آمار کل " صادرات به" کشور (ساحل عاج) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 1,037,603 14,379,355,119 Rls. 398,440 $
2 5 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 386,560 13,731,553,560 Rls. 419,418 $
3 5 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 340,000 11,150,120,000 Rls. 340,000 $
4 4 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 196,478 7,278,392,575 Rls. 223,985 $
5 6 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 192,788 7,022,845,380 Rls. 210,139 $
6 7 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 27101910 روغن موتور 314,240 6,200,682,001 Rls. 182,258 $
7 4 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 446,743 5,574,517,250 Rls. 171,550 $
8 11 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 348,153 4,915,618,368 Rls. 133,692 $
9 10 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 130,000 4,685,070,000 Rls. 130,000 $
10 12 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 112,000 4,591,048,000 Rls. 123,200 $
11 4 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 27101910 روغن موتور 140,032 2,659,642,490 Rls. 81,722 $
12 5 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 70,000 2,518,285,000 Rls. 77,000 $
13 11 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 102,812 2,469,391,304 Rls. 66,827 $
14 6 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 27101940 روغن پايه معدني 169,920 2,423,492,985 Rls. 73,065 $
15 9 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 27101910 روغن موتور 103,000 2,119,558,401 Rls. 59,739 $
16 7 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 56,000 2,065,448,000 Rls. 61,600 $
17 8 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 27101910 روغن موتور 81,760 1,658,040,300 Rls. 47,420 $
18 7 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 23,940 1,600,149,600 Rls. 47,880 $
19 11 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 90,200 1,433,336,630 Rls. 38,786 $
20 7 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 9,880 959,254,260 Rls. 28,703 $
21 10 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 27101910 روغن موتور 37,820 787,184,880 Rls. 22,013 $
22 7 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 25083000 خاک رس نسوز 20,900 698,478,000 Rls. 20,900 $
23 9 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 55,000 581,641,500 Rls. 16,500 $
24 8 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 538,461,000 Rls. 15,400 $
25 6 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 84194090 --- سا?ر 42,228 434,460,000 Rls. 13,000 $
26 6 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 27101910 روغن موتور 17,880 343,962,530 Rls. 10,370 $
27 12 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 228,392 314,128,750 Rls. 8,450 $
28 12 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 42,000 302,468,846 Rls. 8,084 $
29 7 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 4,750 238,117,500 Rls. 7,125 $
30 7 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 332 100,260,000 Rls. 3,000 $
31 7 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 665 80,876,400 Rls. 2,420 $
32 7 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 25223000 آهک هيدروليک 1,900 63,498,000 Rls. 1,900 $
33 9 1396 شهيدرجايي ساحل عاج 25221000 آهک زنده 21,800 38,550,372 Rls. 1,094 $
مجموع کل
103,957,889,001 ريال
مجموع کل
3,045,680 دلار
[1]