آمار کل " صادرات به" کشور (ژاپن) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 21,800 30,554,756,840 Rls. 921,807 $
2 12 1396 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 18,266 21,402,977,960 Rls. 573,112 $
3 3 1396 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 23,440 19,344,108,724 Rls. 596,194 $
4 4 1396 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 16,115 14,058,013,481 Rls. 431,070 $
5 9 1396 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 14,200 9,574,911,871 Rls. 271,621 $
6 10 1396 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,250 8,016,748,320 Rls. 224,182 $
7 5 1396 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,100 7,926,874,042 Rls. 241,511 $
8 2 1396 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,000 5,135,822,770 Rls. 158,342 $
9 8 1396 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,950 5,120,077,743 Rls. 149,391 $
10 11 1396 غرب تهران ژاپن 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 5,280 4,864,349,695 Rls. 131,629 $
11 11 1396 غرب تهران ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,510 931,559,920 Rls. 25,210 $
12 12 1396 غرب تهران ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,700 920,240,928 Rls. 24,672 $
13 9 1396 غرب تهران ژاپن 13019040 كتيرا 1,000 776,688,000 Rls. 22,000 $
14 12 1396 غرب تهران ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 406 306,017,285 Rls. 8,179 $
15 4 1396 غرب تهران ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,200 243,675,000 Rls. 7,500 $
16 12 1396 غرب تهران ژاپن 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 2,820 158,265,450 Rls. 4,230 $
17 12 1396 غرب تهران ژاپن 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 66 74,081,700 Rls. 1,980 $
18 4 1396 غرب تهران ژاپن 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 200 51,984,000 Rls. 1,600 $
19 3 1396 غرب تهران ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 10 5,159,709 Rls. 159 $
20 2 1396 غرب تهران ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 4 3,632,720 Rls. 112 $
21 4 1396 غرب تهران ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 8 3,129,120 Rls. 96 $
22 5 1396 غرب تهران ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 9 1,706,744 Rls. 52 $
مجموع کل
129,474,782,022 ريال
مجموع کل
3,794,649 دلار
[1]