آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 43,879 19,476,014,223 Rls. 552,548 $
2 8 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,000 13,531,455,000 Rls. 387,000 $
3 5 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 32,806 13,470,310,174 Rls. 411,306 $
4 3 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 32,416 13,182,560,895 Rls. 406,231 $
5 12 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 213,700 12,879,364,876 Rls. 344,735 $
6 1 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 200,000 11,288,424,000 Rls. 348,000 $
7 11 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,000 11,100,745,000 Rls. 303,000 $
8 12 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,000 11,096,626,000 Rls. 298,000 $
9 10 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,000 10,995,567,000 Rls. 303,000 $
10 9 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,000 10,504,798,000 Rls. 298,000 $
11 7 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 23,333 10,145,713,666 Rls. 297,397 $
12 12 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 21,265 10,103,976,096 Rls. 269,492 $
13 7 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,000 10,079,105,000 Rls. 298,000 $
14 6 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 22,211 9,373,890,003 Rls. 282,707 $
15 3 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 34,750 9,141,991,000 Rls. 281,750 $
16 2 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 20,050 8,219,104,681 Rls. 253,379 $
17 7 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 296,763 8,065,385,732 Rls. 237,409 $
18 4 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 132,500 7,903,511,125 Rls. 243,025 $
19 2 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 27,250 7,113,281,687 Rls. 219,263 $
20 5 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 108,570 7,103,786,340 Rls. 217,140 $
21 2 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 81,600 6,617,709,000 Rls. 203,998 $
22 11 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 10,766 5,392,043,986 Rls. 147,509 $
23 12 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 179,238 5,351,486,882 Rls. 143,390 $
24 5 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 4,873,045,000 Rls. 149,000 $
25 8 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 166,172 4,658,397,813 Rls. 132,937 $
26 6 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 175,314 4,643,246,852 Rls. 140,252 $
27 11 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 9,165 4,634,659,588 Rls. 125,414 $
28 4 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 10,940 4,622,572,704 Rls. 141,818 $
29 4 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 121,000 4,112,129,340 Rls. 126,566 $
30 9 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 138,542 3,907,322,176 Rls. 110,834 $
31 12 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 41,800 3,897,027,500 Rls. 104,500 $
32 7 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 189 3,847,902,800 Rls. 114,760 $
33 10 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 40,800 3,689,595,000 Rls. 102,000 $
34 3 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 40,800 3,309,645,000 Rls. 102,000 $
35 12 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 42,500 3,101,623,000 Rls. 82,600 $
36 4 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 44,000 2,859,120,000 Rls. 88,000 $
37 1 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 7,400 2,640,453,200 Rls. 81,400 $
38 5 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 04021030 ---شير خشك صنعتي 19,500 2,550,990,000 Rls. 78,000 $
39 1 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 94,195 2,443,611,940 Rls. 75,355 $
40 6 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 65,280 2,390,493,546 Rls. 71,806 $
41 7 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 20,942 2,251,487,655 Rls. 65,997 $
42 10 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 71,648 2,072,374,550 Rls. 57,319 $
43 2 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,800 2,024,817,600 Rls. 62,400 $
44 12 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,000 2,012,913,000 Rls. 53,400 $
45 9 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,000 1,885,233,600 Rls. 53,400 $
46 11 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 20,400 1,884,552,000 Rls. 51,000 $
47 9 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,800 1,807,741,782 Rls. 51,282 $
48 9 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 20,400 1,792,599,000 Rls. 51,000 $
49 11 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 60,598 1,778,667,017 Rls. 48,478 $
50 8 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 20,400 1,755,522,000 Rls. 51,000 $
51 11 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,742 1,707,764,460 Rls. 46,212 $
52 7 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 40,000 1,686,231,600 Rls. 49,200 $
53 5 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 20,400 1,665,609,000 Rls. 51,000 $
54 4 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 20,400 1,657,245,000 Rls. 51,000 $
55 1 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 20,400 1,653,828,000 Rls. 51,000 $
56 1 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,720 1,569,646,720 Rls. 48,416 $
57 11 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 6,091 1,515,339,775 Rls. 41,005 $
58 12 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,000 1,470,105,000 Rls. 39,000 $
59 8 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 2,230 1,455,453,300 Rls. 41,408 $
60 1 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 79031000 گرد روي 20,000 1,419,770,100 Rls. 43,769 $
61 9 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 3,598 1,418,993,754 Rls. 40,254 $
62 4 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 69074090 ک ک ک سا?ر 187,481 1,291,181,780 Rls. 39,644 $
63 9 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,000 1,270,944,000 Rls. 36,000 $
64 3 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 14,025 1,241,354,415 Rls. 38,261 $
65 12 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 23,280 1,220,947,896 Rls. 32,592 $
66 4 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,100 1,214,663,100 Rls. 37,380 $
67 6 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 03031400 ماهي قزل کآلا (Salmo tratta, Oncorhynchus, mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 19,522 1,177,876,000 Rls. 35,650 $
68 5 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 22,000 1,153,116,800 Rls. 35,200 $
69 4 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 3,500 1,103,205,250 Rls. 33,950 $
70 11 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 9,995 1,101,079,185 Rls. 29,985 $
71 9 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 19,760 1,047,007,075 Rls. 29,712 $
72 11 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 2,952 1,021,648,896 Rls. 27,648 $
73 4 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 38,796 1,011,651,015 Rls. 31,037 $
74 11 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 3,000 997,704,000 Rls. 27,000 $
75 9 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 19,407 966,946,012 Rls. 27,170 $
76 5 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 13,500 886,194,000 Rls. 27,000 $
77 7 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 23,090 866,486,885 Rls. 25,399 $
78 11 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 21,450 833,882,490 Rls. 22,567 $
79 2 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 32,091 832,753,455 Rls. 25,673 $
80 11 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 20,325 826,221,412 Rls. 22,358 $
81 10 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 21,450 814,935,379 Rls. 22,602 $
82 10 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 16,035 806,356,096 Rls. 22,220 $
83 12 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 56089000 تورهاي گره باف از ريسماني ياطناب ا زموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 8,775 727,701,975 Rls. 19,305 $
84 5 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,600 682,697,600 Rls. 20,800 $
85 12 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 69074090 ک ک ک سا?ر 89,028 670,634,256 Rls. 17,952 $
86 4 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 1,934 664,597,294 Rls. 20,455 $
87 3 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 89,856 632,398,448 Rls. 19,492 $
88 9 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,677 631,415,912 Rls. 17,912 $
89 10 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 15,617 623,862,344 Rls. 17,192 $
90 3 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 56089000 تورهاي گره باف از ريسماني ياطناب ا زموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 8,520 608,130,336 Rls. 18,744 $
91 5 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 19,320 607,423,275 Rls. 18,542 $
92 12 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 06031990 ساير گل وغنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 1,203 596,668,373 Rls. 15,997 $
93 2 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 1,980 575,824,689 Rls. 17,751 $
94 2 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 6,215 518,927,565 Rls. 15,999 $
95 4 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 3,161 492,938,280 Rls. 15,172 $
96 9 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 4,209 472,337,208 Rls. 13,272 $
97 12 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 15,000 452,340,000 Rls. 12,000 $
98 12 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 28301000 سولفور سديم 40,000 448,980,000 Rls. 12,000 $
99 5 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 15,678 410,863,378 Rls. 12,542 $
100 9 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 2,023 357,099,960 Rls. 10,115 $
مجموع کل
362,665,576,772 ريال
مجموع کل
10,545,351 دلار