آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 غرب تهران پاكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 71,685 136,311,503,322 Rls. 4,201,098 $
2 10 1396 غرب تهران پاكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 44,700 93,513,526,557 Rls. 2,607,344 $
3 11 1396 غرب تهران پاكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 50,372 89,050,840,688 Rls. 2,403,272 $
4 5 1396 غرب تهران پاكستان 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 87,640 83,369,282,480 Rls. 2,552,720 $
5 12 1396 غرب تهران پاكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 32,350 76,058,657,670 Rls. 2,044,074 $
6 9 1396 غرب تهران پاكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 39,900 74,233,850,637 Rls. 2,094,511 $
7 12 1396 غرب تهران پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 646,150 72,345,957,750 Rls. 1,938,450 $
8 5 1396 غرب تهران پاكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 24,800 55,380,226,830 Rls. 1,693,326 $
9 3 1396 غرب تهران پاكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 24,200 54,954,529,300 Rls. 1,693,514 $
10 11 1396 غرب تهران پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 1,212,020 53,309,774,556 Rls. 1,446,288 $
11 5 1396 غرب تهران پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 452,310 44,524,273,230 Rls. 1,356,930 $
12 9 1396 غرب تهران پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 1,229,550 42,213,076,966 Rls. 1,196,370 $
13 9 1396 غرب تهران پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 1,003,840 41,861,427,348 Rls. 1,185,984 $
14 3 1396 غرب تهران پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 312,000 40,493,856,000 Rls. 1,248,000 $
15 1 1396 غرب تهران پاكستان 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 33,000 37,931,680,160 Rls. 1,169,720 $
16 5 1396 غرب تهران پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 836,400 36,100,097,420 Rls. 1,102,252 $
17 11 1396 غرب تهران پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 314,355 34,774,675,200 Rls. 943,065 $
18 12 1396 غرب تهران پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 844,230 34,634,153,488 Rls. 930,112 $
19 6 1396 غرب تهران پاكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 23,848 31,858,688,016 Rls. 956,976 $
20 3 1396 غرب تهران پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 325,360 31,673,421,000 Rls. 976,094 $
21 6 1396 غرب تهران پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 670,970 31,559,083,380 Rls. 947,020 $
22 4 1396 غرب تهران پاكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,850 29,040,196,405 Rls. 892,309 $
23 2 1396 غرب تهران پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 216,000 28,028,640,000 Rls. 864,000 $
24 6 1396 غرب تهران پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 276,000 27,462,198,000 Rls. 828,000 $
25 10 1396 غرب تهران پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 251,000 27,159,093,000 Rls. 753,000 $
26 7 1396 غرب تهران پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 646,225 26,843,836,560 Rls. 795,460 $
27 2 1396 غرب تهران پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 275,000 26,762,850,000 Rls. 825,007 $
28 3 1396 غرب تهران پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 851,550 26,137,283,467 Rls. 805,525 $
29 10 1396 غرب تهران پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 576,550 25,340,154,824 Rls. 700,936 $
30 5 1396 غرب تهران پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 192,000 25,138,752,000 Rls. 768,000 $
31 4 1396 غرب تهران پاكستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 13,500 25,085,165,280 Rls. 770,784 $
32 4 1396 غرب تهران پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 606,970 24,998,604,120 Rls. 768,208 $
33 2 1396 غرب تهران پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 191,925 24,905,725,500 Rls. 767,700 $
34 8 1396 غرب تهران پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 800,300 24,194,369,849 Rls. 693,557 $
35 12 1396 غرب تهران پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 693,000 23,083,088,280 Rls. 619,280 $
36 7 1396 غرب تهران پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 225,000 22,881,000,000 Rls. 675,000 $
37 12 1396 غرب تهران پاكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 201,175 22,415,399,880 Rls. 603,525 $
38 4 1396 غرب تهران پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 168,000 21,885,504,000 Rls. 672,000 $
39 8 1396 غرب تهران پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 470,460 21,624,973,120 Rls. 621,200 $
40 11 1396 غرب تهران پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 693,000 21,422,714,464 Rls. 581,199 $
41 7 1396 غرب تهران پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 692,780 20,278,027,187 Rls. 598,325 $
42 10 1396 غرب تهران پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 716,100 20,212,500,783 Rls. 561,618 $
43 2 1396 غرب تهران پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 667,900 20,055,133,404 Rls. 618,253 $
44 5 1396 غرب تهران پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 254,632 19,866,807,483 Rls. 606,234 $
45 1 1396 غرب تهران پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 663,600 19,573,207,739 Rls. 603,501 $
46 4 1396 غرب تهران پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 200,000 19,530,300,000 Rls. 600,000 $
47 6 1396 غرب تهران پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 143,975 19,148,862,900 Rls. 575,900 $
48 7 1396 غرب تهران پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 206,915 18,850,770,275 Rls. 555,082 $
49 2 1396 غرب تهران پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 351,610 18,050,901,900 Rls. 556,500 $
50 12 1396 غرب تهران پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 120,000 17,913,888,000 Rls. 480,000 $
51 8 1396 غرب تهران پاكستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 86,355 15,939,942,264 Rls. 457,056 $
52 12 1396 غرب تهران پاكستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 227,632 15,926,755,035 Rls. 425,981 $
53 9 1396 غرب تهران پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,875 14,406,780,300 Rls. 406,850 $
54 12 1396 غرب تهران پاكستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 32,572 13,353,830,908 Rls. 358,292 $
55 3 1396 غرب تهران پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 252,520 12,968,418,780 Rls. 399,645 $
56 12 1396 غرب تهران پاكستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 72,036 12,894,054,043 Rls. 345,773 $
57 6 1396 غرب تهران پاكستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 80,101 12,745,524,712 Rls. 384,484 $
58 10 1396 غرب تهران پاكستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 31,100 12,362,966,000 Rls. 342,100 $
59 10 1396 غرب تهران پاكستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 71,415 12,292,064,064 Rls. 342,792 $
60 4 1396 غرب تهران پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 391,915 12,058,645,950 Rls. 370,634 $
61 8 1396 غرب تهران پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 181,120 11,962,938,618 Rls. 344,127 $
62 11 1396 غرب تهران پاكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 105,810 11,743,647,705 Rls. 317,430 $
63 12 1396 غرب تهران پاكستان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 155,815 11,703,140,050 Rls. 311,630 $
64 11 1396 غرب تهران پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 165,582 11,599,707,506 Rls. 314,606 $
65 9 1396 غرب تهران پاكستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 26,500 10,301,451,600 Rls. 291,500 $
66 10 1396 غرب تهران پاكستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 208,000 9,769,315,400 Rls. 270,400 $
67 7 1396 غرب تهران پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 72,000 9,678,432,000 Rls. 288,000 $
68 10 1396 غرب تهران پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 332,206 9,586,474,048 Rls. 265,764 $
69 2 1396 غرب تهران پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 154,961 9,551,175,725 Rls. 294,425 $
70 10 1396 غرب تهران پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 137,556 9,442,305,975 Rls. 261,357 $
71 12 1396 غرب تهران پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 315,169 9,405,277,755 Rls. 252,137 $
72 9 1396 غرب تهران پاكستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 159,040 9,388,870,650 Rls. 264,600 $
73 3 1396 غرب تهران پاكستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 151,780 9,336,006,450 Rls. 287,730 $
74 1 1396 غرب تهران پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 206,710 9,296,730,800 Rls. 286,600 $
75 1 1396 غرب تهران پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 95,115 9,252,564,210 Rls. 285,345 $
76 9 1396 غرب تهران پاكستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 201,000 9,248,198,700 Rls. 261,300 $
77 9 1396 غرب تهران پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 137,340 9,207,273,384 Rls. 260,946 $
78 3 1396 غرب تهران پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 115,390 8,976,416,460 Rls. 276,645 $
79 8 1396 غرب تهران پاكستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 151,980 8,780,497,500 Rls. 253,500 $
80 12 1396 غرب تهران پاكستان 22029990 --- ساير 119,012 8,776,787,070 Rls. 234,944 $
81 6 1396 غرب تهران پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 138,450 8,764,725,675 Rls. 264,075 $
82 11 1396 غرب تهران پاكستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 153,670 8,565,819,450 Rls. 232,500 $
83 7 1396 غرب تهران پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 132,559 8,488,210,028 Rls. 251,860 $
84 9 1396 غرب تهران پاكستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 78,930 8,345,044,590 Rls. 236,790 $
85 11 1396 غرب تهران پاكستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 46,075 8,226,660,240 Rls. 223,560 $
86 5 1396 غرب تهران پاكستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 139,654 8,188,977,785 Rls. 249,907 $
87 12 1396 غرب تهران پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 115,200 8,168,641,956 Rls. 218,880 $
88 9 1396 غرب تهران پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 75,000 7,964,775,000 Rls. 225,000 $
89 8 1396 غرب تهران پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 74,600 7,703,643,600 Rls. 223,800 $
90 11 1396 غرب تهران پاكستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 155,260 7,430,436,052 Rls. 201,838 $
91 7 1396 غرب تهران پاكستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 131,400 7,362,084,000 Rls. 217,500 $
92 4 1396 غرب تهران پاكستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 120,012 7,179,597,655 Rls. 220,679 $
93 9 1396 غرب تهران پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 250,415 7,067,726,788 Rls. 200,332 $
94 7 1396 غرب تهران پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 275,000 6,986,868,750 Rls. 206,250 $
95 8 1396 غرب تهران پاكستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 154,000 6,979,889,800 Rls. 200,200 $
96 10 1396 غرب تهران پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 48,000 6,945,120,000 Rls. 192,000 $
97 8 1396 غرب تهران پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 6,884,400,000 Rls. 200,000 $
98 9 1396 غرب تهران پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 48,000 6,833,088,000 Rls. 192,000 $
99 4 1396 غرب تهران پاكستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 124,740 6,810,014,250 Rls. 209,325 $
100 6 1396 غرب تهران پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 117,031 6,754,876,422 Rls. 203,065 $
مجموع کل
2,347,649,324,121 ريال
مجموع کل
68,273,377 دلار