آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (فرودگاه شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 فرودگاه شيراز جمهوري عربي سوريه 85261000 دستگاههاي را دا ر 79,920 1,459,000,000,000 Rls. 38,873,800 $
2 3 1396 فرودگاه شيراز جمهوري عربي سوريه 85261000 دستگاههاي را دا ر 19,090 34,567,770,000 Rls. 1,065,000 $
مجموع کل
1,493,567,770,000 ريال
مجموع کل
39,938,800 دلار
[1]