آمار کل " صادرات به" کشور (موزامبيك) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 شهيدرجايي موزامبيك 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 5,375,000 52,161,859,500 Rls. 1,472,750 $
2 9 1396 شهيدرجايي موزامبيك 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 8,068,793 46,573,187,808 Rls. 1,331,350 $
3 12 1396 شهيدرجايي موزامبيك 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 21,100,000 19,736,412,500 Rls. 527,500 $
4 11 1396 شهيدرجايي موزامبيك 27132000 قيرنفت 690,461 5,265,648,121 Rls. 143,005 $
5 8 1396 شهيدرجايي موزامبيك 27132000 قيرنفت 302,388 2,696,000,960 Rls. 76,504 $
6 10 1396 شهيدرجايي موزامبيك 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 68,737 1,597,721,040 Rls. 44,679 $
7 5 1396 شهيدرجايي موزامبيك 27132000 قيرنفت 219,011 1,468,356,385 Rls. 44,897 $
8 9 1396 شهيدرجايي موزامبيك 27132000 قيرنفت 199,613 1,442,020,800 Rls. 40,920 $
9 7 1396 شهيدرجايي موزامبيك 54023100 نخ تکستوره, ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,باا ندا زه هرنخ يک لاي آن حدا کثر50تکس غيرخرده فروشي 14,000 1,194,025,000 Rls. 35,000 $
10 11 1396 شهيدرجايي موزامبيك 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 44,000 1,056,913,000 Rls. 28,600 $
11 5 1396 شهيدرجايي موزامبيك 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 95,800 986,938,785 Rls. 30,177 $
12 8 1396 شهيدرجايي موزامبيك 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 44,000 984,469,200 Rls. 28,600 $
13 5 1396 شهيدرجايي موزامبيك 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 42,500 909,166,375 Rls. 27,625 $
14 12 1396 شهيدرجايي موزامبيك 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 39,485 880,712,925 Rls. 23,691 $
15 10 1396 شهيدرجايي موزامبيك 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 18,162 779,389,200 Rls. 21,795 $
16 12 1396 شهيدرجايي موزامبيك 27132000 قيرنفت 100,420 762,793,644 Rls. 20,586 $
17 7 1396 شهيدرجايي موزامبيك 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 18,897 760,326,280 Rls. 22,676 $
18 6 1396 شهيدرجايي موزامبيك 27132000 قيرنفت 98,763 685,249,600 Rls. 20,740 $
19 12 1396 شهيدرجايي موزامبيك 25202000 ک گچ 260,477 165,673,620 Rls. 4,428 $
مجموع کل
140,106,864,743 ريال
مجموع کل
3,945,523 دلار
[1]