آمار کل " صادرات به" کشور (نيجريه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 شهيدرجايي نيجريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 1,428,000 55,021,643,600 Rls. 1,570,800 $
2 11 1396 شهيدرجايي نيجريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 1,204,000 48,678,845,600 Rls. 1,324,400 $
3 12 1396 شهيدرجايي نيجريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 1,176,000 48,177,421,600 Rls. 1,293,600 $
4 9 1396 شهيدرجايي نيجريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 938,000 36,437,955,400 Rls. 1,031,800 $
5 6 1396 شهيدرجايي نيجريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 924,000 33,872,731,200 Rls. 1,016,400 $
6 10 1396 شهيدرجايي نيجريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 602,000 23,882,196,800 Rls. 662,200 $
7 7 1396 شهيدرجايي نيجريه 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 1,322,680 17,119,759,987 Rls. 507,910 $
8 7 1396 شهيدرجايي نيجريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 420,000 15,625,995,000 Rls. 462,000 $
9 4 1396 شهيدرجايي نيجريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 280,000 10,023,860,000 Rls. 308,000 $
10 4 1396 شهيدرجايي نيجريه 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 525,016 6,546,622,966 Rls. 201,606 $
11 5 1396 شهيدرجايي نيجريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 154,000 5,540,227,000 Rls. 169,400 $
12 5 1396 شهيدرجايي نيجريه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 70,000 2,514,743,000 Rls. 77,000 $
13 12 1396 شهيدرجايي نيجريه 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 20,137 2,253,269,889 Rls. 60,411 $
14 1 1396 شهيدرجايي نيجريه 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 17,200 1,673,800,800 Rls. 51,600 $
15 12 1396 شهيدرجايي نيجريه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 108,860 1,530,899,690 Rls. 41,285 $
16 11 1396 شهيدرجايي نيجريه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 61,687 1,481,627,392 Rls. 40,096 $
17 7 1396 شهيدرجايي نيجريه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,160 1,173,214,700 Rls. 34,990 $
18 8 1396 شهيدرجايي نيجريه 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 68,850 943,878,420 Rls. 27,540 $
19 9 1396 شهيدرجايي نيجريه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 41,125 941,946,978 Rls. 26,731 $
20 7 1396 شهيدرجايي نيجريه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 41,125 911,928,065 Rls. 26,731 $
21 5 1396 شهيدرجايي نيجريه 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 35,200 675,750,710 Rls. 20,662 $
22 6 1396 شهيدرجايي نيجريه 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 107,690 565,466,400 Rls. 16,920 $
23 9 1396 شهيدرجايي نيجريه 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 21,700 458,952,000 Rls. 13,000 $
24 9 1396 شهيدرجايي نيجريه 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 24,000 328,327,200 Rls. 9,300 $
25 9 1396 شهيدرجايي نيجريه 70182010 دا نه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 25,000 247,128,000 Rls. 7,000 $
26 12 1396 شهيدرجايي نيجريه 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 2,500 166,743,000 Rls. 4,500 $
27 12 1396 شهيدرجايي نيجريه 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,000 89,517,600 Rls. 2,400 $
28 7 1396 شهيدرجايي نيجريه 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 1,650 85,903,860 Rls. 2,562 $
29 5 1396 شهيدرجايي نيجريه 85153120 ماشين جوشکاري ا لکترودتنگستن باگازبي اثر (tig) 540 78,772,800 Rls. 2,400 $
30 5 1396 شهيدرجايي نيجريه 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 425 75,490,600 Rls. 2,300 $
31 5 1396 شهيدرجايي نيجريه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 210 36,104,200 Rls. 1,100 $
32 12 1396 شهيدرجايي نيجريه 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 42,960 35,807,040 Rls. 960 $
33 5 1396 شهيدرجايي نيجريه 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 175 32,822,000 Rls. 1,000 $
34 6 1396 شهيدرجايي نيجريه 25202000 ک گچ 56,000 31,331,272 Rls. 952 $
35 12 1396 شهيدرجايي نيجريه 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 450 27,974,250 Rls. 750 $
36 5 1396 شهيدرجايي نيجريه 25202000 ک گچ 27,900 15,527,766 Rls. 474 $
37 5 1396 شهيدرجايي نيجريه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 28 14,769,900 Rls. 450 $
38 5 1396 شهيدرجايي نيجريه 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 48 10,174,820 Rls. 310 $
39 12 1396 شهيدرجايي نيجريه 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 50 3,729,900 Rls. 100 $
مجموع کل
317,332,861,405 ريال
مجموع کل
9,021,640 دلار
[1]