آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 قزوين ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 259,700 5,995,848,446 Rls. 161,014 $
2 12 1396 قزوين ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 114,000 3,412,248,000 Rls. 91,200 $
3 4 1396 قزوين ارمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 184,465 2,825,953,905 Rls. 86,699 $
4 11 1396 قزوين ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 75,240 2,488,153,140 Rls. 67,716 $
5 2 1396 قزوين ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 140,000 2,231,534,400 Rls. 68,800 $
6 11 1396 قزوين ارمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 120,545 2,093,655,103 Rls. 56,656 $
7 11 1396 قزوين ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 52,200 2,066,157,450 Rls. 56,021 $
8 11 1396 قزوين ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 89,785 2,047,430,459 Rls. 55,667 $
9 11 1396 قزوين ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 17,710 1,963,259,760 Rls. 53,130 $
10 9 1396 قزوين ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 87,750 1,917,527,440 Rls. 54,405 $
11 4 1396 قزوين ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 88,840 1,792,611,145 Rls. 55,081 $
12 1 1396 قزوين ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 88,510 1,780,067,688 Rls. 54,876 $
13 5 1396 قزوين ارمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 112,490 1,727,590,613 Rls. 52,869 $
14 7 1396 قزوين ارمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 33,665 1,544,429,975 Rls. 45,212 $
15 3 1396 قزوين ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 52,260 1,516,565,034 Rls. 46,734 $
16 7 1396 قزوين ارمنستان 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 2,940 1,499,443,750 Rls. 43,750 $
17 6 1396 قزوين ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 48,240 1,431,400,896 Rls. 43,056 $
18 2 1396 قزوين ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 45,234 1,399,549,191 Rls. 43,139 $
19 3 1396 قزوين ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 66,640 1,340,777,967 Rls. 41,317 $
20 12 1396 قزوين ارمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 73,470 1,286,559,605 Rls. 34,531 $
21 12 1396 قزوين ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 34,905 1,177,056,711 Rls. 31,413 $
22 4 1396 قزوين ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 34,454 1,170,933,920 Rls. 35,976 $
23 2 1396 قزوين ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 46,990 1,142,949,285 Rls. 35,235 $
24 7 1396 قزوين ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 36,000 1,099,720,800 Rls. 32,400 $
25 6 1396 قزوين ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 37,292 1,091,989,320 Rls. 32,829 $
26 12 1396 قزوين ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 34,980 1,084,064,580 Rls. 29,052 $
27 7 1396 قزوين ارمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 67,910 1,074,502,756 Rls. 31,918 $
28 1 1396 قزوين ارمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 69,600 1,060,784,736 Rls. 32,712 $
29 1 1396 قزوين ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 34,776 1,014,931,544 Rls. 31,298 $
30 8 1396 قزوين ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 31,962 1,006,795,463 Rls. 28,765 $
31 8 1396 قزوين ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 9,450 996,474,150 Rls. 28,350 $
32 7 1396 قزوين ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 46,830 985,505,970 Rls. 29,035 $
33 12 1396 قزوين ارمنستان 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 131,750 878,631,700 Rls. 23,612 $
34 6 1396 قزوين ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 39,000 854,087,845 Rls. 25,740 $
35 11 1396 قزوين ارمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 15,030 827,874,945 Rls. 22,545 $
36 2 1396 قزوين ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 22,928 780,946,030 Rls. 24,074 $
37 4 1396 قزوين ارمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 16,371 772,895,770 Rls. 23,746 $
38 6 1396 قزوين ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 21,960 769,818,168 Rls. 23,058 $
39 7 1396 قزوين ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 27,000 740,063,790 Rls. 21,870 $
40 6 1396 قزوين ارمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 14,571 713,825,622 Rls. 21,442 $
41 11 1396 قزوين ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 21,600 710,609,760 Rls. 19,440 $
42 8 1396 قزوين ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 19,080 703,073,952 Rls. 20,034 $
43 5 1396 قزوين ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 129,570 682,510,980 Rls. 20,832 $
44 10 1396 قزوين ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 19,680 642,750,768 Rls. 17,712 $
45 1 1396 قزوين ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 85,160 635,217,152 Rls. 19,584 $
46 2 1396 قزوين ارمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 41,080 626,293,596 Rls. 19,308 $
47 3 1396 قزوين ارمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 14,700 620,004,840 Rls. 19,110 $
48 3 1396 قزوين ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 18,046 614,881,548 Rls. 18,948 $
49 8 1396 قزوين ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 21,600 566,971,650 Rls. 16,200 $
50 5 1396 قزوين ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 16,200 558,302,220 Rls. 17,010 $
51 8 1396 قزوين ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 198,900 547,722,864 Rls. 15,912 $
52 7 1396 قزوين ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 18,000 546,863,400 Rls. 16,200 $
53 8 1396 قزوين ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 20,040 543,272,238 Rls. 15,606 $
54 5 1396 قزوين ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 18,000 531,716,400 Rls. 16,200 $
55 4 1396 قزوين ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 18,000 527,229,000 Rls. 16,200 $
56 4 1396 قزوين ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 200,000 521,016,000 Rls. 16,000 $
57 4 1396 قزوين ارمنستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 19,980 520,998,480 Rls. 15,984 $
58 2 1396 قزوين ارمنستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 19,980 518,473,008 Rls. 15,984 $
59 10 1396 قزوين ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 13,333 482,402,400 Rls. 13,490 $
60 5 1396 قزوين ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 21,830 466,974,179 Rls. 14,189 $
61 9 1396 قزوين ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 65,745 462,938,208 Rls. 13,120 $
62 12 1396 قزوين ارمنستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 39,855 455,826,945 Rls. 12,183 $
63 11 1396 قزوين ارمنستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 15,005 443,607,820 Rls. 12,004 $
64 6 1396 قزوين ارمنستان 28321010 سولفيت سديم 24,000 436,128,000 Rls. 13,200 $
65 3 1396 قزوين ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 85,270 431,871,128 Rls. 13,308 $
66 12 1396 قزوين ارمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 20,898 427,289,450 Rls. 11,494 $
67 4 1396 قزوين ارمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 10,080 426,879,180 Rls. 13,104 $
68 8 1396 قزوين ارمنستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 14,985 419,160,420 Rls. 11,988 $
69 10 1396 قزوين ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 17,500 412,787,375 Rls. 11,375 $
70 11 1396 قزوين ارمنستان 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 64,870 408,483,296 Rls. 11,024 $
71 5 1396 قزوين ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 16,200 398,787,300 Rls. 12,150 $
72 8 1396 قزوين ارمنستان 38123960 ک ک ک پا?دارکننده­ها بر پا?ه س?ل?کون 3,000 397,574,100 Rls. 11,550 $
73 3 1396 قزوين ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 16,200 394,364,700 Rls. 12,150 $
74 10 1396 قزوين ارمنستان 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 64,940 389,023,636 Rls. 10,768 $
75 10 1396 قزوين ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 13,536 368,043,038 Rls. 10,142 $
76 9 1396 قزوين ارمنستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 12,999 367,126,296 Rls. 10,399 $
77 11 1396 قزوين ارمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 17,704 357,552,377 Rls. 9,737 $
78 7 1396 قزوين ارمنستان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 7,142 332,088,528 Rls. 9,784 $
79 4 1396 قزوين ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 43,810 320,242,800 Rls. 9,840 $
80 6 1396 قزوين ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 120,000 319,214,400 Rls. 9,600 $
81 7 1396 قزوين ارمنستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 11,250 303,813,000 Rls. 9,000 $
82 11 1396 قزوين ارمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 6,300 300,744,990 Rls. 8,190 $
83 7 1396 قزوين ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 2,940 299,368,440 Rls. 8,820 $
84 8 1396 قزوين ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 43,860 297,203,688 Rls. 8,548 $
85 11 1396 قزوين ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 100,000 295,620,800 Rls. 8,000 $
86 9 1396 قزوين ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 102,000 290,406,240 Rls. 8,160 $
87 6 1396 قزوين ارمنستان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 6,164 281,109,204 Rls. 8,444 $
88 9 1396 قزوين ارمنستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 4,735 269,586,675 Rls. 7,575 $
89 2 1396 قزوين ارمنستان 34012010 صابون مايع 8,850 258,436,710 Rls. 7,964 $
90 11 1396 قزوين ارمنستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 23,370 256,280,094 Rls. 7,011 $
91 7 1396 قزوين ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 42,690 233,346,600 Rls. 6,840 $
92 7 1396 قزوين ارمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 5,250 231,654,150 Rls. 6,825 $
93 4 1396 قزوين ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 10,000 211,867,500 Rls. 6,500 $
94 5 1396 قزوين ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 80,000 209,484,800 Rls. 6,400 $
95 3 1396 قزوين ارمنستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 20,330 197,918,649 Rls. 6,099 $
96 10 1396 قزوين ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 5,040 192,041,388 Rls. 5,292 $
97 12 1396 قزوين ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 4,800 189,982,800 Rls. 5,040 $
98 4 1396 قزوين ارمنستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 18,390 185,539,045 Rls. 5,701 $
99 2 1396 قزوين ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 28,040 181,917,912 Rls. 5,608 $
100 9 1396 قزوين ارمنستان 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 310 177,945,000 Rls. 5,000 $
مجموع کل
86,005,158,189 ريال
مجموع کل
2,490,823 دلار