آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري متحده تانزانيا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 4,900,000 75,934,173,000 Rls. 2,107,000 $
2 8 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 5,613,902 40,691,063,296 Rls. 1,173,975 $
3 12 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 4,692,265 36,407,688,274 Rls. 977,787 $
4 1 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 28,991,252 35,718,744,048 Rls. 1,101,666 $
5 11 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 25,785,441 34,757,359,965 Rls. 942,053 $
6 12 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,016,784 34,075,631,275 Rls. 915,105 $
7 11 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 4,332,668 33,397,568,484 Rls. 904,533 $
8 7 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 4,410,102 31,172,631,982 Rls. 920,134 $
9 9 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 3,822,602 28,339,459,075 Rls. 802,743 $
10 4 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 33,500,000 27,298,312,500 Rls. 837,500 $
11 10 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 3,604,055 27,160,074,869 Rls. 754,347 $
12 1 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 3,248,526 22,126,818,224 Rls. 682,188 $
13 7 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 15,385,650 19,507,704,118 Rls. 573,366 $
14 5 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 16,730,100 18,940,121,394 Rls. 578,881 $
15 11 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 512,316 17,085,006,536 Rls. 461,084 $
16 12 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 592,126 16,962,146,420 Rls. 455,669 $
17 10 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 692,187 16,563,459,619 Rls. 458,274 $
18 6 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 2,154,801 14,745,051,037 Rls. 444,955 $
19 12 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,417,718 13,914,587,272 Rls. 373,456 $
20 4 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 1,896,940 12,937,829,777 Rls. 398,059 $
21 12 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 839,973 12,532,061,171 Rls. 335,989 $
22 1 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 14,497,660 11,750,337,220 Rls. 362,441 $
23 9 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 511,649 11,694,800,404 Rls. 331,383 $
24 10 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,125,450 10,731,056,662 Rls. 296,123 $
25 7 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 392,183 10,364,144,106 Rls. 306,324 $
26 11 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 352,662 10,342,525,447 Rls. 279,612 $
27 8 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 455,850 10,273,052,484 Rls. 296,301 $
28 6 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,270,800 9,898,092,450 Rls. 296,842 $
29 4 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 368,157 8,454,595,500 Rls. 259,779 $
30 10 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 259,110 8,339,196,240 Rls. 233,199 $
31 9 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 259,110 8,232,857,496 Rls. 233,199 $
32 9 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,575,000 7,757,583,900 Rls. 219,610 $
33 5 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 372,281 7,581,902,487 Rls. 230,997 $
34 12 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 146,032 5,972,325,445 Rls. 160,635 $
35 8 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27101940 روغن پايه معدني 414,690 5,799,854,340 Rls. 165,876 $
36 6 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 207,815 4,483,749,237 Rls. 135,079 $
37 7 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 114,048 4,255,331,450 Rls. 125,452 $
38 5 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 610,690 4,144,511,946 Rls. 126,282 $
39 8 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,841,300 4,022,464,500 Rls. 115,230 $
40 8 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 95,040 3,632,819,874 Rls. 104,544 $
41 1 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 120,163 3,343,565,839 Rls. 103,137 $
42 4 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 271,370 2,775,284,481 Rls. 85,481 $
43 8 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 99,970 2,272,043,182 Rls. 64,980 $
44 5 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27101940 روغن پايه معدني 142,580 1,802,105,349 Rls. 55,011 $
45 9 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 137,670 1,697,907,792 Rls. 48,184 $
46 6 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 1,664,000 1,668,326,400 Rls. 49,920 $
47 11 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 38,016 1,535,562,057 Rls. 41,817 $
48 10 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 38,016 1,517,497,113 Rls. 41,817 $
49 9 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 38,016 1,474,126,318 Rls. 41,818 $
50 1 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 143,600 1,466,848,152 Rls. 45,234 $
51 4 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,411,000 1,374,538,500 Rls. 42,300 $
52 9 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 29,691 1,257,292,902 Rls. 35,630 $
53 7 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 90,000 1,161,814,500 Rls. 34,650 $
54 8 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 148,289 1,140,733,125 Rls. 32,625 $
55 12 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 96,000 1,124,172,000 Rls. 30,240 $
56 9 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 72,000 1,014,854,400 Rls. 28,800 $
57 7 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27121020 ژله کابل 40,493 888,484,240 Rls. 26,320 $
58 4 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 95,820 686,048,600 Rls. 21,080 $
59 4 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 19,008 679,300,920 Rls. 20,908 $
60 5 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 50,000 633,536,750 Rls. 19,250 $
61 9 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 5,225 604,719,675 Rls. 17,295 $
62 4 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 32082010 پوششي ورنگها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 9,351 584,244,000 Rls. 18,000 $
63 9 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27101940 روغن پايه معدني 41,660 513,994,831 Rls. 14,581 $
64 8 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 14,780 495,621,853 Rls. 14,461 $
65 7 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27101940 روغن پايه معدني 40,200 477,563,940 Rls. 14,070 $
66 9 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 33,500 448,955,235 Rls. 12,615 $
67 4 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 192,300 395,312,160 Rls. 12,128 $
68 8 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 6,548 392,001,690 Rls. 11,216 $
69 4 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 5,000 371,452,620 Rls. 11,396 $
70 5 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 6,750 352,625,310 Rls. 10,782 $
71 5 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 48,000 344,879,040 Rls. 10,560 $
72 8 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 69074090 ک ک ک سا?ر 50,150 340,261,470 Rls. 9,885 $
73 6 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 12,120 322,789,536 Rls. 9,696 $
74 7 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 23,260 297,475,931 Rls. 8,680 $
75 8 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 268,000 283,329,600 Rls. 8,040 $
76 11 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 23,840 191,689,176 Rls. 5,244 $
77 4 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 3,450 191,169,675 Rls. 5,865 $
78 5 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 23,220 168,109,388 Rls. 5,108 $
79 7 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 26,350 166,940,333 Rls. 4,918 $
80 7 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25202000 ک گچ 248,000 143,511,212 Rls. 4,216 $
81 6 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 5,650 126,871,425 Rls. 3,825 $
82 5 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 7,500 110,561,625 Rls. 3,375 $
83 10 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 498 108,431,532 Rls. 2,988 $
84 9 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25202000 ک گچ 180,720 108,316,323 Rls. 3,071 $
85 5 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 15,000 98,277,000 Rls. 3,000 $
86 6 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 12,120 88,753,806 Rls. 2,666 $
87 4 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 70193910 پشم شيشه 2,670 87,028,650 Rls. 2,670 $
88 10 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 980 72,578,000 Rls. 2,000 $
89 9 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 70193910 پشم شيشه 1,700 71,885,520 Rls. 2,040 $
90 10 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25202000 ک گچ 114,800 70,717,128 Rls. 1,952 $
91 8 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 84659300 ماشين هاي سنگ زدن, سنباده زدن ياصيقل کردن برا ي کارروي چوب, استخوان ،كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 640 65,500,800 Rls. 1,920 $
92 5 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25202000 ک گچ 110,200 61,256,465 Rls. 1,873 $
93 10 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 8,400 42,675,864 Rls. 1,176 $
94 8 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 400 40,938,000 Rls. 1,200 $
95 10 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 175 15,894,582 Rls. 438 $
96 8 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25202000 ک گچ 19,790 13,257,705 Rls. 377 $
97 8 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 160 10,967,360 Rls. 320 $
98 8 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 10082100 ک ک بذر 200 6,823,000 Rls. 200 $
99 4 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 73181110 مهره پيچ بزرگ ، از جنس استنلس استيل ، حديده شده 205 3,570,380 Rls. 110 $
100 8 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 35 2,388,050 Rls. 70 $
مجموع کل
755,806,076,034 ريال
مجموع کل
21,590,901 دلار
[1]