آمار کل " صادرات به" کشور (قرقيزستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 غرب تهران قرقيزستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 177,789 10,094,630,957 Rls. 304,339 $
2 3 1396 غرب تهران قرقيزستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 172,672 9,632,825,690 Rls. 296,886 $
3 5 1396 غرب تهران قرقيزستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 146,672 8,229,147,850 Rls. 250,942 $
4 11 1396 غرب تهران قرقيزستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 31,400 8,122,049,600 Rls. 219,800 $
5 10 1396 غرب تهران قرقيزستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 127,426 7,863,383,328 Rls. 218,136 $
6 4 1396 غرب تهران قرقيزستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 114,588 6,361,135,380 Rls. 195,628 $
7 8 1396 غرب تهران قرقيزستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 103,920 6,190,921,208 Rls. 176,664 $
8 3 1396 غرب تهران قرقيزستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 57,680 5,614,109,760 Rls. 173,040 $
9 12 1396 غرب تهران قرقيزستان 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 132,000 5,412,531,300 Rls. 145,596 $
10 5 1396 غرب تهران قرقيزستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 53,209 4,344,943,131 Rls. 132,021 $
11 12 1396 غرب تهران قرقيزستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 67,776 4,329,881,885 Rls. 115,419 $
12 2 1396 غرب تهران قرقيزستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 55,000 4,178,467,590 Rls. 128,810 $
13 3 1396 غرب تهران قرقيزستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 52,379 4,175,689,242 Rls. 128,649 $
14 2 1396 غرب تهران قرقيزستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 48,777 3,883,009,585 Rls. 119,665 $
15 9 1396 غرب تهران قرقيزستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 59,840 3,586,013,728 Rls. 101,728 $
16 7 1396 غرب تهران قرقيزستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 112,800 3,454,573,320 Rls. 101,520 $
17 8 1396 غرب تهران قرقيزستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 54,108 3,201,693,486 Rls. 93,013 $
18 6 1396 غرب تهران قرقيزستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 11,870 3,031,862,400 Rls. 90,720 $
19 1 1396 غرب تهران قرقيزستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 30,980 3,013,858,320 Rls. 92,940 $
20 6 1396 غرب تهران قرقيزستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 29,605 2,968,197,300 Rls. 88,815 $
21 5 1396 غرب تهران قرقيزستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 105,372 2,868,477,260 Rls. 87,500 $
22 12 1396 غرب تهران قرقيزستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 30,463 2,789,890,602 Rls. 74,798 $
23 2 1396 غرب تهران قرقيزستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 34,312 2,782,617,420 Rls. 85,780 $
24 11 1396 غرب تهران قرقيزستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 43,776 2,732,740,099 Rls. 74,419 $
25 3 1396 غرب تهران قرقيزستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 27,943 2,720,921,682 Rls. 83,829 $
26 8 1396 غرب تهران قرقيزستان 39011050 ک ک ک گريد بادي: 62,000 2,615,085,600 Rls. 74,400 $
27 12 1396 غرب تهران قرقيزستان 15119090 ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذکور در جاي ديگر 36,713 2,379,496,875 Rls. 63,125 $
28 2 1396 غرب تهران قرقيزستان 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 39,385 2,206,617,920 Rls. 68,032 $
29 7 1396 غرب تهران قرقيزستان 32041610 --- گرانول مستربچ 120,015 2,079,304,006 Rls. 61,087 $
30 1 1396 غرب تهران قرقيزستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 20,640 2,008,560,960 Rls. 61,920 $
31 12 1396 غرب تهران قرقيزستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 17,710 1,981,695,870 Rls. 53,130 $
32 12 1396 غرب تهران قرقيزستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 57,000 1,919,389,500 Rls. 51,300 $
33 11 1396 غرب تهران قرقيزستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 55,800 1,860,851,880 Rls. 50,220 $
34 6 1396 غرب تهران قرقيزستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 60,600 1,802,001,600 Rls. 54,540 $
35 9 1396 غرب تهران قرقيزستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 56,400 1,788,680,880 Rls. 50,760 $
36 5 1396 غرب تهران قرقيزستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 17,550 1,728,417,150 Rls. 52,650 $
37 4 1396 غرب تهران قرقيزستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 17,000 1,665,609,000 Rls. 51,000 $
38 3 1396 غرب تهران قرقيزستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 57,000 1,665,095,400 Rls. 51,300 $
39 7 1396 غرب تهران قرقيزستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 5,500 1,450,981,728 Rls. 42,336 $
40 11 1396 غرب تهران قرقيزستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 17,960 1,327,315,840 Rls. 35,920 $
41 8 1396 غرب تهران قرقيزستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 18,160 1,277,314,660 Rls. 36,340 $
42 8 1396 غرب تهران قرقيزستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 14,320 1,258,334,200 Rls. 35,800 $
43 4 1396 غرب تهران قرقيزستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 21,664 1,196,574,210 Rls. 36,829 $
44 12 1396 غرب تهران قرقيزستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 16,357 1,051,978,150 Rls. 28,298 $
45 4 1396 غرب تهران قرقيزستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 17,097 916,542,900 Rls. 28,210 $
46 8 1396 غرب تهران قرقيزستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 10,700 762,733,300 Rls. 21,700 $
47 12 1396 غرب تهران قرقيزستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 7,344 733,633,320 Rls. 19,608 $
48 6 1396 غرب تهران قرقيزستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 9,260 526,097,640 Rls. 15,742 $
49 5 1396 غرب تهران قرقيزستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 11,080 475,886,178 Rls. 14,499 $
50 8 1396 غرب تهران قرقيزستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 4,000 421,788,000 Rls. 12,000 $
51 1 1396 غرب تهران قرقيزستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 7,440 410,275,824 Rls. 12,648 $
52 5 1396 غرب تهران قرقيزستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 14,526 358,532,434 Rls. 10,894 $
53 3 1396 غرب تهران قرقيزستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,120 344,054,800 Rls. 10,600 $
54 5 1396 غرب تهران قرقيزستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 3,937 336,876,996 Rls. 10,236 $
55 5 1396 غرب تهران قرقيزستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 10,120 313,225,598 Rls. 9,543 $
56 6 1396 غرب تهران قرقيزستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 3,115 312,309,900 Rls. 9,345 $
57 2 1396 غرب تهران قرقيزستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 3,375 284,739,975 Rls. 8,775 $
58 12 1396 غرب تهران قرقيزستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 910 254,565,675 Rls. 6,825 $
59 12 1396 غرب تهران قرقيزستان 28321010 سولفيت سديم 22,100 248,061,450 Rls. 6,630 $
60 12 1396 غرب تهران قرقيزستان 70193910 پشم شيشه 5,520 247,836,960 Rls. 6,624 $
61 8 1396 غرب تهران قرقيزستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 4,180 244,602,732 Rls. 7,106 $
62 12 1396 غرب تهران قرقيزستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 2,030 227,150,910 Rls. 6,090 $
63 7 1396 غرب تهران قرقيزستان 70193910 پشم شيشه 5,500 226,201,800 Rls. 6,600 $
64 5 1396 غرب تهران قرقيزستان 34021220 كوكونات فتي اسيد دي اتانول آمين 5,000 223,681,930 Rls. 6,815 $
65 2 1396 غرب تهران قرقيزستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 858 208,809,315 Rls. 6,435 $
66 4 1396 غرب تهران قرقيزستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 4,200 200,525,524 Rls. 6,178 $
67 6 1396 غرب تهران قرقيزستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 5,040 197,811,955 Rls. 5,964 $
68 7 1396 غرب تهران قرقيزستان 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,512 182,839,090 Rls. 5,453 $
69 7 1396 غرب تهران قرقيزستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 2,640 171,365,000 Rls. 5,000 $
70 5 1396 غرب تهران قرقيزستان 34021240 كوكو آميد و بتائين 5,000 154,755,730 Rls. 4,715 $
71 6 1396 غرب تهران قرقيزستان 68061010 ک ک ک توده از ال?اف سرام?ک و همچن?ن نبافته­ها از ال?اف سرام?ک به شکل تخته، پتو و اشکال همانند 4,440 148,384,800 Rls. 4,440 $
72 12 1396 غرب تهران قرقيزستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 2,212 148,163,400 Rls. 3,960 $
73 2 1396 غرب تهران قرقيزستان 39051200 پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع 1,503 121,910,893 Rls. 3,757 $
74 6 1396 غرب تهران قرقيزستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,800 93,576,000 Rls. 2,800 $
75 12 1396 غرب تهران قرقيزستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 3,500 90,514,368 Rls. 2,419 $
76 4 1396 غرب تهران قرقيزستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 2,640 84,780,296 Rls. 2,612 $
77 4 1396 غرب تهران قرقيزستان 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 2,000 78,381,600 Rls. 2,400 $
78 12 1396 غرب تهران قرقيزستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 726 70,383,213 Rls. 1,887 $
79 4 1396 غرب تهران قرقيزستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 650 63,685,050 Rls. 1,950 $
80 6 1396 غرب تهران قرقيزستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 1,980 62,784,937 Rls. 1,893 $
81 2 1396 غرب تهران قرقيزستان 28365000 کربنات کلسيم 21,670 56,216,787 Rls. 1,733 $
82 5 1396 غرب تهران قرقيزستان 39051200 پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع 375 30,837,607 Rls. 937 $
83 4 1396 غرب تهران قرقيزستان 34021230 الک?ل د? مت?ل بتائ?ن 2,200 22,743,000 Rls. 700 $
84 1 1396 غرب تهران قرقيزستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 600 19,462,800 Rls. 600 $
85 12 1396 غرب تهران قرقيزستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 100 6,713,820 Rls. 180 $
86 12 1396 غرب تهران قرقيزستان 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 86 4,811,571 Rls. 129 $
87 5 1396 غرب تهران قرقيزستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 50 2,961,990 Rls. 90 $
88 12 1396 غرب تهران قرقيزستان 38089211 - - - - LD 50 حداكثر 2000 داراي توليد داخل سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 40 448,980 Rls. 12 $
مجموع کل
164,938,543,600 ريال
مجموع کل
4,836,378 دلار
[1]