آمار کل " صادرات به" کشور (ميانمار) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 شهيدرجايي ميانمار 27132000 قيرنفت 25,867,876 176,234,793,226 Rls. 5,370,072 $
2 10 1396 شهيدرجايي ميانمار 27132000 قيرنفت 22,704,705 170,163,581,590 Rls. 4,714,034 $
3 6 1396 شهيدرجايي ميانمار 27132000 قيرنفت 24,055,053 166,169,887,851 Rls. 4,999,240 $
4 8 1396 شهيدرجايي ميانمار 27132000 قيرنفت 18,284,248 132,336,539,793 Rls. 3,795,303 $
5 11 1396 شهيدرجايي ميانمار 27132000 قيرنفت 14,267,569 108,913,971,211 Rls. 2,961,708 $
6 9 1396 شهيدرجايي ميانمار 27132000 قيرنفت 13,829,340 101,253,318,348 Rls. 2,867,335 $
7 7 1396 شهيدرجايي ميانمار 27132000 قيرنفت 12,039,400 84,349,987,237 Rls. 2,503,178 $
8 12 1396 شهيدرجايي ميانمار 27132000 قيرنفت 8,461,696 65,217,690,915 Rls. 1,754,433 $
9 1 1396 شهيدرجايي ميانمار 27132000 قيرنفت 9,229,122 62,534,644,192 Rls. 1,928,293 $
10 11 1396 شهيدرجايي ميانمار 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,420,326 42,566,824,215 Rls. 1,156,562 $
11 4 1396 شهيدرجايي ميانمار 27132000 قيرنفت 5,987,850 40,907,671,810 Rls. 1,257,448 $
12 7 1396 شهيدرجايي ميانمار 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 5,150,000 38,229,774,000 Rls. 1,133,000 $
13 6 1396 شهيدرجايي ميانمار 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,237,914 33,600,114,098 Rls. 1,013,947 $
14 5 1396 شهيدرجايي ميانمار 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 4,200,000 30,541,087,500 Rls. 934,500 $
15 4 1396 شهيدرجايي ميانمار 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 3,730,000 26,947,956,300 Rls. 828,620 $
16 4 1396 شهيدرجايي ميانمار 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 900,803 26,380,580,747 Rls. 810,723 $
17 7 1396 شهيدرجايي ميانمار 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 906,101 25,759,406,684 Rls. 764,687 $
18 8 1396 شهيدرجايي ميانمار 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,087,419 24,690,785,807 Rls. 706,822 $
19 5 1396 شهيدرجايي ميانمار 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 786,287 23,190,457,406 Rls. 707,658 $
20 6 1396 شهيدرجايي ميانمار 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 3,150,000 23,014,299,000 Rls. 693,000 $
21 4 1396 شهيدرجايي ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 1,452,023 20,286,204,390 Rls. 623,202 $
22 8 1396 شهيدرجايي ميانمار 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 893,763 20,198,327,746 Rls. 580,945 $
23 5 1396 شهيدرجايي ميانمار 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 11,360 19,369,576,000 Rls. 593,085 $
24 10 1396 شهيدرجايي ميانمار 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 799,697 18,771,820,720 Rls. 519,804 $
25 9 1396 شهيدرجايي ميانمار 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 668,724 15,390,351,014 Rls. 434,669 $
26 7 1396 شهيدرجايي ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 1,030,160 14,643,451,839 Rls. 431,330 $
27 12 1396 شهيدرجايي ميانمار 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 462,125 13,954,275,062 Rls. 375,815 $
28 9 1396 شهيدرجايي ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 822,300 12,465,742,040 Rls. 352,744 $
29 10 1396 شهيدرجايي ميانمار 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 500,974 11,705,907,841 Rls. 325,633 $
30 6 1396 شهيدرجايي ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 686,070 9,779,264,778 Rls. 295,010 $
31 12 1396 شهيدرجايي ميانمار 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,008,000 9,639,899,136 Rls. 258,048 $
32 11 1396 شهيدرجايي ميانمار 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,050,000 8,942,936,100 Rls. 244,650 $
33 10 1396 شهيدرجايي ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 567,500 8,569,079,527 Rls. 237,233 $
34 5 1396 شهيدرجايي ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 603,090 8,496,452,943 Rls. 259,327 $
35 12 1396 شهيدرجايي ميانمار 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 199,053 6,659,815,748 Rls. 179,148 $
36 7 1396 شهيدرجايي ميانمار 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 300,295 6,658,966,551 Rls. 195,192 $
37 11 1396 شهيدرجايي ميانمار 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 359,195 5,932,836,320 Rls. 161,637 $
38 1 1396 شهيدرجايي ميانمار 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 197,987 5,776,999,794 Rls. 178,187 $
39 12 1396 شهيدرجايي ميانمار 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 371,845 5,478,001,600 Rls. 147,152 $
40 10 1396 شهيدرجايي ميانمار 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 332,872 5,343,978,588 Rls. 149,792 $
41 12 1396 شهيدرجايي ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 298,125 4,504,704,184 Rls. 120,588 $
42 8 1396 شهيدرجايي ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 293,830 4,372,099,306 Rls. 126,345 $
43 6 1396 شهيدرجايي ميانمار 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 289,964 4,135,643,596 Rls. 124,684 $
44 10 1396 شهيدرجايي ميانمار 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 220,890 3,420,424,697 Rls. 94,473 $
45 11 1396 شهيدرجايي ميانمار 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 149,400 2,289,805,710 Rls. 61,962 $
46 11 1396 شهيدرجايي ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 149,695 2,187,736,000 Rls. 59,200 $
47 1 1396 شهيدرجايي ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 149,123 2,080,021,874 Rls. 64,123 $
48 6 1396 شهيدرجايي ميانمار 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 142,400 2,023,105,280 Rls. 61,232 $
49 8 1396 شهيدرجايي ميانمار 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 116,930 1,430,942,625 Rls. 40,925 $
50 5 1396 شهيدرجايي ميانمار 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 116,820 1,339,449,992 Rls. 40,888 $
51 1 1396 شهيدرجايي ميانمار 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 88,000 1,098,999,648 Rls. 33,903 $
52 8 1396 شهيدرجايي ميانمار 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 27,200 1,005,122,400 Rls. 29,200 $
53 4 1396 شهيدرجايي ميانمار 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 27,200 973,746,400 Rls. 29,920 $
54 7 1396 شهيدرجايي ميانمار 27101920 گريس 69,347 894,439,584 Rls. 26,352 $
55 12 1396 شهيدرجايي ميانمار 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 13,600 556,138,000 Rls. 14,960 $
56 5 1396 شهيدرجايي ميانمار 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 8,000 301,472,000 Rls. 9,231 $
57 11 1396 شهيدرجايي ميانمار 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 26,753 216,139,806 Rls. 5,886 $
مجموع کل
1,663,897,250,769 ريال
مجموع کل
48,387,038 دلار
[1]