آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري چك) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 غرب تهران جمهوري چك 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 15,390 43,855,256,500 Rls. 1,208,500 $
2 7 1396 غرب تهران جمهوري چك 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 9,000 21,023,027,600 Rls. 616,240 $
3 12 1396 غرب تهران جمهوري چك 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 1,074 3,558,166,500 Rls. 95,100 $
4 1 1396 غرب تهران جمهوري چك 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 14,792 3,446,804,475 Rls. 106,346 $
5 4 1396 غرب تهران جمهوري چك 94029010 تخت جرا حي جهت جرا حي مغز.ا رتوپدي يا تخت راديو لو سنت (شفاف به اشعه ايكس درعكسبرداري ) 1,892 1,111,287,960 Rls. 34,204 $
6 7 1396 غرب تهران جمهوري چك 30065000 ک?ف و جعبه ها? مخصوص دارو برا? کمک ها? فور? اول?ه 80 830,700,250 Rls. 24,350 $
7 2 1396 غرب تهران جمهوري چك 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 19,000 801,243,300 Rls. 24,700 $
8 8 1396 غرب تهران جمهوري چك 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 22,000 569,542,930 Rls. 16,204 $
9 4 1396 غرب تهران جمهوري چك 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 3,100 513,421,000 Rls. 15,800 $
10 7 1396 غرب تهران جمهوري چك 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,334 429,184,000 Rls. 12,800 $
11 10 1396 غرب تهران جمهوري چك 85469010 مقره هاي عايق برق ازپلاستيك 300 197,947,440 Rls. 5,490 $
12 10 1396 غرب تهران جمهوري چك 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 1,160 158,571,600 Rls. 4,400 $
13 7 1396 غرب تهران جمهوري چك 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 1,650 23,880,500 Rls. 700 $
14 12 1396 غرب تهران جمهوري چك 63090000 لباس وساير اشياء مستعمل 248 18,707,500 Rls. 500 $
مجموع کل
76,537,741,555 ريال
مجموع کل
2,165,334 دلار
[1]