آمار کل " صادرات به" کشور (سوئد) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 غرب تهران سوئد 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 10,000 30,802,988,892 Rls. 928,668 $
2 6 1396 غرب تهران سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,400 29,446,588,611 Rls. 884,521 $
3 1 1396 غرب تهران سوئد 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 218,470 28,345,281,040 Rls. 873,880 $
4 12 1396 غرب تهران سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 13,650 24,226,461,010 Rls. 653,815 $
5 3 1396 غرب تهران سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 20,400 21,510,955,992 Rls. 663,018 $
6 2 1396 غرب تهران سوئد 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 178,050 8,798,392,630 Rls. 271,210 $
7 12 1396 غرب تهران سوئد 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 9,000 4,146,564,924 Rls. 111,906 $
8 12 1396 غرب تهران سوئد 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 41,835 2,555,991,580 Rls. 68,620 $
9 3 1396 غرب تهران سوئد 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,800 2,160,510,848 Rls. 66,592 $
10 7 1396 غرب تهران سوئد 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 42,500 1,880,018,400 Rls. 55,250 $
11 10 1396 غرب تهران سوئد 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 13,760 1,736,456,960 Rls. 48,160 $
12 11 1396 غرب تهران سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 950 1,685,957,000 Rls. 45,500 $
13 11 1396 غرب تهران سوئد 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 11,956 1,583,245,392 Rls. 42,846 $
14 3 1396 غرب تهران سوئد 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 48,650 1,578,400,600 Rls. 48,650 $
15 2 1396 غرب تهران سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 275 1,571,475,750 Rls. 48,450 $
16 11 1396 غرب تهران سوئد 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 19,866 1,452,363,528 Rls. 39,732 $
17 12 1396 غرب تهران سوئد 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,220 1,338,334,550 Rls. 35,770 $
18 8 1396 غرب تهران سوئد 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 27,773 1,277,778,610 Rls. 36,394 $
19 6 1396 غرب تهران سوئد 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 19,000 1,269,960,000 Rls. 38,000 $
20 1 1396 غرب تهران سوئد 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 19,520 1,266,379,520 Rls. 39,040 $
21 11 1396 غرب تهران سوئد 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 7,670 1,235,152,530 Rls. 33,345 $
22 9 1396 غرب تهران سوئد 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 9,597 1,183,609,182 Rls. 33,589 $
23 9 1396 غرب تهران سوئد 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 21,270 1,113,536,253 Rls. 31,593 $
24 8 1396 غرب تهران سوئد 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 15,445 1,099,719,180 Rls. 31,452 $
25 9 1396 غرب تهران سوئد 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 8,660 1,068,063,780 Rls. 30,310 $
26 10 1396 غرب تهران سوئد 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 22,000 1,022,736,000 Rls. 28,600 $
27 12 1396 غرب تهران سوئد 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 13,575 1,012,667,850 Rls. 27,150 $
28 10 1396 غرب تهران سوئد 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 1,999 864,936,000 Rls. 24,000 $
29 8 1396 غرب تهران سوئد 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 12,155 816,814,401 Rls. 23,653 $
30 12 1396 غرب تهران سوئد 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 15,750 738,231,315 Rls. 19,733 $
31 11 1396 غرب تهران سوئد 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 5,947 661,080,414 Rls. 17,841 $
32 6 1396 غرب تهران سوئد 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 6,505 535,198,682 Rls. 16,262 $
33 8 1396 غرب تهران سوئد 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 9,899 527,062,410 Rls. 15,074 $
34 1 1396 غرب تهران سوئد 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,000 499,206,400 Rls. 15,400 $
35 4 1396 غرب تهران سوئد 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,002 497,226,960 Rls. 15,304 $
36 12 1396 غرب تهران سوئد 33019012 ساير عرقيات سنتي 3,902 411,153,435 Rls. 10,989 $
37 6 1396 غرب تهران سوئد 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 4,062 349,975,574 Rls. 10,634 $
38 9 1396 غرب تهران سوئد 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 11,520 345,015,258 Rls. 9,791 $
39 4 1396 غرب تهران سوئد 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 11,400 328,545,900 Rls. 10,100 $
40 4 1396 غرب تهران سوئد 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 5,834 301,832,100 Rls. 9,290 $
41 10 1396 غرب تهران سوئد 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,700 292,053,600 Rls. 8,100 $
42 2 1396 غرب تهران سوئد 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,640 270,897,120 Rls. 8,352 $
43 9 1396 غرب تهران سوئد 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 4,901 242,261,250 Rls. 6,875 $
44 8 1396 غرب تهران سوئد 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,565 238,269,084 Rls. 6,922 $
45 9 1396 غرب تهران سوئد 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 3,500 222,081,300 Rls. 6,300 $
46 8 1396 غرب تهران سوئد 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 213,076,710 Rls. 6,094 $
47 6 1396 غرب تهران سوئد 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,167 211,682,280 Rls. 6,334 $
48 11 1396 غرب تهران سوئد 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 4,170 187,827,016 Rls. 5,083 $
49 2 1396 غرب تهران سوئد 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 3,188 186,112,030 Rls. 5,738 $
50 4 1396 غرب تهران سوئد 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,465 183,081,150 Rls. 5,635 $
51 8 1396 غرب تهران سوئد 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,100 180,715,500 Rls. 5,250 $
52 2 1396 غرب تهران سوئد 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,074 176,089,615 Rls. 5,429 $
53 11 1396 غرب تهران سوئد 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,878 173,968,530 Rls. 4,695 $
54 12 1396 غرب تهران سوئد 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 5,238 166,571,580 Rls. 4,452 $
55 11 1396 غرب تهران سوئد 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 2,429 161,847,774 Rls. 4,371 $
56 12 1396 غرب تهران سوئد 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,700 159,013,750 Rls. 4,250 $
57 12 1396 غرب تهران سوئد 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 1,423 156,656,605 Rls. 4,187 $
58 12 1396 غرب تهران سوئد 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 2,109 142,027,340 Rls. 3,796 $
59 8 1396 غرب تهران سوئد 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 1,890 117,103,644 Rls. 3,402 $
60 4 1396 غرب تهران سوئد 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 6,200 116,848,800 Rls. 3,600 $
61 4 1396 غرب تهران سوئد 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 1,946 113,779,980 Rls. 3,502 $
62 9 1396 غرب تهران سوئد 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 1,761 111,669,222 Rls. 3,169 $
63 8 1396 غرب تهران سوئد 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 1,685 104,401,926 Rls. 3,033 $
64 6 1396 غرب تهران سوئد 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 945 93,302,685 Rls. 2,835 $
65 4 1396 غرب تهران سوئد 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 16,000 89,962,200 Rls. 2,760 $
66 12 1396 غرب تهران سوئد 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,100 82,313,000 Rls. 2,200 $
67 2 1396 غرب تهران سوئد 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,490 82,125,420 Rls. 2,532 $
68 11 1396 غرب تهران سوئد 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 480 78,042,624 Rls. 2,112 $
69 2 1396 غرب تهران سوئد 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 2,134 76,157,380 Rls. 2,348 $
70 10 1396 غرب تهران سوئد 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,450 75,068,592 Rls. 2,082 $
71 8 1396 غرب تهران سوئد 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 2,115 65,505,066 Rls. 1,903 $
72 12 1396 غرب تهران سوئد 20029010 رب گوجه فرنگي 952 65,064,685 Rls. 1,739 $
73 6 1396 غرب تهران سوئد 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 1,976 62,399,256 Rls. 1,896 $
74 2 1396 غرب تهران سوئد 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 400 58,383,000 Rls. 1,800 $
75 11 1396 غرب تهران سوئد 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 1,313 58,312,314 Rls. 1,575 $
76 6 1396 غرب تهران سوئد 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 891 52,756,333 Rls. 1,603 $
77 6 1396 غرب تهران سوئد 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,875 52,427,223 Rls. 1,593 $
78 8 1396 غرب تهران سوئد 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 294 50,349,600 Rls. 1,440 $
79 10 1396 غرب تهران سوئد 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 667 49,540,944 Rls. 1,374 $
80 10 1396 غرب تهران سوئد 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 1,057 49,540,944 Rls. 1,374 $
81 4 1396 غرب تهران سوئد 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 360 40,937,400 Rls. 1,260 $
82 7 1396 غرب تهران سوئد 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,300 35,469,390 Rls. 1,045 $
83 6 1396 غرب تهران سوئد 39161090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ، ميله، قلم وپروفيله حتي كارشده در سطح از پليمرهاي اتيلن بجز انواع مورد مصرف در ساختمان 450 26,632,800 Rls. 800 $
84 6 1396 غرب تهران سوئد 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 720 25,275,648 Rls. 768 $
85 5 1396 غرب تهران سوئد 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,530 19,655,400 Rls. 600 $
86 4 1396 غرب تهران سوئد 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 550 17,851,900 Rls. 550 $
87 11 1396 غرب تهران سوئد 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 285 13,709,980 Rls. 370 $
88 11 1396 غرب تهران سوئد 49100000 تقويم از هر نوع، چاپکشده، همچنين تقويم به صورت دسته كه اوراق آن به مرور ايام كنده يا باطل ميکشود. 50 11,085,600 Rls. 300 $
89 9 1396 غرب تهران سوئد 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 35 10,571,400 Rls. 300 $
90 4 1396 غرب تهران سوئد 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 800 10,430,400 Rls. 320 $
91 2 1396 غرب تهران سوئد 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 375 10,314,330 Rls. 318 $
92 2 1396 غرب تهران سوئد 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 315 7,297,875 Rls. 225 $
93 4 1396 غرب تهران سوئد 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 100 3,245,800 Rls. 100 $
مجموع کل
188,747,634,456 ريال
مجموع کل
5,572,823 دلار
[1]