آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,354,357 40,085,385,101 Rls. 1,151,121 $
2 10 1396 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,251,112 38,337,775,074 Rls. 1,063,445 $
3 9 1396 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,099,128 33,063,797,247 Rls. 934,627 $
4 11 1396 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 993,978 31,130,061,256 Rls. 844,876 $
5 6 1396 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,012,022 28,570,390,853 Rls. 860,218 $
6 7 1396 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 941,122 27,074,618,586 Rls. 799,960 $
7 5 1396 قزوين افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 226,060 25,465,988,500 Rls. 777,496 $
8 5 1396 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 913,487 25,446,892,993 Rls. 776,462 $
9 9 1396 قزوين افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 274,910 25,396,646,735 Rls. 717,877 $
10 3 1396 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 917,950 25,317,820,225 Rls. 780,258 $
11 6 1396 قزوين افغانستان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 79,480 25,274,281,240 Rls. 761,332 $
12 7 1396 قزوين افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 620,105 25,220,735,544 Rls. 744,125 $
13 12 1396 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 780,258 24,759,700,566 Rls. 663,218 $
14 5 1396 قزوين افغانستان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 107,150 24,639,905,787 Rls. 752,047 $
15 1 1396 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 860,840 23,724,256,168 Rls. 731,596 $
16 2 1396 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 844,270 23,279,744,068 Rls. 717,623 $
17 4 1396 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 789,792 21,843,951,887 Rls. 671,320 $
18 5 1396 قزوين افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 505,319 19,872,911,354 Rls. 606,379 $
19 3 1396 قزوين افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 503,212 19,593,706,671 Rls. 603,854 $
20 8 1396 قزوين افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 429,660 19,324,350,591 Rls. 558,558 $
21 12 1396 قزوين افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,068,000 19,139,193,042 Rls. 512,638 $
22 9 1396 قزوين افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 434,005 18,392,498,477 Rls. 520,803 $
23 10 1396 قزوين افغانستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 1,024,440 17,328,486,372 Rls. 481,517 $
24 12 1396 قزوين افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 363,087 16,220,068,248 Rls. 435,703 $
25 8 1396 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,329,080 16,176,423,528 Rls. 465,816 $
26 9 1396 قزوين افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 80,880 15,731,071,008 Rls. 443,172 $
27 11 1396 قزوين افغانستان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 73,740 14,820,021,193 Rls. 401,041 $
28 11 1396 قزوين افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 318,693 14,088,623,670 Rls. 382,433 $
29 5 1396 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,100,280 13,767,131,980 Rls. 420,052 $
30 12 1396 قزوين افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 227,510 13,589,894,800 Rls. 364,016 $
31 9 1396 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,900,650 13,428,970,558 Rls. 380,130 $
32 9 1396 قزوين افغانستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 286,160 13,114,672,376 Rls. 372,008 $
33 7 1396 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,898,170 12,899,317,513 Rls. 379,815 $
34 11 1396 قزوين افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 230,118 12,566,604,737 Rls. 340,508 $
35 2 1396 قزوين افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 322,790 12,565,571,255 Rls. 387,339 $
36 6 1396 قزوين افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 68,440 12,451,907,201 Rls. 375,013 $
37 7 1396 قزوين افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 272,580 12,034,637,160 Rls. 354,354 $
38 10 1396 قزوين افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 269,946 11,665,284,401 Rls. 323,936 $
39 4 1396 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,813,970 11,660,185,443 Rls. 358,504 $
40 10 1396 قزوين افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 874,805 11,266,748,063 Rls. 311,983 $
41 2 1396 قزوين افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 226,201 11,006,844,395 Rls. 339,301 $
42 8 1396 قزوين افغانستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 231,000 10,418,455,944 Rls. 300,300 $
43 12 1396 قزوين افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 186,265 10,237,006,983 Rls. 274,897 $
44 10 1396 قزوين افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 507,616 10,103,929,613 Rls. 279,187 $
45 3 1396 قزوين افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 55,980 9,953,599,184 Rls. 306,736 $
46 3 1396 قزوين افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 551,886 9,776,990,047 Rls. 301,305 $
47 4 1396 قزوين افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 200,409 9,729,694,880 Rls. 298,839 $
48 8 1396 قزوين افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 499,167 9,608,240,170 Rls. 276,954 $
49 3 1396 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,466,502 9,520,872,237 Rls. 293,401 $
50 8 1396 قزوين افغانستان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 38,350 9,380,002,736 Rls. 266,864 $
51 11 1396 قزوين افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 87,760 9,112,772,121 Rls. 248,375 $
52 4 1396 قزوين افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 501,503 8,980,492,422 Rls. 275,826 $
53 8 1396 قزوين افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 44,340 8,515,862,789 Rls. 242,953 $
54 6 1396 قزوين افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 205,455 8,387,083,200 Rls. 250,960 $
55 8 1396 قزوين افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 166,420 8,114,787,148 Rls. 233,997 $
56 7 1396 قزوين افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 84,800 8,080,051,170 Rls. 239,997 $
57 5 1396 قزوين افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 369,878 7,989,000,782 Rls. 243,895 $
58 11 1396 قزوين افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 131,000 7,739,936,000 Rls. 209,600 $
59 2 1396 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,189,490 7,717,683,190 Rls. 237,894 $
60 1 1396 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,171,476 7,596,927,440 Rls. 234,296 $
61 3 1396 قزوين افغانستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 35,132 7,524,387,957 Rls. 231,883 $
62 1 1396 قزوين افغانستان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 34,290 7,501,015,400 Rls. 231,370 $
63 11 1396 قزوين افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 364,854 7,377,166,644 Rls. 200,670 $
64 12 1396 قزوين افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 398,810 7,215,878,460 Rls. 191,428 $
65 5 1396 قزوين افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 40,090 7,202,945,873 Rls. 219,670 $
66 12 1396 قزوين افغانستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 402,685 7,035,814,850 Rls. 189,262 $
67 2 1396 قزوين افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 392,701 7,006,826,904 Rls. 215,986 $
68 1 1396 قزوين افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 179,222 6,973,805,944 Rls. 215,065 $
69 9 1396 قزوين افغانستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 401,160 6,650,272,322 Rls. 188,545 $
70 12 1396 قزوين افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 315,530 6,477,315,016 Rls. 173,540 $
71 1 1396 قزوين افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 147,420 6,216,612,948 Rls. 191,646 $
72 11 1396 قزوين افغانستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 356,790 6,196,517,832 Rls. 167,691 $
73 9 1396 قزوين افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 116,510 6,185,747,430 Rls. 174,765 $
74 6 1396 قزوين افغانستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 28,723 6,181,157,195 Rls. 186,591 $
75 7 1396 قزوين افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 33,020 6,066,515,840 Rls. 180,928 $
76 6 1396 قزوين افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 333,336 6,066,496,468 Rls. 183,335 $
77 7 1396 قزوين افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 321,834 6,013,288,784 Rls. 177,009 $
78 12 1396 قزوين افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 54,850 5,841,497,550 Rls. 155,234 $
79 10 1396 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 792,300 5,706,336,316 Rls. 158,460 $
80 3 1396 قزوين افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 62,610 5,624,815,553 Rls. 173,363 $
81 10 1396 قزوين افغانستان 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 20,075 5,609,444,753 Rls. 154,577 $
82 12 1396 قزوين افغانستان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 8,720 5,590,041,925 Rls. 150,371 $
83 9 1396 قزوين افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 286,480 5,563,688,675 Rls. 157,563 $
84 10 1396 قزوين افغانستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 47,560 5,487,434,752 Rls. 152,192 $
85 6 1396 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 848,690 5,483,284,503 Rls. 165,369 $
86 6 1396 قزوين افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 65,410 5,450,991,700 Rls. 164,464 $
87 10 1396 قزوين افغانستان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 15,100 5,137,032,560 Rls. 143,128 $
88 10 1396 قزوين افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 61,650 5,113,301,146 Rls. 141,638 $
89 11 1396 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 691,595 5,086,016,415 Rls. 138,319 $
90 1 1396 قزوين افغانستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 118,885 5,010,665,422 Rls. 154,469 $
91 8 1396 قزوين افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 111,538 4,699,617,070 Rls. 133,846 $
92 11 1396 قزوين افغانستان 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 22,714 4,623,512,938 Rls. 124,927 $
93 5 1396 قزوين افغانستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 21,364 4,614,359,977 Rls. 141,003 $
94 2 1396 قزوين افغانستان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 25,325 4,601,208,080 Rls. 141,798 $
95 11 1396 قزوين افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 95,760 4,585,795,578 Rls. 124,488 $
96 10 1396 قزوين افغانستان 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 22,713 4,566,398,788 Rls. 124,922 $
97 4 1396 قزوين افغانستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 106,700 4,518,135,050 Rls. 138,710 $
98 11 1396 قزوين افغانستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 38,020 4,467,623,744 Rls. 121,664 $
99 7 1396 قزوين افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 203,250 4,457,690,983 Rls. 132,112 $
100 2 1396 قزوين افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 205,344 4,368,522,234 Rls. 134,664 $
مجموع کل
1,222,399,645,501 ريال
مجموع کل
35,529,415 دلار