آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 غرب تهران ايتاليا 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 146,370 117,000,000,000 Rls. 3,565,120 $
2 8 1396 غرب تهران ايتاليا 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 102,430 80,786,632,500 Rls. 2,310,500 $
3 6 1396 غرب تهران ايتاليا 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 102,570 78,971,460,000 Rls. 2,363,000 $
4 8 1396 غرب تهران ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 30,750 72,933,373,582 Rls. 2,091,438 $
5 10 1396 غرب تهران ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,870 28,671,727,425 Rls. 795,575 $
6 6 1396 غرب تهران ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,350 27,904,730,568 Rls. 836,835 $
7 10 1396 غرب تهران ايتاليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 13,600 25,364,428,395 Rls. 703,805 $
8 4 1396 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 460,120 23,066,546,400 Rls. 709,410 $
9 7 1396 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 419,574 20,653,313,406 Rls. 607,608 $
10 3 1396 غرب تهران ايتاليا 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 25,350 20,112,684,480 Rls. 619,920 $
11 11 1396 غرب تهران ايتاليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 3,950 19,605,844,352 Rls. 530,576 $
12 12 1396 غرب تهران ايتاليا 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 2,288 18,881,220,285 Rls. 507,901 $
13 2 1396 غرب تهران ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 19,350 14,876,442,490 Rls. 458,654 $
14 7 1396 غرب تهران ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,192 14,649,731,530 Rls. 429,422 $
15 12 1396 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 412,011 13,990,805,963 Rls. 375,059 $
16 7 1396 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 503,598 13,910,897,287 Rls. 409,999 $
17 7 1396 غرب تهران ايتاليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 2,750 13,629,378,183 Rls. 397,671 $
18 12 1396 غرب تهران ايتاليا 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 368,648 11,877,941,955 Rls. 318,116 $
19 9 1396 غرب تهران ايتاليا 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 7,259 11,114,428,794 Rls. 315,294 $
20 6 1396 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 214,400 10,727,584,680 Rls. 323,472 $
21 4 1396 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 419,642 10,138,095,908 Rls. 311,638 $
22 2 1396 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 435,896 10,004,904,924 Rls. 308,413 $
23 5 1396 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 210,750 9,959,904,982 Rls. 303,322 $
24 11 1396 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 228,060 9,844,928,544 Rls. 267,636 $
25 8 1396 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 297,774 9,537,909,151 Rls. 272,535 $
26 10 1396 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 309,532 9,518,543,320 Rls. 264,595 $
27 1 1396 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 192,000 9,462,845,400 Rls. 291,825 $
28 11 1396 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 302,589 9,400,510,388 Rls. 254,331 $
29 10 1396 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 186,160 9,274,205,412 Rls. 256,218 $
30 7 1396 غرب تهران ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 98,100 8,617,251,075 Rls. 253,935 $
31 9 1396 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 271,490 8,351,745,761 Rls. 237,096 $
32 3 1396 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 325,182 7,962,041,301 Rls. 245,344 $
33 2 1396 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 135,760 7,762,301,550 Rls. 239,310 $
34 10 1396 غرب تهران ايتاليا 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 244,687 7,564,277,289 Rls. 209,442 $
35 3 1396 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 160,500 7,387,846,380 Rls. 227,670 $
36 6 1396 غرب تهران ايتاليا 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 5,246 6,929,740,160 Rls. 210,560 $
37 9 1396 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 164,630 6,897,110,040 Rls. 194,760 $
38 4 1396 غرب تهران ايتاليا 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 6,629 6,876,367,960 Rls. 211,288 $
39 5 1396 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 246,121 6,537,212,369 Rls. 198,945 $
40 8 1396 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 106,700 5,565,855,180 Rls. 161,100 $
41 11 1396 غرب تهران ايتاليا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 29,300 5,508,720,000 Rls. 149,078 $
42 11 1396 غرب تهران ايتاليا 51031000 خرده پشم يا خرده موي نرم (کرک ) حيوا ن , باستثناي ا لياف کهنه و پس مانده آنها. 27,746 5,429,673,508 Rls. 147,863 $
43 9 1396 غرب تهران ايتاليا 51031000 خرده پشم يا خرده موي نرم (کرک ) حيوا ن , باستثناي ا لياف کهنه و پس مانده آنها. 30,052 5,380,131,527 Rls. 152,736 $
44 12 1396 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 87,300 4,746,064,260 Rls. 126,684 $
45 5 1396 غرب تهران ايتاليا 84099110 کيت کامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 400 4,606,567,528 Rls. 141,050 $
46 1 1396 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 190,771 4,452,187,224 Rls. 137,290 $
47 8 1396 غرب تهران ايتاليا 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 3,000 4,433,694,860 Rls. 126,140 $
48 12 1396 غرب تهران ايتاليا 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 66,000 4,159,564,360 Rls. 111,771 $
49 12 1396 غرب تهران ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,450 4,095,483,315 Rls. 109,461 $
50 3 1396 غرب تهران ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,000 3,914,693,040 Rls. 120,660 $
51 6 1396 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 159,785 3,781,324,736 Rls. 114,348 $
52 8 1396 غرب تهران ايتاليا 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 15,774 3,709,142,610 Rls. 107,755 $
53 3 1396 غرب تهران ايتاليا 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 2,784 3,664,614,688 Rls. 112,952 $
54 12 1396 غرب تهران ايتاليا 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 108,720 3,602,286,707 Rls. 96,646 $
55 8 1396 غرب تهران ايتاليا 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 2,180 3,415,674,373 Rls. 97,177 $
56 10 1396 غرب تهران ايتاليا 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 6,837 3,129,373,200 Rls. 86,833 $
57 9 1396 غرب تهران ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 54,850 3,039,269,250 Rls. 86,150 $
58 4 1396 غرب تهران ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 37,050 2,986,491,925 Rls. 91,765 $
59 10 1396 غرب تهران ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,000 2,950,200,000 Rls. 82,500 $
60 1 1396 غرب تهران ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 26,200 2,841,903,576 Rls. 87,642 $
61 11 1396 غرب تهران ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 52,800 2,807,096,200 Rls. 76,250 $
62 6 1396 غرب تهران ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 46,260 2,743,237,400 Rls. 82,475 $
63 6 1396 غرب تهران ايتاليا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 13,700 2,496,825,000 Rls. 75,000 $
64 1 1396 غرب تهران ايتاليا 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 1,518 2,340,040,080 Rls. 72,170 $
65 10 1396 غرب تهران ايتاليا 09096190 تخم رازيانه رومي ، تخم باديان ، زيره سياه يا مرزه ، تخم سرو كوهي در بستهکبندي آماده براي خرد نشده وساييده نشده در بسته بندي براي غيرخرده فروشي 20,000 2,163,360,000 Rls. 60,000 $
66 8 1396 غرب تهران ايتاليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 30,010 2,109,642,980 Rls. 60,020 $
67 1 1396 غرب تهران ايتاليا 51031000 خرده پشم يا خرده موي نرم (کرک ) حيوا ن , باستثناي ا لياف کهنه و پس مانده آنها. 15,706 2,051,767,869 Rls. 63,252 $
68 2 1396 غرب تهران ايتاليا 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 88,000 2,042,211,600 Rls. 62,940 $
69 6 1396 غرب تهران ايتاليا 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 47,000 1,779,872,490 Rls. 53,799 $
70 5 1396 غرب تهران ايتاليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,750 1,777,194,000 Rls. 54,000 $
71 8 1396 غرب تهران ايتاليا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 24,527 1,688,032,291 Rls. 48,025 $
72 8 1396 غرب تهران ايتاليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,500 1,613,669,715 Rls. 46,151 $
73 10 1396 غرب تهران ايتاليا 41062100 ک ک به حالت مرطوب (از جمله wet-blue) 20,200 1,582,380,000 Rls. 44,250 $
74 10 1396 غرب تهران ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 35,320 1,514,352,000 Rls. 42,000 $
75 2 1396 غرب تهران ايتاليا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 6,877 1,436,257,638 Rls. 44,262 $
76 3 1396 غرب تهران ايتاليا 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 14,685 1,429,255,532 Rls. 44,053 $
77 8 1396 غرب تهران ايتاليا 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 7,100 1,328,511,118 Rls. 38,595 $
78 10 1396 غرب تهران ايتاليا 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 42,000 1,310,178,240 Rls. 36,104 $
79 5 1396 غرب تهران ايتاليا 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 7,768 1,308,609,948 Rls. 39,762 $
80 12 1396 غرب تهران ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 20,580 1,274,099,316 Rls. 34,159 $
81 12 1396 غرب تهران ايتاليا 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 12,000 1,267,667,500 Rls. 34,100 $
82 3 1396 غرب تهران ايتاليا 51031000 خرده پشم يا خرده موي نرم (کرک ) حيوا ن , باستثناي ا لياف کهنه و پس مانده آنها. 7,970 1,264,855,320 Rls. 38,969 $
83 6 1396 غرب تهران ايتاليا 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 12,000 1,249,908,000 Rls. 37,400 $
84 11 1396 غرب تهران ايتاليا 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 10,110 1,236,260,202 Rls. 33,666 $
85 2 1396 غرب تهران ايتاليا 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 12,000 1,235,773,500 Rls. 38,100 $
86 5 1396 غرب تهران ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 22,650 1,210,496,100 Rls. 36,900 $
87 7 1396 غرب تهران ايتاليا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 176 1,171,372,640 Rls. 34,336 $
88 9 1396 غرب تهران ايتاليا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 30,100 1,163,791,874 Rls. 33,110 $
89 7 1396 غرب تهران ايتاليا 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 7,260 1,162,877,100 Rls. 34,300 $
90 8 1396 غرب تهران ايتاليا 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 6,803 1,156,349,242 Rls. 33,058 $
91 8 1396 غرب تهران ايتاليا 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 44,000 1,139,085,860 Rls. 32,408 $
92 10 1396 غرب تهران ايتاليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,475 1,123,282,525 Rls. 31,169 $
93 11 1396 غرب تهران ايتاليا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 20,109 1,115,927,508 Rls. 30,162 $
94 12 1396 غرب تهران ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 22,000 1,079,422,750 Rls. 28,850 $
95 8 1396 غرب تهران ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 19,370 1,055,012,430 Rls. 30,649 $
96 12 1396 غرب تهران ايتاليا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,000 1,016,715,210 Rls. 27,174 $
97 5 1396 غرب تهران ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 22,715 1,010,070,631 Rls. 30,928 $
98 6 1396 غرب تهران ايتاليا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 230 1,008,617,427 Rls. 30,297 $
99 6 1396 غرب تهران ايتاليا 41022900 پوست خام حيوانات از نوع گوسفند يا بره محفوظ شده به نحوه ديگر ولي دباغي نشده بدون پشم بجز اسيد شويي شده (پيکله) 25,200 999,129,600 Rls. 30,240 $
100 9 1396 غرب تهران ايتاليا 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 16,200 939,806,988 Rls. 26,738 $
مجموع کل
945,572,845,880 ريال
مجموع کل
27,605,660 دلار