آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 غرب تهران تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 5,311,410 152,598,908,247 Rls. 4,317,865 $
2 2 1396 غرب تهران تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 5,799,120 130,836,700,923 Rls. 4,033,176 $
3 8 1396 غرب تهران تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 4,098,210 116,426,806,294 Rls. 3,337,690 $
4 3 1396 غرب تهران تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 4,582,430 103,348,865,286 Rls. 3,184,729 $
5 7 1396 غرب تهران تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 3,846,540 103,141,493,778 Rls. 3,044,676 $
6 4 1396 غرب تهران تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 3,964,600 89,628,553,419 Rls. 2,755,413 $
7 10 1396 غرب تهران تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,617,800 76,770,991,933 Rls. 2,131,104 $
8 5 1396 غرب تهران تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 3,220,640 73,311,725,452 Rls. 2,238,315 $
9 11 1396 غرب تهران تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,082,380 62,240,393,656 Rls. 1,690,811 $
10 1 1396 غرب تهران تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,592,740 58,445,782,496 Rls. 1,801,982 $
11 6 1396 غرب تهران تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,516,360 57,971,616,460 Rls. 1,748,897 $
12 12 1396 غرب تهران تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,364,160 39,229,692,326 Rls. 1,050,279 $
13 8 1396 غرب تهران تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,230,500 31,050,635,073 Rls. 890,687 $
14 5 1396 غرب تهران تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 386,550 23,024,265,416 Rls. 702,501 $
15 2 1396 غرب تهران تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 234,855 19,922,829,444 Rls. 614,169 $
16 8 1396 غرب تهران تركمنستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 351,450 18,337,290,165 Rls. 527,176 $
17 4 1396 غرب تهران تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 208,452 17,705,726,221 Rls. 543,309 $
18 2 1396 غرب تهران تركمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 189,902 15,400,633,332 Rls. 474,754 $
19 9 1396 غرب تهران تركمنستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 273,350 14,448,460,950 Rls. 410,025 $
20 1 1396 غرب تهران تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 164,478 13,871,721,444 Rls. 427,638 $
21 9 1396 غرب تهران تركمنستان 28332200 سولفات ها از آلومينيوم 711,220 12,623,342,790 Rls. 355,610 $
22 10 1396 غرب تهران تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 462,740 12,198,295,817 Rls. 338,129 $
23 10 1396 غرب تهران تركمنستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 14,882 12,108,981,468 Rls. 338,618 $
24 3 1396 غرب تهران تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 131,535 11,093,789,571 Rls. 341,868 $
25 3 1396 غرب تهران تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 169,200 10,981,407,200 Rls. 338,400 $
26 12 1396 غرب تهران تركمنستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 169,850 10,783,565,375 Rls. 288,745 $
27 12 1396 غرب تهران تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 372,170 10,011,205,708 Rls. 267,936 $
28 11 1396 غرب تهران تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 321,510 9,994,347,231 Rls. 271,311 $
29 6 1396 غرب تهران تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 113,515 9,752,152,480 Rls. 295,162 $
30 9 1396 غرب تهران تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 359,730 9,139,432,753 Rls. 258,999 $
31 10 1396 غرب تهران تركمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 39,108 8,887,591,871 Rls. 246,809 $
32 3 1396 غرب تهران تركمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 103,960 8,319,981,381 Rls. 256,433 $
33 7 1396 غرب تهران تركمنستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 128,012 7,545,124,308 Rls. 224,358 $
34 2 1396 غرب تهران تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 98,145 7,353,546,627 Rls. 226,697 $
35 5 1396 غرب تهران تركمنستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 53,806 7,054,620,936 Rls. 215,224 $
36 6 1396 غرب تهران تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 122,100 6,897,070,000 Rls. 207,570 $
37 5 1396 غرب تهران تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 96,550 6,342,244,700 Rls. 193,100 $
38 7 1396 غرب تهران تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 106,150 6,094,311,215 Rls. 180,455 $
39 8 1396 غرب تهران تركمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 71,112 5,947,175,651 Rls. 169,199 $
40 10 1396 غرب تهران تركمنستان 28332200 سولفات ها از آلومينيوم 330,120 5,902,545,600 Rls. 165,060 $
41 12 1396 غرب تهران تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 200,140 5,632,158,325 Rls. 150,935 $
42 3 1396 غرب تهران تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 231,570 5,556,835,168 Rls. 171,252 $
43 10 1396 غرب تهران تركمنستان 28365000 کربنات کلسيم 397,169 5,235,570,768 Rls. 146,398 $
44 9 1396 غرب تهران تركمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 57,505 5,096,699,568 Rls. 143,762 $
45 9 1396 غرب تهران تركمنستان 28365000 کربنات کلسيم 387,033 5,042,635,378 Rls. 142,268 $
46 12 1396 غرب تهران تركمنستان 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 121,000 4,978,036,437 Rls. 133,463 $
47 12 1396 غرب تهران تركمنستان 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 69,984 4,964,397,615 Rls. 132,969 $
48 4 1396 غرب تهران تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 73,000 4,756,370,000 Rls. 146,000 $
49 2 1396 غرب تهران تركمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 47,900 4,661,338,500 Rls. 143,700 $
50 5 1396 غرب تهران تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 186,692 4,621,406,214 Rls. 141,018 $
51 5 1396 غرب تهران تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 79,350 4,429,669,430 Rls. 134,980 $
52 11 1396 غرب تهران تركمنستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 68,116 4,284,516,285 Rls. 116,812 $
53 12 1396 غرب تهران تركمنستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 65,012 4,259,325,465 Rls. 114,185 $
54 11 1396 غرب تهران تركمنستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 34,512 4,191,824,050 Rls. 113,434 $
55 4 1396 غرب تهران تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 71,780 3,969,031,820 Rls. 122,026 $
56 11 1396 غرب تهران تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 148,800 3,940,876,477 Rls. 107,134 $
57 1 1396 غرب تهران تركمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 34,270 3,893,831,900 Rls. 120,050 $
58 12 1396 غرب تهران تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 61,420 3,869,225,105 Rls. 103,599 $
59 1 1396 غرب تهران تركمنستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 68,724 3,829,339,318 Rls. 118,076 $
60 8 1396 غرب تهران تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 63,900 3,812,980,830 Rls. 108,630 $
61 2 1396 غرب تهران تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 58,380 3,788,505,240 Rls. 116,760 $
62 5 1396 غرب تهران تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 46,001 3,772,779,822 Rls. 115,002 $
63 2 1396 غرب تهران تركمنستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 62,215 3,595,467,905 Rls. 110,815 $
64 3 1396 غرب تهران تركمنستان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 32,472 3,582,588,494 Rls. 110,402 $
65 4 1396 غرب تهران تركمنستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 63,936 3,531,713,310 Rls. 108,691 $
66 4 1396 غرب تهران تركمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 42,767 3,484,959,615 Rls. 106,917 $
67 11 1396 غرب تهران تركمنستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 22,000 3,251,776,000 Rls. 88,000 $
68 11 1396 غرب تهران تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 110,310 3,054,368,625 Rls. 82,770 $
69 4 1396 غرب تهران تركمنستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 20,010 3,013,309,965 Rls. 92,447 $
70 3 1396 غرب تهران تركمنستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 20,075 3,009,083,668 Rls. 92,747 $
71 5 1396 غرب تهران تركمنستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 19,826 2,995,647,180 Rls. 91,596 $
72 10 1396 غرب تهران تركمنستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 48,400 2,985,858,920 Rls. 82,280 $
73 11 1396 غرب تهران تركمنستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 46,000 2,889,646,400 Rls. 78,200 $
74 10 1396 غرب تهران تركمنستان 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 25,803 2,874,449,238 Rls. 79,756 $
75 10 1396 غرب تهران تركمنستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 47,200 2,869,382,400 Rls. 80,240 $
76 9 1396 غرب تهران تركمنستان 39052900 کوپليمرهاي ا ستات وينيل , که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد به ا شکال ا بتدا ئي 50,400 2,858,265,600 Rls. 80,640 $
77 1 1396 غرب تهران تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 126,460 2,849,914,830 Rls. 87,890 $
78 2 1396 غرب تهران تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 123,213 2,796,179,117 Rls. 86,198 $
79 9 1396 غرب تهران تركمنستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 43,812 2,762,952,468 Rls. 78,002 $
80 1 1396 غرب تهران تركمنستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 18,000 2,696,712,480 Rls. 83,160 $
81 3 1396 غرب تهران تركمنستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 25,842 2,619,620,264 Rls. 80,708 $
82 11 1396 غرب تهران تركمنستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 8,930 2,555,068,700 Rls. 69,140 $
83 9 1396 غرب تهران تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 42,170 2,538,507,286 Rls. 71,689 $
84 3 1396 غرب تهران تركمنستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 20,945 2,447,398,116 Rls. 75,402 $
85 3 1396 غرب تهران تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 44,200 2,438,069,450 Rls. 75,140 $
86 5 1396 غرب تهران تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 24,700 2,422,182,041 Rls. 73,799 $
87 7 1396 غرب تهران تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 20,700 2,401,013,700 Rls. 70,380 $
88 1 1396 غرب تهران تركمنستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 21,400 2,389,415,518 Rls. 73,661 $
89 7 1396 غرب تهران تركمنستان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 20,742 2,380,577,397 Rls. 70,521 $
90 8 1396 غرب تهران تركمنستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 21,623 2,356,107,768 Rls. 67,032 $
91 6 1396 غرب تهران تركمنستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 17,361 2,294,363,680 Rls. 69,442 $
92 2 1396 غرب تهران تركمنستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 17,535 2,275,271,460 Rls. 70,140 $
93 3 1396 غرب تهران تركمنستان 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 20,000 2,271,500,000 Rls. 70,000 $
94 1 1396 غرب تهران تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 92,820 2,257,653,420 Rls. 69,615 $
95 6 1396 غرب تهران تركمنستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 40,320 2,255,851,584 Rls. 68,544 $
96 9 1396 غرب تهران تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 76,760 2,218,542,498 Rls. 62,558 $
97 4 1396 غرب تهران تركمنستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 21,552 2,170,624,410 Rls. 66,809 $
98 4 1396 غرب تهران تركمنستان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 20,357 2,155,091,685 Rls. 66,217 $
99 10 1396 غرب تهران تركمنستان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 7,404 2,133,793,200 Rls. 58,800 $
100 2 1396 غرب تهران تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 38,300 2,116,351,701 Rls. 65,238 $
مجموع کل
1,597,130,458,805 ريال
مجموع کل
46,962,918 دلار