آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (فرودگاه لار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 فرودگاه لار عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 5,734,430 12,252,549,657 Rls. 361,269 $
2 9 1396 فرودگاه لار عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 4,676,840 10,401,423,518 Rls. 294,640 $
3 3 1396 فرودگاه لار عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,528,780 7,213,968,378 Rls. 222,313 $
4 2 1396 فرودگاه لار عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,311,850 6,768,666,250 Rls. 208,649 $
5 6 1396 فرودگاه لار عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,157,000 6,608,048,138 Rls. 198,894 $
6 5 1396 فرودگاه لار عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,733,070 5,645,654,397 Rls. 172,183 $
7 12 1396 فرودگاه لار عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,378,420 5,589,887,735 Rls. 149,840 $
8 11 1396 فرودگاه لار عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,092,740 4,876,221,330 Rls. 131,844 $
9 10 1396 فرودگاه لار عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,917,070 4,342,837,582 Rls. 120,774 $
10 1 1396 فرودگاه لار عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,996,280 4,078,440,638 Rls. 125,766 $
11 8 1396 فرودگاه لار عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,131,370 2,509,766,424 Rls. 71,276 $
12 4 1396 فرودگاه لار عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 417,930 856,593,900 Rls. 26,330 $
13 9 1396 فرودگاه لار عراق 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 11,600 368,573,760 Rls. 10,440 $
مجموع کل
71,512,631,707 ريال
مجموع کل
2,094,218 دلار
[1]