 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 261,120 16,132,202,496 Rls. 470,016 $
15 10 1396 قزوين ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 642,090 15,069,913,098 Rls. 417,357 $
16 9 1396 قزوين ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 593,890 13,605,661,520 Rls. 386,028 $
17 1 1396 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 245,049 12,569,337,660 Rls. 387,665 $
18 4 1396 قزوين ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 542,215 11,530,679,395 Rls. 354,646 $
19 7 1396 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 218,958 11,136,488,068 Rls. 328,873 $
20 4 1396 قزوين ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 168,934 10,979,470,016 Rls. 337,868 $
21 12 1396 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 195,268 10,965,152,268 Rls. 293,289 $
22 6 1396 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 217,258 10,818,229,971 Rls. 326,320 $
23 5 1396 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 193,899 9,533,846,891 Rls. 291,234 $
24 11 1396 قزوين ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 84,800 9,400,861,500 Rls. 254,400 $
25 2 1396 قزوين ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 140,999 9,148,347,358 Rls. 281,992 $
26 7 1396 قزوين ترکيه 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 49,720 9,074,590,000 Rls. 266,000 $
27 3 1396 قزوين ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 137,428 8,918,515,126 Rls. 274,855 $
28 12 1396 قزوين ترکيه 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 129,792 8,765,797,350 Rls. 233,626 $
29 10 1396 قزوين ترکيه 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 130,560 8,469,453,312 Rls. 235,008 $
30 12 1396 قزوين ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 708,030 8,194,162,021 Rls. 219,489 $
31 11 1396 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 145,572 8,033,773,199 Rls. 218,647 $
32 10 1396 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 146,146 7,909,373,997 Rls. 219,508 $
33 3 1396 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 146,201 7,125,689,431 Rls. 219,592 $
34 4 1396 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 145,082 7,091,489,765 Rls. 217,911 $
35 11 1396 قزوين ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 256,720 6,114,997,420 Rls. 166,868 $
36 8 1396 قزوين ترکيه 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 44,000 5,714,687,000 Rls. 162,800 $
37 9 1396 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 97,300 5,167,880,665 Rls. 146,143 $
38 7 1396 قزوين ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 71,090 4,825,400,694 Rls. 142,180 $
39 6 1396 قزوين ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 89,156 4,763,698,611 Rls. 143,619 $
40 8 1396 قزوين ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 430,260 4,653,167,360 Rls. 133,380 $
41 8 1396 قزوين ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 64,260 4,525,321,626 Rls. 128,520 $
42 10 1396 قزوين ترکيه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 9,800 4,267,586,400 Rls. 117,600 $
43 9 1396 قزوين ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 60,055 4,260,498,162 Rls. 120,110 $
44 11 1396 قزوين ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 367,570 4,198,440,689 Rls. 113,947 $
45 8 1396 قزوين ترکيه 28391910 سيليکات سديم جامد 480,450 3,837,914,561 Rls. 111,300 $
46 8 1396 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 72,711 3,825,284,135 Rls. 109,211 $
47 2 1396 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 72,880 3,739,747,173 Rls. 115,295 $
48 4 1396 قزوين ترکيه 39011090 ک ک ک ساير: 69,600 3,459,795,120 Rls. 106,488 $
49 3 1396 قزوين ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 313,380 3,112,450,695 Rls. 95,922 $
50 6 1396 قزوين ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 41,635 3,061,365,792 Rls. 92,475 $
51 10 1396 قزوين ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 264,090 2,943,981,367 Rls. 81,703 $
52 11 1396 قزوين ترکيه 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 43,520 2,902,662,144 Rls. 78,336 $
53 7 1396 قزوين ترکيه 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 22,000 2,762,878,800 Rls. 81,400 $
54 2 1396 قزوين ترکيه 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 22,000 2,640,445,800 Rls. 81,400 $
55 6 1396 قزوين ترکيه 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 21,100 2,579,432,800 Rls. 78,070 $
56 3 1396 قزوين ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 118,090 2,490,797,100 Rls. 76,758 $
57 6 1396 قزوين ترکيه 28391910 سيليکات سديم جامد 240,150 2,469,781,017 Rls. 74,693 $
58 2 1396 قزوين ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 245,320 2,467,214,157 Rls. 76,049 $
59 4 1396 قزوين ترکيه 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 20,000 2,412,030,000 Rls. 74,000 $
60 4 1396 قزوين ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 40,816 2,357,000,940 Rls. 72,429 $
61 3 1396 قزوين ترکيه 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 48,070 2,342,922,450 Rls. 72,201 $
62 6 1396 قزوين ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 208,010 2,139,419,805 Rls. 64,256 $
63 7 1396 قزوين ترکيه 70182010 دا نه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 200,000 2,030,970,000 Rls. 60,000 $
64 9 1396 قزوين ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 185,840 2,030,313,302 Rls. 57,610 $
65 4 1396 قزوين ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 188,200 1,898,670,460 Rls. 58,342 $
66 11 1396 قزوين ترکيه 40151920 دستكش معاينه 15,870 1,778,592,000 Rls. 48,000 $
67 9 1396 قزوين ترکيه 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 44,000 1,769,343,840 Rls. 50,160 $
68 6 1396 قزوين ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 262,599 1,745,052,616 Rls. 52,521 $
69 5 1396 قزوين ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 168,400 1,694,821,664 Rls. 51,772 $
70 7 1396 قزوين ترکيه 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 13,824 1,674,521,730 Rls. 49,941 $
71 5 1396 قزوين ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,800 1,637,950,000 Rls. 50,000 $
72 3 1396 قزوين ترکيه 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 20,000 1,622,500,000 Rls. 50,000 $
73 2 1396 قزوين ترکيه 28391910 سيليکات سديم جامد 192,260 1,559,180,535 Rls. 48,065 $
74 3 1396 قزوين ترکيه 28391910 سيليکات سديم جامد 192,190 1,559,173,197 Rls. 48,047 $
75 9 1396 قزوين ترکيه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 33,390 1,531,593,882 Rls. 43,407 $
76 5 1396 قزوين ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 22,866 1,501,015,704 Rls. 45,732 $
77 4 1396 قزوين ترکيه 28391910 سيليکات سديم جامد 144,050 1,436,755,005 Rls. 44,079 $
78 1 1396 قزوين ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 21,729 1,409,690,604 Rls. 43,458 $
79 1 1396 قزوين ترکيه 28391910 سيليکات سديم جامد 168,410 1,364,862,636 Rls. 42,102 $
80 10 1396 قزوين ترکيه 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 7,344 1,350,455,846 Rls. 37,454 $
81 4 1396 قزوين ترکيه 40151920 دستكش معاينه 11,543 1,299,929,980 Rls. 40,004 $
82 9 1396 قزوين ترکيه 40151920 دستكش معاينه 17,200 1,274,676,160 Rls. 36,160 $
83 1 1396 قزوين ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 126,450 1,271,537,162 Rls. 39,199 $
84 7 1396 قزوين ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 118,630 1,249,460,261 Rls. 36,720 $
85 5 1396 قزوين ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 18,894 1,237,897,092 Rls. 37,788 $
86 5 1396 قزوين ترکيه 70109020 شيشه شربت (گريد دارويي) 123,440 1,214,147,353 Rls. 37,031 $
87 7 1396 قزوين ترکيه 28391910 سيليکات سديم جامد 191,950 1,177,723,652 Rls. 34,548 $
88 8 1396 قزوين ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 166,338 1,150,308,510 Rls. 33,268 $
89 9 1396 قزوين ترکيه 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 47,710 1,103,686,068 Rls. 31,012 $
90 6 1396 قزوين ترکيه 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 49,680 1,079,198,640 Rls. 32,292 $
91 3 1396 قزوين ترکيه 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 44,330 1,079,147,355 Rls. 33,248 $
92 2 1396 قزوين ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 45,540 960,374,844 Rls. 29,597 $
93 11 1396 قزوين ترکيه 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 22,800 950,111,568 Rls. 25,992 $
94 8 1396 قزوين ترکيه 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 9,080 943,619,760 Rls. 27,413 $
95 10 1396 قزوين ترکيه 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 21,780 941,915,304 Rls. 26,136 $
96 3 1396 قزوين ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 144,078 935,031,390 Rls. 28,816 $
97 12 1396 قزوين ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 15,887 921,306,960 Rls. 24,624 $
98 7 1396 قزوين ترکيه 70109020 شيشه شربت (گريد دارويي) 89,750 918,546,375 Rls. 26,925 $
99 3 1396 قزوين ترکيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 60,100 917,069,450 Rls. 28,261 $
100 8 1396 قزوين ترکيه 70109020 شيشه شربت (گريد دارويي) 87,300 915,733,350 Rls. 26,190 $
مجموع کل
767,937,258,939 ريال
مجموع کل
22,005,524 دلار