آمار کل " صادرات به" کشور (دانمارك) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 غرب تهران دانمارك 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 24,300 81,323,504,040 Rls. 2,506,040 $
2 9 1396 غرب تهران دانمارك 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 32,270 35,780,359,955 Rls. 1,015,065 $
3 2 1396 غرب تهران دانمارك 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 20,350 23,774,004,455 Rls. 732,893 $
4 5 1396 غرب تهران دانمارك 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 15,320 16,089,377,222 Rls. 490,201 $
5 10 1396 غرب تهران دانمارك 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 15,400 15,809,732,676 Rls. 438,684 $
6 11 1396 غرب تهران دانمارك 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 14,170 14,379,356,064 Rls. 391,584 $
7 8 1396 غرب تهران دانمارك 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 13,740 13,006,524,810 Rls. 377,855 $
8 7 1396 غرب تهران دانمارك 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 13,600 11,602,409,155 Rls. 340,097 $
9 4 1396 غرب تهران دانمارك 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 13,000 9,654,306,030 Rls. 297,147 $
10 9 1396 غرب تهران دانمارك 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 11,220 8,570,263,172 Rls. 243,503 $
11 4 1396 غرب تهران دانمارك 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 9,000 6,880,504,770 Rls. 211,773 $
12 8 1396 غرب تهران دانمارك 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 8,300 6,198,576,072 Rls. 180,076 $
13 6 1396 غرب تهران دانمارك 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,850 6,033,011,820 Rls. 180,521 $
14 7 1396 غرب تهران دانمارك 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 7,770 5,921,135,860 Rls. 173,564 $
15 11 1396 غرب تهران دانمارك 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 7,700 5,590,625,366 Rls. 152,246 $
16 10 1396 غرب تهران دانمارك 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 6,350 4,987,653,444 Rls. 138,396 $
17 5 1396 غرب تهران دانمارك 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 6,300 4,766,509,306 Rls. 145,223 $
18 2 1396 غرب تهران دانمارك 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 9,200 4,736,788,274 Rls. 146,024 $
19 6 1396 غرب تهران دانمارك 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 6,000 3,709,352,640 Rls. 110,992 $
20 1 1396 غرب تهران دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 4,445 1,368,177,138 Rls. 42,191 $
21 9 1396 غرب تهران دانمارك 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,700 733,970,160 Rls. 20,790 $
22 2 1396 غرب تهران دانمارك 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,400 599,472,720 Rls. 18,480 $
23 2 1396 غرب تهران دانمارك 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 1,000 64,870,000 Rls. 2,000 $
مجموع کل
281,580,485,149 ريال
مجموع کل
8,355,345 دلار
[1]