آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ كنگ) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,386,800 900,962,355,750 Rls. 26,068,250 $
2 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,235,000 617,506,087,750 Rls. 18,202,750 $
3 9 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,020,000 563,397,581,000 Rls. 15,937,000 $
4 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 3,621,783 456,304,053,889 Rls. 12,407,231 $
5 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 2,752,637 352,072,628,414 Rls. 9,458,738 $
6 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 2,583,996 329,197,257,265 Rls. 9,164,079 $
7 9 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03063590 --- سا?ر 1,573,243 251,500,025,678 Rls. 7,119,158 $
8 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 1,818,884 221,482,772,898 Rls. 6,377,192 $
9 9 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 1,375,320 171,010,550,390 Rls. 4,840,620 $
10 9 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03061700 ساير انواع ميگو. 774,777 143,903,113,679 Rls. 4,068,817 $
11 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 995,619 119,709,314,273 Rls. 3,535,666 $
12 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03061700 ساير انواع ميگو. 656,474 112,309,116,823 Rls. 3,224,251 $
13 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 960,839 109,424,751,140 Rls. 3,362,937 $
14 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03063590 --- سا?ر 748,819 107,821,728,925 Rls. 3,098,149 $
15 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 814,251 96,149,149,206 Rls. 2,903,845 $
16 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03061700 ساير انواع ميگو. 376,516 86,090,669,256 Rls. 2,404,858 $
17 1 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 664,290 75,391,538,670 Rls. 2,325,015 $
18 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03063590 --- سا?ر 490,392 67,644,634,900 Rls. 2,000,250 $
19 9 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 2,896,200 62,989,965,800 Rls. 1,782,100 $
20 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 2,301,000 60,121,518,600 Rls. 1,614,900 $
21 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03063590 --- سا?ر 404,308 60,055,116,303 Rls. 1,676,938 $
22 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده بجز جگر وتخم ماهي باستثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 500,000 58,207,712,500 Rls. 1,750,000 $
23 5 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 506,640 58,122,250,375 Rls. 1,773,240 $
24 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 2,274,340 53,447,316,040 Rls. 1,483,040 $
25 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 1,781,000 45,514,000,100 Rls. 1,236,500 $
26 5 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03063590 --- سا?ر 326,766 44,986,509,579 Rls. 1,373,262 $
27 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03063590 --- سا?ر 268,838 44,577,361,430 Rls. 1,197,410 $
28 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 2,205,000 42,993,616,300 Rls. 1,295,300 $
29 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 2,062,500 39,116,384,200 Rls. 1,152,650 $
30 5 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 2,109,000 38,483,273,500 Rls. 1,175,000 $
31 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 1,780,000 33,460,039,500 Rls. 1,028,500 $
32 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03061700 ساير انواع ميگو. 231,008 32,601,400,367 Rls. 959,987 $
33 1 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 1,748,000 30,999,630,000 Rls. 956,000 $
34 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 1,608,000 30,201,196,500 Rls. 870,800 $
35 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 175,708 23,400,165,460 Rls. 626,324 $
36 1 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده بجز جگر وتخم ماهي باستثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 203,000 23,037,623,000 Rls. 710,500 $
37 1 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03079900 ک ک ساير 188,405 21,380,974,340 Rls. 659,418 $
38 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03079900 ک ک ساير 181,750 21,071,169,875 Rls. 636,125 $
39 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 75,000 17,474,850,000 Rls. 487,500 $
40 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03063590 --- سا?ر 114,110 16,853,191,640 Rls. 456,945 $
41 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 75,000 16,609,500,000 Rls. 450,000 $
42 9 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 106,000 15,425,088,000 Rls. 437,500 $
43 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03063590 --- سا?ر 88,738 13,422,236,041 Rls. 404,847 $
44 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 181,686 12,185,224,946 Rls. 367,923 $
45 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 26080030 ک ک ک کنسانتره رو? کربنات? 871,399 10,239,577,408 Rls. 278,848 $
46 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03063590 --- سا?ر 56,000 9,648,120,000 Rls. 296,000 $
47 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 72,156 9,273,741,666 Rls. 252,546 $
48 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 68,450 8,705,455,625 Rls. 234,175 $
49 9 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 112,850 7,953,668,000 Rls. 225,700 $
50 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 52,000 7,727,265,000 Rls. 221,000 $
51 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,310,625,000 Rls. 218,750 $
52 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 15,000 7,241,400,000 Rls. 202,500 $
53 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 52,000 7,095,920,000 Rls. 208,000 $
54 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده بجز جگر وتخم ماهي باستثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 52,000 6,562,192,000 Rls. 182,000 $
55 9 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 113,000 6,008,181,750 Rls. 169,500 $
56 1 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 50,032 5,680,283,056 Rls. 175,112 $
57 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02068000 احشاء خوراكي حيوانات تازه يا سردكرده غير مذكور 73,300 5,585,579,900 Rls. 166,450 $
58 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 141,000 5,180,416,800 Rls. 141,000 $
59 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02061000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده 108,000 4,841,467,200 Rls. 129,600 $
60 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 39,467 4,575,833,530 Rls. 140,634 $
61 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 27,000 4,489,668,000 Rls. 121,500 $
62 1 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02068000 احشاء خوراكي حيوانات تازه يا سردكرده غير مذكور 54,500 4,417,755,000 Rls. 136,250 $
63 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 51,341 4,340,137,490 Rls. 128,570 $
64 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 80,800 4,214,984,400 Rls. 121,200 $
65 1 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 85,000 4,133,295,000 Rls. 127,500 $
66 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذکور در جاي ديگر 56,500 3,949,241,250 Rls. 105,750 $
67 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 226,500 3,789,061,875 Rls. 101,925 $
68 5 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03061700 ساير انواع ميگو. 24,000 3,544,776,000 Rls. 108,000 $
69 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 108,000 3,381,096,600 Rls. 91,800 $
70 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 139,000 3,320,817,600 Rls. 91,900 $
71 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 64,025 3,250,833,110 Rls. 96,037 $
72 5 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02068000 احشاء خوراكي حيوانات تازه يا سردكرده غير مذكور 47,500 3,228,238,750 Rls. 98,750 $
73 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده بجز جگر وتخم ماهي باستثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 27,000 3,211,920,000 Rls. 86,400 $
74 5 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02061000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده 81,000 3,174,454,800 Rls. 97,200 $
75 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02061000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده 81,000 3,165,102,900 Rls. 91,950 $
76 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 36,500 2,965,111,080 Rls. 86,140 $
77 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذکور در جاي ديگر 53,170 2,875,646,280 Rls. 79,755 $
78 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 58,000 2,829,105,000 Rls. 87,000 $
79 9 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 77,490 2,730,592,620 Rls. 77,490 $
80 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03063690 --- سا?ر 18,125 2,554,900,000 Rls. 72,500 $
81 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 46,000 2,486,691,000 Rls. 69,000 $
82 1 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03019390 ساير ماهي کپور بجز برا ي ا صلاح نژا د و تکثيرپرورش 24,680 2,401,709,520 Rls. 74,040 $
83 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02061000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده 54,000 2,394,684,000 Rls. 64,800 $
84 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02061000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده 54,000 2,335,327,200 Rls. 64,800 $
85 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02068000 احشاء خوراكي حيوانات تازه يا سردكرده غير مذكور 28,500 2,314,912,500 Rls. 71,250 $
86 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 16,260 2,157,311,760 Rls. 65,040 $
87 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02061000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده 54,000 2,132,632,800 Rls. 64,800 $
88 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 52,900 1,976,121,500 Rls. 52,900 $
89 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 20,373 1,903,946,666 Rls. 58,511 $
90 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 54,000 1,812,731,400 Rls. 48,600 $
91 1 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 83,000 1,799,334,000 Rls. 55,500 $
92 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 49,880 1,798,473,280 Rls. 49,880 $
93 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذکور در جاي ديگر 36,000 1,797,714,000 Rls. 54,000 $
94 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 22,230 1,780,699,146 Rls. 52,463 $
95 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 24,024 1,639,157,520 Rls. 48,048 $
96 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 29,000 1,607,412,000 Rls. 43,500 $
97 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02068000 احشاء خوراكي حيوانات تازه يا سردكرده غير مذكور 28,019 1,514,647,092 Rls. 42,028 $
98 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 42,180 1,474,823,700 Rls. 42,180 $
99 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 82,000 1,363,158,500 Rls. 41,000 $
100 5 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02062900 ساير احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو ، منجمد غير از زبان وجگر 41,000 1,340,905,000 Rls. 41,000 $
مجموع کل
5,919,843,501,576 ريال
مجموع کل
169,414,287 دلار