آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 غرب تهران افغانستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 1,790,213 112,091,307,581 Rls. 3,007,675 $
2 8 1396 غرب تهران افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 977,510 101,992,955,460 Rls. 2,932,530 $
3 12 1396 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 101,910 87,647,884,895 Rls. 2,345,871 $
4 7 1396 غرب تهران افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 822,340 83,654,763,695 Rls. 2,466,541 $
5 9 1396 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 118,883 77,427,697,620 Rls. 2,184,382 $
6 5 1396 غرب تهران افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 758,525 74,569,837,740 Rls. 2,275,575 $
7 8 1396 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 133,635 74,282,562,342 Rls. 2,130,613 $
8 9 1396 غرب تهران افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 656,040 69,464,533,621 Rls. 1,967,161 $
9 6 1396 غرب تهران افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 651,935 64,811,431,215 Rls. 1,955,805 $
10 11 1396 غرب تهران افغانستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 975,180 61,217,434,622 Rls. 1,657,806 $
11 10 1396 غرب تهران افغانستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 920,510 56,677,748,891 Rls. 1,569,867 $
12 12 1396 غرب تهران افغانستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 775,476 54,938,775,408 Rls. 1,473,404 $
13 2 1396 غرب تهران افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 547,960 53,321,526,715 Rls. 1,643,669 $
14 11 1396 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 43,975 51,804,450,484 Rls. 1,412,454 $
15 5 1396 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 66,278 47,779,374,625 Rls. 1,457,892 $
16 3 1396 غرب تهران افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 473,185 46,064,277,675 Rls. 1,419,555 $
17 7 1396 غرب تهران افغانستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 745,216 42,977,285,954 Rls. 1,266,867 $
18 1 1396 غرب تهران افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 429,460 41,745,557,308 Rls. 1,287,345 $
19 2 1396 غرب تهران افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 361,080 41,000,820,599 Rls. 1,263,803 $
20 10 1396 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 143,269 40,297,623,090 Rls. 1,118,492 $
21 11 1396 غرب تهران افغانستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 570,060 39,861,927,828 Rls. 1,083,114 $
22 7 1396 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 82,893 38,904,464,243 Rls. 1,149,009 $
23 3 1396 غرب تهران افغانستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 669,803 38,129,800,484 Rls. 1,175,084 $
24 9 1396 غرب تهران افغانستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 611,298 36,804,023,320 Rls. 1,041,641 $
25 12 1396 غرب تهران افغانستان 22029990 --- ساير 343,860 35,180,166,640 Rls. 944,612 $
26 6 1396 غرب تهران افغانستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 617,357 34,981,078,446 Rls. 1,050,119 $
27 10 1396 غرب تهران افغانستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 499,548 34,202,073,786 Rls. 949,142 $
28 3 1396 غرب تهران افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 293,345 34,034,095,101 Rls. 1,048,823 $
29 11 1396 غرب تهران افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 306,542 33,874,456,404 Rls. 919,626 $
30 4 1396 غرب تهران افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 346,690 33,873,924,090 Rls. 1,040,070 $
31 2 1396 غرب تهران افغانستان 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 345,639 33,638,519,957 Rls. 1,036,919 $
32 2 1396 غرب تهران افغانستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 565,010 31,884,735,633 Rls. 982,752 $
33 10 1396 غرب تهران افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,028,450 30,227,079,482 Rls. 838,161 $
34 9 1396 غرب تهران افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 278,920 29,533,607,371 Rls. 836,935 $
35 2 1396 غرب تهران افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 96,732 29,402,291,474 Rls. 906,386 $
36 12 1396 غرب تهران افغانستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 130,070 28,802,462,013 Rls. 773,128 $
37 8 1396 غرب تهران افغانستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 481,406 28,619,125,115 Rls. 818,391 $
38 12 1396 غرب تهران افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,033,960 27,596,950,661 Rls. 741,447 $
39 8 1396 غرب تهران افغانستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 460,444 27,268,234,254 Rls. 782,755 $
40 5 1396 غرب تهران افغانستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 476,045 26,659,196,227 Rls. 813,619 $
41 10 1396 غرب تهران افغانستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 420,256 25,973,785,625 Rls. 719,075 $
42 12 1396 غرب تهران افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 226,609 25,363,103,763 Rls. 679,701 $
43 10 1396 غرب تهران افغانستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 42,900 25,352,692,400 Rls. 705,400 $
44 10 1396 غرب تهران افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 189,423 23,926,298,007 Rls. 663,070 $
45 11 1396 غرب تهران افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 799,330 23,801,436,905 Rls. 646,430 $
46 2 1396 غرب تهران افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 421,638 23,456,179,842 Rls. 723,102 $
47 8 1396 غرب تهران افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 222,827 23,336,807,125 Rls. 668,605 $
48 3 1396 غرب تهران افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 233,401 22,647,047,948 Rls. 697,992 $
49 12 1396 غرب تهران افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 170,772 22,262,109,788 Rls. 597,700 $
50 9 1396 غرب تهران افغانستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 330,334 22,168,603,839 Rls. 627,628 $
51 7 1396 غرب تهران افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 186,635 22,114,836,848 Rls. 653,219 $
52 12 1396 غرب تهران افغانستان 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 13,100 21,954,523,360 Rls. 586,784 $
53 10 1396 غرب تهران افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 201,745 21,862,453,770 Rls. 605,235 $
54 12 1396 غرب تهران افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 202,630 21,853,488,585 Rls. 587,155 $
55 9 1396 غرب تهران افغانستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 362,780 21,790,520,610 Rls. 616,726 $
56 12 1396 غرب تهران افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 750,980 21,584,432,452 Rls. 578,248 $
57 5 1396 غرب تهران افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 378,161 21,187,071,803 Rls. 646,518 $
58 4 1396 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 27,553 20,961,615,595 Rls. 644,498 $
59 11 1396 غرب تهران افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 310,912 19,497,191,235 Rls. 528,551 $
60 9 1396 غرب تهران افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 675,430 19,469,066,163 Rls. 550,484 $
61 4 1396 غرب تهران افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 205,748 19,359,058,875 Rls. 594,811 $
62 12 1396 غرب تهران افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 170,754 19,149,982,813 Rls. 512,259 $
63 9 1396 غرب تهران افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 297,750 19,020,465,086 Rls. 536,942 $
64 6 1396 غرب تهران افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 160,952 18,710,798,688 Rls. 563,328 $
65 12 1396 غرب تهران افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 289,872 18,328,481,132 Rls. 492,782 $
66 6 1396 غرب تهران افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 182,349 18,189,621,320 Rls. 547,038 $
67 7 1396 غرب تهران افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 177,525 18,031,182,552 Rls. 532,566 $
68 12 1396 غرب تهران افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 172,495 18,015,193,705 Rls. 481,311 $
69 5 1396 غرب تهران افغانستان 33051000 شامپوها 363,520 18,008,542,484 Rls. 549,676 $
70 12 1396 غرب تهران افغانستان 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 16,983 17,970,395,000 Rls. 483,400 $
71 12 1396 غرب تهران افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 164,425 17,852,401,895 Rls. 476,885 $
72 7 1396 غرب تهران افغانستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 306,960 17,782,804,712 Rls. 521,832 $
73 6 1396 غرب تهران افغانستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 316,375 17,778,538,992 Rls. 538,383 $
74 9 1396 غرب تهران افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 668,000 17,697,603,750 Rls. 501,000 $
75 8 1396 غرب تهران افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 145,594 17,534,061,760 Rls. 502,589 $
76 3 1396 غرب تهران افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 311,796 17,250,967,640 Rls. 531,674 $
77 3 1396 غرب تهران افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 309,850 17,035,262,237 Rls. 524,967 $
78 12 1396 غرب تهران افغانستان 33051000 شامپوها 282,620 17,019,083,920 Rls. 456,400 $
79 8 1396 غرب تهران افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 287,648 16,942,409,573 Rls. 489,001 $
80 10 1396 غرب تهران افغانستان 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 300,005 16,864,437,273 Rls. 468,007 $
81 12 1396 غرب تهران افغانستان 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 230,364 16,383,293,186 Rls. 437,691 $
82 6 1396 غرب تهران افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 287,648 16,285,117,542 Rls. 489,001 $
83 10 1396 غرب تهران افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 253,200 15,800,947,101 Rls. 438,331 $
84 1 1396 غرب تهران افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 138,203 15,685,844,450 Rls. 483,715 $
85 7 1396 غرب تهران افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 576,070 15,670,342,320 Rls. 461,293 $
86 9 1396 غرب تهران افغانستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 23,950 15,620,012,100 Rls. 438,900 $
87 2 1396 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 14,844 15,343,648,159 Rls. 472,941 $
88 7 1396 غرب تهران افغانستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 263,520 15,282,967,337 Rls. 447,984 $
89 11 1396 غرب تهران افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 135,919 15,135,564,834 Rls. 410,202 $
90 5 1396 غرب تهران افغانستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 115,200 15,131,847,860 Rls. 460,796 $
91 10 1396 غرب تهران افغانستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 73,800 15,036,272,788 Rls. 416,995 $
92 3 1396 غرب تهران افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 143,350 14,968,134,700 Rls. 461,303 $
93 3 1396 غرب تهران افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 49,970 14,814,921,009 Rls. 456,603 $
94 5 1396 غرب تهران افغانستان 34011150 صابون رختشويي 305,549 14,794,604,532 Rls. 452,518 $
95 2 1396 غرب تهران افغانستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 76,700 14,785,302,908 Rls. 455,748 $
96 7 1396 غرب تهران افغانستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 108,700 14,705,061,045 Rls. 434,802 $
97 1 1396 غرب تهران افغانستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 88,450 14,631,673,700 Rls. 451,150 $
98 8 1396 غرب تهران افغانستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 59,850 14,628,830,414 Rls. 420,770 $
99 11 1396 غرب تهران افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 110,209 14,214,773,596 Rls. 385,822 $
100 7 1396 غرب تهران افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 245,340 14,196,029,148 Rls. 419,346 $
مجموع کل
3,049,465,809,868 ريال
مجموع کل
87,695,923 دلار