آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري كره) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 65,375,613 484,000,000,000 Rls. 13,075,122 $
2 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 32,399,755 229,000,000,000 Rls. 6,479,951 $
3 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 3,013,921 189,219,163,569 Rls. 5,581,021 $
4 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 2,628,086 166,134,404,249 Rls. 4,513,358 $
5 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 3,694,919 133,427,153,985 Rls. 3,577,195 $
6 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 344,035 124,109,419,104 Rls. 3,509,156 $
7 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 3,306,223 116,422,368,191 Rls. 3,155,681 $
8 1 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 1,985,694 111,963,962,880 Rls. 3,453,120 $
9 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,786,835 104,469,080,440 Rls. 2,950,988 $
10 1 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 321,836 102,524,688,000 Rls. 3,162,000 $
11 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,532,145 102,238,736,440 Rls. 2,834,434 $
12 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,354,268 87,586,808,330 Rls. 2,505,269 $
13 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,424,787 86,590,682,419 Rls. 2,635,849 $
14 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,280,270 81,946,216,406 Rls. 2,198,784 $
15 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 212,849 79,796,406,476 Rls. 2,171,054 $
16 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 2,019,676 68,628,935,463 Rls. 1,901,415 $
17 6 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 1,067,476 62,074,541,940 Rls. 1,857,407 $
18 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,020,663 61,131,819,744 Rls. 1,775,952 $
19 6 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 779,044 45,208,529,720 Rls. 1,355,535 $
20 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 111,088 41,119,102,189 Rls. 1,133,101 $
21 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 106,142 40,507,274,920 Rls. 1,082,648 $
22 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 1,340,678 40,122,920,202 Rls. 1,137,456 $
23 6 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 615,187 37,756,485,919 Rls. 1,138,145 $
24 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 538,212 33,030,563,355 Rls. 936,488 $
25 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 496,966 32,312,868,292 Rls. 864,720 $
26 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 87,156 30,042,146,610 Rls. 880,614 $
27 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 373,920 22,504,575,490 Rls. 691,752 $
28 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 636,832 21,657,978,180 Rls. 629,190 $
29 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 50,100,000 19,694,710,800 Rls. 601,200 $
30 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 297,568 17,745,462,664 Rls. 517,768 $
31 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 42,497 14,176,767,170 Rls. 433,474 $
32 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 26030010 ک ک ک سنگ مس 382,200 13,954,725,370 Rls. 377,614 $
33 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 240,110 13,093,037,872 Rls. 403,384 $
34 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 199,499 11,639,201,840 Rls. 347,128 $
35 1 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 159,500 9,565,641,820 Rls. 294,890 $
36 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 160,080 9,124,691,860 Rls. 278,540 $
37 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 125,790 8,087,832,048 Rls. 218,874 $
38 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 355,950 6,980,455,434 Rls. 213,570 $
39 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 421,115 6,270,770,649 Rls. 169,561 $
40 1 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 100,078 5,648,591,130 Rls. 174,135 $
41 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 120,900 5,621,594,600 Rls. 152,120 $
42 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 893,545 5,256,270,544 Rls. 155,477 $
43 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 62,000 4,960,581,940 Rls. 146,320 $
44 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 198,540 3,994,227,720 Rls. 119,124 $
45 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 102,000 3,702,041,295 Rls. 113,271 $
46 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 580,745 3,283,619,750 Rls. 101,050 $
47 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 28253000 ک اكسيد و هيدرواكسيدهاي واناديوم 10,000 3,149,590,000 Rls. 85,000 $
48 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 553,120 3,147,627,315 Rls. 96,243 $
49 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 18,285 2,899,617,680 Rls. 82,282 $
50 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 60,840 2,825,258,660 Rls. 77,290 $
51 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 25081000 بنتونيت 845,734 2,693,678,027 Rls. 76,115 $
52 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 25081000 بنتونيت 771,713 2,584,740,342 Rls. 69,454 $
53 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 250,110 2,552,599,796 Rls. 78,032 $
54 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 42,000 2,321,843,000 Rls. 71,400 $
55 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39011030 ک ک ک گريد فيلم 51,000 2,243,224,800 Rls. 62,730 $
56 1 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 28362000 کربنات دي سديم 259,440 2,188,072,852 Rls. 67,454 $
57 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 25081000 بنتونيت 685,650 2,164,571,053 Rls. 61,708 $
58 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 25081000 بنتونيت 684,910 2,080,531,620 Rls. 61,641 $
59 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 18,550 2,056,378,800 Rls. 55,650 $
60 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 190,386 2,009,810,268 Rls. 59,399 $
61 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 08109010 انار تازه 97,933 1,949,164,122 Rls. 55,516 $
62 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 25081000 بنتونيت 642,580 1,894,461,573 Rls. 57,831 $
63 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 23,400 1,892,692,152 Rls. 55,224 $
64 6 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 325,055 1,876,948,760 Rls. 56,560 $
65 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 08109010 انار تازه 102,680 1,863,488,140 Rls. 52,880 $
66 1 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 14,000 1,771,114,800 Rls. 54,600 $
67 1 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 175,500 1,707,632,100 Rls. 52,650 $
68 6 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 4,720 1,575,456,000 Rls. 48,000 $
69 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 44,000 1,568,866,360 Rls. 42,340 $
70 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39012090 ک ک ک ساير: 105,000 1,488,230,100 Rls. 39,900 $
71 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 120,750 1,276,392,800 Rls. 36,220 $
72 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 78,688 1,204,849,263 Rls. 34,128 $
73 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 32041610 --- گرانول مستربچ 72,000 1,118,430,720 Rls. 31,680 $
74 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 95,838 1,115,144,955 Rls. 29,901 $
75 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 29,800 1,101,220,000 Rls. 29,800 $
76 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 145,742 1,027,117,224 Rls. 29,148 $
77 6 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 98,367 1,021,874,218 Rls. 30,690 $
78 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 37,900 1,016,335,990 Rls. 27,290 $
79 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 128,140 1,010,626,740 Rls. 28,191 $
80 6 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 37,382 951,023,360 Rls. 28,784 $
81 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 18,550 944,436,150 Rls. 27,825 $
82 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 25081000 بنتونيت 317,709 933,818,787 Rls. 28,593 $
83 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 20,000 917,148,640 Rls. 24,820 $
84 1 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 25081000 بنتونيت 300,138 876,215,256 Rls. 27,012 $
85 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 6,544 806,227,916 Rls. 21,956 $
86 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 9,000 768,897,627 Rls. 23,463 $
87 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 25081000 بنتونيت 218,310 708,392,232 Rls. 19,647 $
88 1 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 30,694 696,962,868 Rls. 21,486 $
89 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 4,184 693,953,458 Rls. 18,898 $
90 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 18,380 690,031,500 Rls. 18,500 $
91 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 25081000 بنتونيت 193,532 639,569,657 Rls. 17,417 $
92 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 60,650 624,778,790 Rls. 18,190 $
93 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 32041610 --- گرانول مستربچ 36,000 570,857,760 Rls. 15,840 $
94 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 240,440 553,683,438 Rls. 15,147 $
95 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 26,065 538,074,880 Rls. 14,720 $
96 6 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 32041610 --- گرانول مستربچ 36,000 537,337,800 Rls. 16,200 $
97 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 32041610 --- گرانول مستربچ 35,925 529,652,752 Rls. 16,166 $
98 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 32041610 --- گرانول مستربچ 36,000 526,338,000 Rls. 16,200 $
99 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 44,330 507,851,430 Rls. 13,830 $
100 1 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 28369200 کربنات ا سترونسيوم 23,928 502,479,000 Rls. 15,500 $
مجموع کل
2,975,242,378,550 ريال
مجموع کل
84,222,046 دلار