آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 شهيدرجايي كويت 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 30,372,148 260,936,227,980 Rls. 8,048,619 $
2 4 1396 شهيدرجايي كويت 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 30,000,000 258,000,000,000 Rls. 7,950,000 $
3 11 1396 شهيدرجايي كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 68,390 15,106,201,468 Rls. 410,342 $
4 10 1396 شهيدرجايي كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 55,516 12,013,662,057 Rls. 333,100 $
5 5 1396 شهيدرجايي كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 58,770 11,554,500,318 Rls. 352,626 $
6 12 1396 شهيدرجايي كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 51,033 11,383,022,175 Rls. 306,201 $
7 7 1396 شهيدرجايي كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 53,567 10,876,392,944 Rls. 321,407 $
8 11 1396 شهيدرجايي كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 223,547 9,063,623,465 Rls. 245,923 $
9 6 1396 شهيدرجايي كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 43,180 8,560,135,360 Rls. 259,084 $
10 8 1396 شهيدرجايي كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 38,880 8,195,443,200 Rls. 233,280 $
11 1 1396 شهيدرجايي كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 32,889 6,401,217,606 Rls. 197,337 $
12 1 1396 شهيدرجايي كويت 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 106,230 6,195,072,122 Rls. 191,019 $
13 9 1396 شهيدرجايي كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 25,305 5,352,265,083 Rls. 151,833 $
14 10 1396 شهيدرجايي كويت 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 6,200 5,185,200,000 Rls. 145,000 $
15 4 1396 شهيدرجايي كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 25,286 4,930,076,410 Rls. 151,718 $
16 10 1396 شهيدرجايي كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,314,496,000 Rls. 64,000 $
17 10 1396 شهيدرجايي كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 17,263 1,864,479,865 Rls. 51,535 $
18 11 1396 شهيدرجايي كويت 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تکميل نشده بشکل نوا ر). 2,343 1,455,993,525 Rls. 39,650 $
19 11 1396 شهيدرجايي كويت 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 43,080 1,305,291,135 Rls. 35,427 $
20 12 1396 شهيدرجايي كويت 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 24,994 1,305,151,688 Rls. 34,992 $
21 12 1396 شهيدرجايي كويت 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 11,520 1,293,062,400 Rls. 34,560 $
22 4 1396 شهيدرجايي كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 134,850 1,274,960,183 Rls. 39,147 $
23 11 1396 شهيدرجايي كويت 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 10,510 1,168,312,620 Rls. 31,530 $
24 6 1396 شهيدرجايي كويت 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 11,597 1,162,715,220 Rls. 34,791 $
25 8 1396 شهيدرجايي كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,124,768,000 Rls. 32,000 $
26 8 1396 شهيدرجايي كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 105,285 1,100,033,865 Rls. 31,461 $
27 10 1396 شهيدرجايي كويت 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 91,230 993,193,641 Rls. 27,369 $
28 8 1396 شهيدرجايي كويت 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 94,420 975,037,572 Rls. 28,326 $
29 7 1396 شهيدرجايي كويت 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 17,820 958,958,000 Rls. 28,600 $
30 6 1396 شهيدرجايي كويت 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 94,320 938,550,024 Rls. 28,296 $
31 4 1396 شهيدرجايي كويت 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 95,310 930,559,185 Rls. 28,593 $
32 1 1396 شهيدرجايي كويت 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 60,000 925,293,950 Rls. 28,525 $
33 1 1396 شهيدرجايي كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 63,500 849,226,840 Rls. 26,180 $
34 11 1396 شهيدرجايي كويت 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 13,714 810,438,306 Rls. 21,903 $
35 6 1396 شهيدرجايي كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 97,740 784,851,649 Rls. 23,564 $
36 5 1396 شهيدرجايي كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 89,284 636,085,479 Rls. 19,415 $
37 10 1396 شهيدرجايي كويت 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 11,590 630,884,265 Rls. 17,385 $
38 11 1396 شهيدرجايي كويت 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 16,247 570,354,120 Rls. 15,435 $
39 9 1396 شهيدرجايي كويت 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 20,980 555,508,440 Rls. 15,735 $
40 9 1396 شهيدرجايي كويت 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 47,730 505,517,976 Rls. 14,319 $
41 7 1396 شهيدرجايي كويت 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 15,345 494,806,476 Rls. 14,578 $
42 4 1396 شهيدرجايي كويت 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 30,500 485,734,125 Rls. 14,925 $
43 1 1396 شهيدرجايي كويت 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 8,780 484,020,328 Rls. 14,926 $
44 1 1396 شهيدرجايي كويت 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 15,373 473,578,512 Rls. 14,604 $
45 1 1396 شهيدرجايي كويت 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 18,950 461,041,294 Rls. 14,213 $
46 9 1396 شهيدرجايي كويت 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 3,240 434,132,160 Rls. 12,320 $
47 5 1396 شهيدرجايي كويت 25151120 ک کک ک تراورتن 51,487 403,347,555 Rls. 12,285 $
48 5 1396 شهيدرجايي كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 2,600 384,017,400 Rls. 11,700 $
49 6 1396 شهيدرجايي كويت 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 6,174 369,962,883 Rls. 11,113 $
50 6 1396 شهيدرجايي كويت 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 5,880 352,351,944 Rls. 10,584 $
51 9 1396 شهيدرجايي كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 27,560 343,013,664 Rls. 9,716 $
52 4 1396 شهيدرجايي كويت 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 22,000 323,324,100 Rls. 9,900 $
53 7 1396 شهيدرجايي كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 41,570 278,292,947 Rls. 8,205 $
54 9 1396 شهيدرجايي كويت 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 4,230 253,871,064 Rls. 7,191 $
55 9 1396 شهيدرجايي كويت 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 3,563 188,347,110 Rls. 5,345 $
56 10 1396 شهيدرجايي كويت 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 4,844 174,572,916 Rls. 4,844 $
57 7 1396 شهيدرجايي كويت 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 21,280 174,292,170 Rls. 5,135 $
58 6 1396 شهيدرجايي كويت 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 23,960 172,478,800 Rls. 5,200 $
59 9 1396 شهيدرجايي كويت 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,730 163,845,864 Rls. 4,641 $
60 10 1396 شهيدرجايي كويت 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 2,622 160,640,239 Rls. 4,457 $
61 4 1396 شهيدرجايي كويت 68062010 رسهاي منبسط شده 19,724 83,222,312 Rls. 2,564 $
62 12 1396 شهيدرجايي كويت 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 9,120 68,033,376 Rls. 1,824 $
63 11 1396 شهيدرجايي كويت 25202000 ک گچ 48,000 29,828,064 Rls. 816 $
64 11 1396 شهيدرجايي كويت 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 21,000 27,234,690 Rls. 735 $
مجموع کل
666,970,754,129 ريال
مجموع کل
20,252,048 دلار
[1]