آمار کل " صادرات به" کشور (آفريقاي جنوبي) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 59,423 224,658,251,486 Rls. 6,109,133 $
2 6 1396 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 30,304 79,089,179,060 Rls. 2,388,555 $
3 3 1396 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 24,950 64,904,621,350 Rls. 2,000,352 $
4 8 1396 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 15,600 49,269,654,324 Rls. 1,431,342 $
5 5 1396 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10,240 46,306,967,487 Rls. 1,417,893 $
6 2 1396 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 12,800 16,378,253,780 Rls. 504,868 $
7 9 1396 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,597 14,297,981,855 Rls. 405,605 $
8 10 1396 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 19,940 11,480,748,000 Rls. 321,050 $
9 10 1396 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,530 7,855,470,720 Rls. 219,672 $
10 12 1396 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 15,170 5,658,258,300 Rls. 151,700 $
11 6 1396 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 9,000 4,906,440,000 Rls. 148,500 $
12 9 1396 غرب تهران آفريقاي جنوبي 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 14,227 3,647,432,760 Rls. 103,315 $
13 11 1396 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,780 3,226,106,510 Rls. 87,065 $
14 9 1396 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,897 1,889,735,608 Rls. 53,608 $
15 9 1396 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 13,550 761,966,232 Rls. 21,583 $
16 9 1396 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 274 317,787,765 Rls. 9,015 $
17 6 1396 غرب تهران آفريقاي جنوبي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 950 313,880,000 Rls. 9,500 $
18 11 1396 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 200 263,919,880 Rls. 7,220 $
19 9 1396 غرب تهران آفريقاي جنوبي 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 1,400 197,702,400 Rls. 5,600 $
20 2 1396 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 196 173,764,395 Rls. 5,355 $
مجموع کل
535,598,121,912 ريال
مجموع کل
15,400,931 دلار
[1]