آمار کل " صادرات به" کشور (سري لانكا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 شهيدرجايي سري لانكا 27132000 قيرنفت 14,283,961 110,311,454,984 Rls. 2,998,146 $
2 5 1396 شهيدرجايي سري لانكا 27132000 قيرنفت 10,430,440 71,673,275,895 Rls. 2,190,385 $
3 10 1396 شهيدرجايي سري لانكا 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 6,840,500 58,309,558,509 Rls. 1,612,351 $
4 1 1396 شهيدرجايي سري لانكا 27132000 قيرنفت 7,299,385 49,707,767,538 Rls. 1,532,868 $
5 12 1396 شهيدرجايي سري لانكا 27132000 قيرنفت 5,951,187 46,364,982,031 Rls. 1,244,514 $
6 7 1396 شهيدرجايي سري لانكا 27132000 قيرنفت 6,562,907 46,337,436,420 Rls. 1,368,310 $
7 6 1396 شهيدرجايي سري لانكا 27132000 قيرنفت 6,428,863 44,532,679,552 Rls. 1,340,864 $
8 4 1396 شهيدرجايي سري لانكا 27132000 قيرنفت 5,245,009 35,721,546,655 Rls. 1,098,763 $
9 10 1396 شهيدرجايي سري لانكا 27132000 قيرنفت 2,626,913 19,631,986,110 Rls. 540,990 $
10 9 1396 شهيدرجايي سري لانكا 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 1,129 19,428,964,632 Rls. 551,364 $
11 8 1396 شهيدرجايي سري لانكا 27132000 قيرنفت 2,626,814 19,112,560,077 Rls. 551,629 $
12 8 1396 شهيدرجايي سري لانكا 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 2,000,000 18,914,716,000 Rls. 542,000 $
13 11 1396 شهيدرجايي سري لانكا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 196,580 13,414,673,602 Rls. 363,673 $
14 11 1396 شهيدرجايي سري لانكا 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,000,000 9,448,770,000 Rls. 255,000 $
15 4 1396 شهيدرجايي سري لانكا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 148,206 8,913,171,210 Rls. 274,181 $
16 5 1396 شهيدرجايي سري لانكا 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 50,828 7,614,421,380 Rls. 234,362 $
17 4 1396 شهيدرجايي سري لانكا 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 500,216 7,310,357,513 Rls. 225,096 $
18 12 1396 شهيدرجايي سري لانكا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 97,737 6,765,118,395 Rls. 180,813 $
19 9 1396 شهيدرجايي سري لانكا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 97,530 6,421,323,270 Rls. 180,430 $
20 6 1396 شهيدرجايي سري لانكا 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 103,490 6,386,050,440 Rls. 194,040 $
21 10 1396 شهيدرجايي سري لانكا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 96,206 6,364,636,320 Rls. 177,982 $
22 8 1396 شهيدرجايي سري لانكا 03031900 ک ساير ماهيها بجز ماهيهايآزاد اقيانوس آرام، اقيانوس اطلس وماهي آزاد دانوب وماهي قزل آلا يخ زده باستثناي يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 94,080 5,868,690,084 Rls. 169,344 $
23 7 1396 شهيدرجايي سري لانكا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 92,900 5,863,003,900 Rls. 171,860 $
24 7 1396 شهيدرجايي سري لانكا 03031900 ک ساير ماهيها بجز ماهيهايآزاد اقيانوس آرام، اقيانوس اطلس وماهي آزاد دانوب وماهي قزل آلا يخ زده باستثناي يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 95,040 5,739,936,372 Rls. 171,072 $
25 1 1396 شهيدرجايي سري لانكا 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 385,349 5,624,976,266 Rls. 173,407 $
26 5 1396 شهيدرجايي سري لانكا 03031900 ک ساير ماهيها بجز ماهيهايآزاد اقيانوس آرام، اقيانوس اطلس وماهي آزاد دانوب وماهي قزل آلا يخ زده باستثناي يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 87,532 5,150,993,973 Rls. 157,557 $
27 7 1396 شهيدرجايي سري لانكا 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 237,080 4,769,575,440 Rls. 142,248 $
28 9 1396 شهيدرجايي سري لانكا 27132000 قيرنفت 598,910 4,431,925,000 Rls. 125,770 $
29 6 1396 شهيدرجايي سري لانكا 03031900 ک ساير ماهيها بجز ماهيهايآزاد اقيانوس آرام، اقيانوس اطلس وماهي آزاد دانوب وماهي قزل آلا يخ زده باستثناي يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 71,620 4,253,602,860 Rls. 128,916 $
30 8 1396 شهيدرجايي سري لانكا 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 194,520 4,080,835,080 Rls. 116,712 $
31 7 1396 شهيدرجايي سري لانكا 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 47,768 4,074,013,300 Rls. 119,420 $
32 5 1396 شهيدرجايي سري لانكا 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 79,680 3,958,718,400 Rls. 120,960 $
33 4 1396 شهيدرجايي سري لانكا 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 69,610 3,438,741,600 Rls. 105,840 $
34 7 1396 شهيدرجايي سري لانكا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 146,250 3,204,835,860 Rls. 95,062 $
35 9 1396 شهيدرجايي سري لانكا 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 150,890 3,190,418,160 Rls. 90,534 $
36 5 1396 شهيدرجايي سري لانكا 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 47,900 3,144,347,600 Rls. 95,800 $
37 10 1396 شهيدرجايي سري لانكا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 130,000 3,055,858,000 Rls. 84,500 $
38 5 1396 شهيدرجايي سري لانكا 85023910 مجموعه تورب?ن ژنراتور ن?روگاه? 9,235 2,826,039,050 Rls. 86,410 $
39 9 1396 شهيدرجايي سري لانكا 25151190 ک کک ک مرمر?ت 324,620 2,287,791,912 Rls. 64,924 $
40 6 1396 شهيدرجايي سري لانكا 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 97,750 1,937,796,000 Rls. 58,650 $
41 12 1396 شهيدرجايي سري لانكا 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 23,370 1,731,903,960 Rls. 46,740 $
42 12 1396 شهيدرجايي سري لانكا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 65,000 1,570,643,750 Rls. 42,250 $
43 11 1396 شهيدرجايي سري لانكا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 65,000 1,565,531,500 Rls. 42,250 $
44 9 1396 شهيدرجايي سري لانكا 03031900 ک ساير ماهيها بجز ماهيهايآزاد اقيانوس آرام، اقيانوس اطلس وماهي آزاد دانوب وماهي قزل آلا يخ زده باستثناي يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 24,470 1,552,665,546 Rls. 44,046 $
45 8 1396 شهيدرجايي سري لانكا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 65,000 1,454,329,500 Rls. 42,250 $
46 5 1396 شهيدرجايي سري لانكا 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 24,500 1,451,375,100 Rls. 44,100 $
47 4 1396 شهيدرجايي سري لانكا 03079900 ک ک ساير 20,954 1,363,895,860 Rls. 41,908 $
48 7 1396 شهيدرجايي سري لانكا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 13,070 1,350,612,850 Rls. 39,590 $
49 4 1396 شهيدرجايي سري لانكا 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 41,020 1,332,739,800 Rls. 41,020 $
50 4 1396 شهيدرجايي سري لانكا 85023910 مجموعه تورب?ن ژنراتور ن?روگاه? 15,000 1,305,705,400 Rls. 40,120 $
51 8 1396 شهيدرجايي سري لانكا 03053900 ک ک ساير 14,560 1,272,726,000 Rls. 36,400 $
52 11 1396 شهيدرجايي سري لانكا 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 9,860 1,257,983,300 Rls. 33,950 $
53 8 1396 شهيدرجايي سري لانكا 25151190 ک کک ک مرمر?ت 256,440 1,253,089,426 Rls. 36,562 $
54 1 1396 شهيدرجايي سري لانكا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,500 1,077,265,980 Rls. 33,210 $
55 6 1396 شهيدرجايي سري لانكا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 48,750 1,064,427,000 Rls. 31,850 $
56 12 1396 شهيدرجايي سري لانكا 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 24,200 902,635,800 Rls. 24,200 $
57 6 1396 شهيدرجايي سري لانكا 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 70,000 888,115,200 Rls. 26,880 $
58 8 1396 شهيدرجايي سري لانكا 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 3,730 702,796,500 Rls. 20,100 $
59 4 1396 شهيدرجايي سري لانكا 25151110 ک کک ک مرمر 161,390 630,266,470 Rls. 19,366 $
60 11 1396 شهيدرجايي سري لانكا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 565,503,400 Rls. 15,400 $
61 9 1396 شهيدرجايي سري لانكا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 23,500 538,459,025 Rls. 15,275 $
62 8 1396 شهيدرجايي سري لانكا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 23,500 525,796,050 Rls. 15,275 $
63 1 1396 شهيدرجايي سري لانكا 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 20,180 518,656,000 Rls. 16,000 $
64 6 1396 شهيدرجايي سري لانكا 03055900 ساير ماهي هاي خشك شده ، به غير از دل وجگر خوراكي ماهي ، حتي نمك زده شده ولي غير دودي وماهي روغن cod 7,500 488,767,500 Rls. 14,625 $
65 4 1396 شهيدرجايي سري لانكا 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 14,000 454,860,000 Rls. 14,000 $
66 12 1396 شهيدرجايي سري لانكا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 49,421 405,514,728 Rls. 10,872 $
67 8 1396 شهيدرجايي سري لانكا 25202000 ک گچ 641,210 380,752,525 Rls. 10,899 $
68 7 1396 شهيدرجايي سري لانكا 29126000 پارا فرمالدئيد 20,000 373,362,000 Rls. 11,000 $
69 4 1396 شهيدرجايي سري لانكا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 5,400 298,763,100 Rls. 9,180 $
70 10 1396 شهيدرجايي سري لانكا 25202000 ک گچ 200,960 133,323,777 Rls. 3,693 $
71 1 1396 شهيدرجايي سري لانكا 26203000 ک حاوي عمدتاً مس 44,940 113,857,380 Rls. 3,510 $
72 5 1396 شهيدرجايي سري لانكا 25202000 ک گچ 188,846 105,106,926 Rls. 3,210 $
73 1 1396 شهيدرجايي سري لانكا 25202000 ک گچ 188,750 104,051,924 Rls. 3,208 $
74 4 1396 شهيدرجايي سري لانكا 25202000 ک گچ 161,950 89,711,135 Rls. 2,753 $
75 11 1396 شهيدرجايي سري لانكا 25202000 ک گچ 134,750 84,853,660 Rls. 2,290 $
76 7 1396 شهيدرجايي سري لانكا 25202000 ک گچ 107,839 62,107,548 Rls. 1,832 $
77 6 1396 شهيدرجايي سري لانكا 25202000 ک گچ 27,470 15,456,754 Rls. 466 $
مجموع کل
718,575,161,764 ريال
مجموع کل
20,777,027 دلار
[1]