آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 شهيدرجايي مصر 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 47,529,990 619,354,479,440 Rls. 17,337,519 $
2 11 1396 شهيدرجايي مصر 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 30,595,680 410,000,000,000 Rls. 11,100,000 $
3 4 1396 شهيدرجايي مصر 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 30,001,000 364,000,000,000 Rls. 11,190,373 $
4 5 1396 شهيدرجايي مصر 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 20,002,000 183,000,000,000 Rls. 5,600,560 $
5 9 1396 شهيدرجايي مصر 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 14,670,250 145,000,000,000 Rls. 4,107,670 $
6 6 1396 شهيدرجايي مصر 25151190 ک کک ک مرمر?ت 1,559,758 10,335,377,871 Rls. 311,951 $
7 6 1396 شهيدرجايي مصر 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 200,000 8,590,400,000 Rls. 260,000 $
8 9 1396 شهيدرجايي مصر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,929,000,000 Rls. 225,000 $
9 12 1396 شهيدرجايي مصر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,435,000,000 Rls. 200,000 $
10 10 1396 شهيدرجايي مصر 25151190 ک کک ک مرمر?ت 776,447 5,564,533,678 Rls. 155,289 $
11 11 1396 شهيدرجايي مصر 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 45,912 5,089,620,672 Rls. 137,736 $
12 4 1396 شهيدرجايي مصر 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 46,000 4,498,110,000 Rls. 138,000 $
13 8 1396 شهيدرجايي مصر 25151190 ک کک ک مرمر?ت 665,936 4,339,550,135 Rls. 125,625 $
14 6 1396 شهيدرجايي مصر 25151120 ک کک ک تراورتن 968,943 3,913,658,281 Rls. 118,095 $
15 7 1396 شهيدرجايي مصر 25151190 ک کک ک مرمر?ت 511,570 3,239,136,636 Rls. 95,918 $
16 5 1396 شهيدرجايي مصر 25151110 ک کک ک مرمر 258,550 1,696,735,156 Rls. 51,710 $
17 12 1396 شهيدرجايي مصر 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 40,800 1,673,979,120 Rls. 44,880 $
18 7 1396 شهيدرجايي مصر 25151120 ک کک ک تراورتن 372,160 1,511,750,925 Rls. 44,658 $
19 8 1396 شهيدرجايي مصر 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 11,700 1,227,271,500 Rls. 35,100 $
20 9 1396 شهيدرجايي مصر 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 266,402 1,137,709,152 Rls. 31,968 $
21 9 1396 شهيدرجايي مصر 25151190 ک کک ک مرمر?ت 122,540 869,291,682 Rls. 24,508 $
22 10 1396 شهيدرجايي مصر 25151120 ک کک ک تراورتن 98,660 709,316,976 Rls. 19,732 $
23 11 1396 شهيدرجايي مصر 25151120 ک کک ک تراورتن 74,300 548,399,200 Rls. 14,800 $
24 11 1396 شهيدرجايي مصر 25151190 ک کک ک مرمر?ت 67,390 498,039,056 Rls. 13,478 $
25 4 1396 شهيدرجايي مصر 25151110 ک کک ک مرمر 91,620 485,078,790 Rls. 14,882 $
26 4 1396 شهيدرجايي مصر 25151120 ک کک ک تراورتن 109,600 428,082,705 Rls. 13,151 $
27 10 1396 شهيدرجايي مصر 25151110 ک کک ک مرمر 34,170 402,263,013 Rls. 11,122 $
28 8 1396 شهيدرجايي مصر 25151120 ک کک ک تراورتن 91,464 376,180,448 Rls. 10,976 $
29 12 1396 شهيدرجايي مصر 25151120 ک کک ک تراورتن 50,210 375,721,430 Rls. 10,042 $
30 4 1396 شهيدرجايي مصر 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 39,780 259,325,820 Rls. 7,956 $
31 10 1396 شهيدرجايي مصر 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 51,830 222,391,440 Rls. 6,219 $
32 9 1396 شهيدرجايي مصر 25151120 ک کک ک تراورتن 48,670 207,804,171 Rls. 5,839 $
33 6 1396 شهيدرجايي مصر 25081000 بنتونيت 47,500 125,552,000 Rls. 3,800 $
34 12 1396 شهيدرجايي مصر 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,980 48,003,813 Rls. 1,287 $
35 11 1396 شهيدرجايي مصر 25151110 ک کک ک مرمر 4,907 45,303,152 Rls. 1,226 $
36 11 1396 شهيدرجايي مصر 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 60 19,399,800 Rls. 525 $
37 4 1396 شهيدرجايي مصر 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 400 18,095,020 Rls. 556 $
مجموع کل
1,795,174,561,082 ريال
مجموع کل
51,472,151 دلار
[1]