آمار کل " صادرات به" کشور (كانادا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 شهيدرجايي كانادا 71123000 ک خاكستر حاوي فلز گرانبها يا تركيبات از فلز گرانبها 340,968 1,232,000,000,000 Rls. 33,141,711 $
2 12 1396 شهيدرجايي كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 64,700 19,874,035,500 Rls. 533,300 $
3 10 1396 شهيدرجايي كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 382,685 13,264,362,245 Rls. 367,645 $
4 12 1396 شهيدرجايي كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 324,572 11,882,669,050 Rls. 318,822 $
5 12 1396 شهيدرجايي كانادا 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 21,450 10,433,172,750 Rls. 278,850 $
6 11 1396 شهيدرجايي كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 30,725 9,270,169,000 Rls. 251,800 $
7 12 1396 شهيدرجايي كانادا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 170,936 8,888,368,377 Rls. 238,853 $
8 1 1396 شهيدرجايي كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 315,640 8,286,671,296 Rls. 255,508 $
9 10 1396 شهيدرجايي كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 26,525 8,249,027,268 Rls. 229,312 $
10 11 1396 شهيدرجايي كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 14,540 7,146,299,450 Rls. 193,790 $
11 9 1396 شهيدرجايي كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 197,250 6,801,152,380 Rls. 191,820 $
12 12 1396 شهيدرجايي كانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 177,045 6,736,566,290 Rls. 180,670 $
13 11 1396 شهيدرجايي كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 185,450 6,224,202,000 Rls. 168,900 $
14 9 1396 شهيدرجايي كانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 155,020 5,478,990,980 Rls. 155,020 $
15 5 1396 شهيدرجايي كانادا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 101,750 5,383,844,672 Rls. 164,034 $
16 10 1396 شهيدرجايي كانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 149,960 5,286,147,672 Rls. 146,348 $
17 1 1396 شهيدرجايي كانادا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 116,696 4,918,896,424 Rls. 151,705 $
18 1 1396 شهيدرجايي كانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 179,920 4,670,645,878 Rls. 144,035 $
19 8 1396 شهيدرجايي كانادا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 96,383 4,582,939,405 Rls. 131,411 $
20 9 1396 شهيدرجايي كانادا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 94,097 4,323,483,750 Rls. 122,325 $
21 4 1396 شهيدرجايي كانادا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 80,875 4,233,549,403 Rls. 129,817 $
22 5 1396 شهيدرجايي كانادا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 4,215,534,000 Rls. 128,400 $
23 11 1396 شهيدرجايي كانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 97,600 3,602,208,400 Rls. 97,600 $
24 8 1396 شهيدرجايي كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 107,200 3,581,595,700 Rls. 102,720 $
25 11 1396 شهيدرجايي كانادا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 69,777 3,549,305,852 Rls. 96,766 $
26 6 1396 شهيدرجايي كانادا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 63,625 3,402,156,000 Rls. 101,800 $
27 7 1396 شهيدرجايي كانادا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 69,417 3,100,635,642 Rls. 91,351 $
28 10 1396 شهيدرجايي كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,770 2,826,731,655 Rls. 77,895 $
29 5 1396 شهيدرجايي كانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 106,800 2,695,545,314 Rls. 82,236 $
30 7 1396 شهيدرجايي كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 8,450 2,606,461,650 Rls. 76,050 $
31 7 1396 شهيدرجايي كانادا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 24,624 2,520,143,280 Rls. 73,872 $
32 4 1396 شهيدرجايي كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 89,000 2,476,130,320 Rls. 76,120 $
33 11 1396 شهيدرجايي كانادا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 2,432,320,000 Rls. 66,000 $
34 8 1396 شهيدرجايي كانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 74,400 2,355,382,880 Rls. 67,280 $
35 4 1396 شهيدرجايي كانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 89,260 2,236,669,790 Rls. 68,730 $
36 8 1396 شهيدرجايي كانادا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 48,750 2,214,717,750 Rls. 63,625 $
37 7 1396 شهيدرجايي كانادا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,164,640,000 Rls. 64,000 $
38 8 1396 شهيدرجايي كانادا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 20,016 2,110,627,152 Rls. 60,048 $
39 5 1396 شهيدرجايي كانادا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 45,814 1,949,376,856 Rls. 59,558 $
40 1 1396 شهيدرجايي كانادا 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 26,000 1,906,056,880 Rls. 58,760 $
41 9 1396 شهيدرجايي كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 9,860 1,779,317,736 Rls. 50,064 $
42 12 1396 شهيدرجايي كانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 33,811 1,704,372,961 Rls. 45,631 $
43 12 1396 شهيدرجايي كانادا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 40,000 1,641,156,000 Rls. 44,000 $
44 9 1396 شهيدرجايي كانادا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 38,488 1,639,402,887 Rls. 46,298 $
45 1 1396 شهيدرجايي كانادا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 19,213 1,514,465,344 Rls. 46,688 $
46 7 1396 شهيدرجايي كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,250 1,503,727,875 Rls. 43,875 $
47 8 1396 شهيدرجايي كانادا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 12,243 1,414,287,490 Rls. 40,161 $
48 10 1396 شهيدرجايي كانادا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 35,625 1,406,414,472 Rls. 39,187 $
49 6 1396 شهيدرجايي كانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 53,400 1,355,002,572 Rls. 41,118 $
50 6 1396 شهيدرجايي كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 50,300 1,322,802,400 Rls. 39,730 $
51 8 1396 شهيدرجايي كانادا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 30,000 1,296,764,500 Rls. 36,900 $
52 11 1396 شهيدرجايي كانادا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 35,980 1,258,965,895 Rls. 34,069 $
53 9 1396 شهيدرجايي كانادا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 6,595 1,219,990,920 Rls. 34,280 $
54 9 1396 شهيدرجايي كانادا 32064910 --- گرانول مستربچ 24,000 1,159,052,880 Rls. 32,880 $
55 10 1396 شهيدرجايي كانادا 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 13,244 1,127,544,151 Rls. 31,359 $
56 1 1396 شهيدرجايي كانادا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,050,667,200 Rls. 32,400 $
57 8 1396 شهيدرجايي كانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 17,008 1,032,183,837 Rls. 29,665 $
58 9 1396 شهيدرجايي كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,140 1,018,401,390 Rls. 28,890 $
59 5 1396 شهيدرجايي كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 34,600 999,793,630 Rls. 30,570 $
60 10 1396 شهيدرجايي كانادا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 20,200 975,175,200 Rls. 27,270 $
61 7 1396 شهيدرجايي كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 36,000 974,865,600 Rls. 28,800 $
62 10 1396 شهيدرجايي كانادا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 24,375 971,859,472 Rls. 26,812 $
63 6 1396 شهيدرجايي كانادا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 7,920 971,851,700 Rls. 29,300 $
64 11 1396 شهيدرجايي كانادا 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 11,220 953,583,312 Rls. 25,806 $
65 12 1396 شهيدرجايي كانادا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 9,088 952,866,250 Rls. 25,478 $
66 9 1396 شهيدرجايي كانادا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 24,375 947,942,268 Rls. 26,812 $
67 12 1396 شهيدرجايي كانادا 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 750 935,375,000 Rls. 25,000 $
68 7 1396 شهيدرجايي كانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 34,525 934,429,000 Rls. 27,620 $
69 9 1396 شهيدرجايي كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,775 880,393,725 Rls. 24,975 $
70 12 1396 شهيدرجايي كانادا 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 14,817 840,864,710 Rls. 22,474 $
71 11 1396 شهيدرجايي كانادا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 815,188,000 Rls. 22,000 $
72 8 1396 شهيدرجايي كانادا 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,250 809,964,225 Rls. 23,165 $
73 6 1396 شهيدرجايي كانادا 33019012 ساير عرقيات سنتي 6,620 762,547,870 Rls. 23,170 $
74 8 1396 شهيدرجايي كانادا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 9,730 753,628,997 Rls. 21,989 $
75 5 1396 شهيدرجايي كانادا 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 10,000 752,215,000 Rls. 23,000 $
76 8 1396 شهيدرجايي كانادا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 17,694 730,882,326 Rls. 21,233 $
77 11 1396 شهيدرجايي كانادا 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 17,751 689,956,750 Rls. 18,875 $
78 12 1396 شهيدرجايي كانادا 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 6,330 658,889,700 Rls. 17,724 $
79 7 1396 شهيدرجايي كانادا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 6,600 636,208,848 Rls. 18,744 $
80 6 1396 شهيدرجايي كانادا 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 8,081 620,510,949 Rls. 18,639 $
81 10 1396 شهيدرجايي كانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 12,636 587,491,959 Rls. 16,231 $
82 8 1396 شهيدرجايي كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,320 582,517,200 Rls. 16,530 $
83 4 1396 شهيدرجايي كانادا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 9,503 554,501,710 Rls. 17,038 $
84 8 1396 شهيدرجايي كانادا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 16,385 520,029,455 Rls. 14,795 $
85 4 1396 شهيدرجايي كانادا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 10,000 487,350,000 Rls. 15,000 $
86 5 1396 شهيدرجايي كانادا 73089010 صفحات فولادي لغزنده (s.p) جهت مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله 23,876 482,503,785 Rls. 14,803 $
87 8 1396 شهيدرجايي كانادا 33019012 ساير عرقيات سنتي 3,895 476,642,880 Rls. 13,632 $
88 11 1396 شهيدرجايي كانادا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 9,496 471,878,158 Rls. 12,829 $
89 8 1396 شهيدرجايي كانادا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 8,224 453,658,782 Rls. 13,158 $
90 8 1396 شهيدرجايي كانادا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 8,295 446,260,522 Rls. 13,018 $
91 12 1396 شهيدرجايي كانادا 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 17,000 443,858,100 Rls. 11,900 $
92 5 1396 شهيدرجايي كانادا 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 11,650 436,611,750 Rls. 13,350 $
93 6 1396 شهيدرجايي كانادا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 4,080 420,643,260 Rls. 12,660 $
94 12 1396 شهيدرجايي كانادا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,320 413,422,116 Rls. 11,084 $
95 9 1396 شهيدرجايي كانادا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 15,875 409,847,067 Rls. 11,583 $
96 12 1396 شهيدرجايي كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 800 401,490,000 Rls. 10,800 $
97 6 1396 شهيدرجايي كانادا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 44,440 387,245,977 Rls. 11,676 $
98 6 1396 شهيدرجايي كانادا 08109020 زرشك تازه 7,140 378,922,656 Rls. 11,424 $
99 11 1396 شهيدرجايي كانادا 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 12,810 377,528,601 Rls. 10,281 $
100 12 1396 شهيدرجايي كانادا 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 2,900 377,326,250 Rls. 10,150 $
مجموع کل
1,492,004,676,181 ريال
مجموع کل
40,497,080 دلار