آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (فرودگاه شيراز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,167,296 152,005,585,213 Rls. 4,069,856 $
2 3 1396 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,252,636 140,901,527,601 Rls. 4,342,226 $
3 5 1396 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,150,326 131,284,018,670 Rls. 4,006,835 $
4 6 1396 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,097,315 126,997,291,340 Rls. 3,822,215 $
5 2 1396 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,126,671 125,947,905,654 Rls. 3,882,009 $
6 4 1396 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,014,721 114,945,186,223 Rls. 3,531,206 $
7 1 1396 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 938,909 105,273,125,104 Rls. 3,246,511 $
8 11 1396 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 757,763 97,325,582,593 Rls. 2,640,371 $
9 7 1396 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 367,857 43,383,892,911 Rls. 1,287,537 $
10 10 1396 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 288,076 36,463,825,633 Rls. 1,008,290 $
11 3 1396 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,560,982 26,653,917,215 Rls. 821,394 $
12 2 1396 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,045,308 18,544,631,818 Rls. 571,575 $
13 5 1396 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 893,097 15,665,920,644 Rls. 477,906 $
14 4 1396 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 847,740 15,368,326,210 Rls. 472,524 $
15 1 1396 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 714,392 12,976,353,252 Rls. 400,183 $
16 7 1396 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 673,364 12,333,198,097 Rls. 362,764 $
17 6 1396 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 665,672 11,933,491,787 Rls. 359,459 $
18 12 1396 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 560,682 11,320,915,326 Rls. 303,062 $
19 10 1396 فرودگاه شيراز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 104,212 11,269,867,774 Rls. 312,652 $
20 9 1396 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 369,089 7,509,037,832 Rls. 212,426 $
21 11 1396 فرودگاه شيراز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 64,772 7,150,869,846 Rls. 194,319 $
22 11 1396 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 332,834 6,685,952,534 Rls. 181,336 $
23 10 1396 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 295,715 5,883,276,678 Rls. 162,983 $
24 12 1396 فرودگاه شيراز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 51,840 5,806,680,192 Rls. 155,520 $
25 9 1396 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 42,289 5,252,997,412 Rls. 148,020 $
26 9 1396 فرودگاه شيراز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 48,998 5,197,083,576 Rls. 146,995 $
27 9 1396 فرودگاه شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 47,540 5,034,189,600 Rls. 142,620 $
28 8 1396 فرودگاه شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 36,876 4,732,295,092 Rls. 135,391 $
29 8 1396 فرودگاه شيراز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 44,544 4,701,224,448 Rls. 133,632 $
30 7 1396 فرودگاه شيراز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 43,929 4,471,271,335 Rls. 131,789 $
31 8 1396 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 33,254 4,042,863,696 Rls. 116,396 $
32 1 1396 فرودگاه شيراز عراق 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 31,080 3,728,676,768 Rls. 114,996 $
33 3 1396 فرودگاه شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 90,522 2,904,690,917 Rls. 89,514 $
34 8 1396 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 154,343 2,872,022,122 Rls. 82,366 $
35 4 1396 فرودگاه شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 80,799 2,697,375,103 Rls. 82,866 $
36 6 1396 فرودگاه شيراز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 24,751 2,463,411,350 Rls. 74,258 $
37 5 1396 فرودگاه شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 63,280 2,173,922,067 Rls. 66,416 $
38 5 1396 فرودگاه شيراز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 18,560 1,824,954,240 Rls. 55,680 $
39 10 1396 فرودگاه شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 16,164 1,734,073,920 Rls. 48,492 $
40 3 1396 فرودگاه شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 30,600 1,489,179,600 Rls. 45,900 $
41 4 1396 فرودگاه شيراز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 15,136 1,478,288,160 Rls. 45,408 $
42 12 1396 فرودگاه شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 150,000 1,394,062,500 Rls. 37,500 $
43 7 1396 فرودگاه شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 32,800 1,190,791,400 Rls. 35,360 $
44 3 1396 فرودگاه شيراز عراق 39269060 پريفرم (PET) 17,270 1,120,615,760 Rls. 34,540 $
45 2 1396 فرودگاه شيراز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 10,240 996,668,160 Rls. 30,717 $
46 9 1396 فرودگاه شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 19,647 849,377,313 Rls. 24,017 $
47 5 1396 فرودگاه شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 8,468 832,664,266 Rls. 25,418 $
48 5 1396 فرودگاه شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 98,000 819,762,500 Rls. 25,000 $
49 6 1396 فرودگاه شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 16,400 588,584,880 Rls. 17,680 $
50 1 1396 فرودگاه شيراز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,840 373,478,400 Rls. 11,520 $
51 2 1396 فرودگاه شيراز عراق 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 3,750 364,916,250 Rls. 11,250 $
52 3 1396 فرودگاه شيراز عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 2,860 343,369,546 Rls. 10,582 $
53 3 1396 فرودگاه شيراز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,200 311,529,600 Rls. 9,600 $
54 5 1396 فرودگاه شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 15,644 307,475,974 Rls. 9,386 $
55 7 1396 فرودگاه شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 2,070 222,807,840 Rls. 6,630 $
56 4 1396 فرودگاه شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 1,780 213,979,140 Rls. 6,586 $
57 10 1396 فرودگاه شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 3,150 187,330,722 Rls. 5,198 $
58 12 1396 فرودگاه شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 3,000 185,204,250 Rls. 4,950 $
59 11 1396 فرودگاه شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 3,000 182,912,400 Rls. 4,950 $
60 12 1396 فرودگاه شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 1,470 164,488,590 Rls. 4,410 $
61 1 1396 فرودگاه شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 3,003 160,730,290 Rls. 4,955 $
62 6 1396 فرودگاه شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 1,440 144,441,240 Rls. 4,322 $
63 3 1396 فرودگاه شيراز عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 1,470 143,108,910 Rls. 4,410 $
64 7 1396 فرودگاه شيراز عراق 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 190 18,776,800 Rls. 560 $
65 11 1396 فرودگاه شيراز عراق 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 42 6,214,180 Rls. 170 $
مجموع کل
1,311,552,190,464 ريال
مجموع کل
38,815,609 دلار
[1]