آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 شهيدرجايي تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 321,650 95,127,164,350 Rls. 2,691,150 $
2 5 1396 شهيدرجايي تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,198,815 68,481,607,846 Rls. 2,085,934 $
3 9 1396 شهيدرجايي تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 864,491 56,864,788,782 Rls. 1,599,288 $
4 12 1396 شهيدرجايي تايوان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 1,020,000 46,148,130,300 Rls. 1,239,300 $
5 10 1396 شهيدرجايي تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 148,300 44,535,022,140 Rls. 1,236,910 $
6 7 1396 شهيدرجايي تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 750,253 44,296,877,466 Rls. 1,305,437 $
7 8 1396 شهيدرجايي تايوان 27132000 قيرنفت 5,798,910 42,591,718,375 Rls. 1,217,769 $
8 12 1396 شهيدرجايي تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 402,724 41,955,824,774 Rls. 1,127,625 $
9 11 1396 شهيدرجايي تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 401,967 41,367,198,996 Rls. 1,125,506 $
10 11 1396 شهيدرجايي تايوان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 892,500 40,471,220,850 Rls. 1,095,225 $
11 10 1396 شهيدرجايي تايوان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 892,500 38,781,140,137 Rls. 1,071,637 $
12 9 1396 شهيدرجايي تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 597,722 36,717,360,336 Rls. 1,040,034 $
13 8 1396 شهيدرجايي تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 111,500 35,042,461,875 Rls. 1,000,375 $
14 4 1396 شهيدرجايي تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 603,493 34,118,316,487 Rls. 1,050,076 $
15 4 1396 شهيدرجايي تايوان 27132000 قيرنفت 5,011,739 33,919,869,757 Rls. 1,042,505 $
16 5 1396 شهيدرجايي تايوان 27132000 قيرنفت 4,926,547 33,542,002,275 Rls. 1,024,609 $
17 10 1396 شهيدرجايي تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 401,848 32,873,406,634 Rls. 911,897 $
18 11 1396 شهيدرجايي تايوان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 3,180,000 28,827,013,780 Rls. 781,300 $
19 7 1396 شهيدرجايي تايوان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 637,500 27,265,643,587 Rls. 802,613 $
20 8 1396 شهيدرجايي تايوان 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 402,178 24,660,529,120 Rls. 699,788 $
21 5 1396 شهيدرجايي تايوان 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 637,500 23,902,774,350 Rls. 729,300 $
22 12 1396 شهيدرجايي تايوان 27132000 قيرنفت 3,013,266 23,536,838,686 Rls. 632,782 $
23 6 1396 شهيدرجايي تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 401,901 23,304,023,676 Rls. 699,306 $
24 7 1396 شهيدرجايي تايوان 27132000 قيرنفت 3,065,571 21,654,636,132 Rls. 638,845 $
25 6 1396 شهيدرجايي تايوان 27132000 قيرنفت 2,307,978 16,134,666,940 Rls. 484,674 $
26 9 1396 شهيدرجايي تايوان 27132000 قيرنفت 2,012,860 14,895,948,000 Rls. 422,700 $
27 5 1396 شهيدرجايي تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 223,050 13,495,456,610 Rls. 412,642 $
28 12 1396 شهيدرجايي تايوان 39012040 ک ک ک گريد بادي: 255,000 12,370,910,625 Rls. 332,775 $
29 11 1396 شهيدرجايي تايوان 39012040 ک ک ک گريد بادي: 255,000 12,296,701,800 Rls. 332,774 $
30 9 1396 شهيدرجايي تايوان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 119,880 11,987,429,820 Rls. 340,090 $
31 6 1396 شهيدرجايي تايوان 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 200,839 11,591,205,571 Rls. 349,459 $
32 10 1396 شهيدرجايي تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 171,630 11,466,531,079 Rls. 317,991 $
33 9 1396 شهيدرجايي تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 679,010 10,711,581,622 Rls. 303,347 $
34 5 1396 شهيدرجايي تايوان 25151110 ک کک ک مرمر 1,439,350 10,580,929,437 Rls. 322,447 $
35 1 1396 شهيدرجايي تايوان 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 25,900,000 10,081,730,400 Rls. 310,800 $
36 4 1396 شهيدرجايي تايوان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 255,000 9,543,821,250 Rls. 293,250 $
37 8 1396 شهيدرجايي تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 595,505 9,356,578,896 Rls. 267,975 $
38 5 1396 شهيدرجايي تايوان 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 532,000 8,700,454,000 Rls. 266,000 $
39 12 1396 شهيدرجايي تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 8,392,275,000 Rls. 225,000 $
40 1 1396 شهيدرجايي تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 8,390,745,000 Rls. 258,750 $
41 9 1396 شهيدرجايي تايوان 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 73,000 8,270,726,400 Rls. 233,600 $
42 10 1396 شهيدرجايي تايوان 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 343,160 8,069,114,281 Rls. 223,054 $
43 8 1396 شهيدرجايي تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 119,430 7,765,714,613 Rls. 220,937 $
44 6 1396 شهيدرجايي تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 123,086 7,580,693,610 Rls. 227,710 $
45 7 1396 شهيدرجايي تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 119,483 7,540,881,945 Rls. 221,043 $
46 12 1396 شهيدرجايي تايوان 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 292,083 7,073,572,249 Rls. 189,854 $
47 11 1396 شهيدرجايي تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 21,000 6,984,495,000 Rls. 189,000 $
48 6 1396 شهيدرجايي تايوان 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 16,850,000 6,680,688,000 Rls. 202,200 $
49 5 1396 شهيدرجايي تايوان 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 16,850,000 6,612,951,000 Rls. 202,200 $
50 10 1396 شهيدرجايي تايوان 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 52,000 5,996,889,600 Rls. 166,400 $
51 1 1396 شهيدرجايي تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 99,300 5,957,023,600 Rls. 183,700 $
52 4 1396 شهيدرجايي تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 96,710 5,813,777,935 Rls. 178,913 $
53 8 1396 شهيدرجايي تايوان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 127,500 5,594,837,062 Rls. 160,012 $
54 8 1396 شهيدرجايي تايوان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 700,000 5,278,042,000 Rls. 154,000 $
55 4 1396 شهيدرجايي تايوان 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 252,000 5,010,320,000 Rls. 154,000 $
56 12 1396 شهيدرجايي تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 291,210 4,876,992,768 Rls. 131,044 $
57 7 1396 شهيدرجايي تايوان 27101940 روغن پايه معدني 406,380 4,827,638,544 Rls. 142,232 $
58 8 1396 شهيدرجايي تايوان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 82,000 4,451,079,800 Rls. 127,000 $
59 11 1396 شهيدرجايي تايوان 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 102,000 4,422,024,360 Rls. 119,340 $
60 10 1396 شهيدرجايي تايوان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 500,000 4,263,957,500 Rls. 117,500 $
61 12 1396 شهيدرجايي تايوان 25151190 ک کک ک مرمر?ت 566,213 4,196,922,648 Rls. 113,242 $
62 8 1396 شهيدرجايي تايوان 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 173,630 3,924,126,388 Rls. 112,860 $
63 1 1396 شهيدرجايي تايوان 03079900 ک ک ساير 25,960 3,789,407,160 Rls. 116,820 $
64 7 1396 شهيدرجايي تايوان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 45,700 3,616,277,560 Rls. 107,852 $
65 12 1396 شهيدرجايي تايوان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 108,000 3,465,349,383 Rls. 92,907 $
66 6 1396 شهيدرجايي تايوان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 75,600 3,397,679,460 Rls. 102,060 $
67 5 1396 شهيدرجايي تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 230,070 3,384,630,293 Rls. 103,531 $
68 7 1396 شهيدرجايي تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 219,790 3,357,033,510 Rls. 98,905 $
69 1 1396 شهيدرجايي تايوان 03073900 ک ک ساير 23,000 3,355,470,000 Rls. 103,500 $
70 9 1396 شهيدرجايي تايوان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 39,800 3,316,034,112 Rls. 93,928 $
71 6 1396 شهيدرجايي تايوان 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 196,000 3,252,074,000 Rls. 98,000 $
72 11 1396 شهيدرجايي تايوان 25151190 ک کک ک مرمر?ت 407,566 3,020,382,702 Rls. 81,513 $
73 10 1396 شهيدرجايي تايوان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 24,000 2,592,480,000 Rls. 72,000 $
74 7 1396 شهيدرجايي تايوان 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 140,000 2,372,426,000 Rls. 70,000 $
75 6 1396 شهيدرجايي تايوان 27101940 روغن پايه معدني 202,730 2,371,316,100 Rls. 70,955 $
76 10 1396 شهيدرجايي تايوان 25151110 ک کک ک مرمر 196,700 2,344,625,262 Rls. 65,058 $
77 8 1396 شهيدرجايي تايوان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 307,063 2,148,601,764 Rls. 61,412 $
78 8 1396 شهيدرجايي تايوان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 56,000 2,120,395,200 Rls. 61,600 $
79 1 1396 شهيدرجايي تايوان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 437,100 2,020,361,902 Rls. 62,299 $
80 11 1396 شهيدرجايي تايوان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 248,606 1,825,804,841 Rls. 49,721 $
81 4 1396 شهيدرجايي تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 120,064 1,753,673,282 Rls. 54,029 $
82 12 1396 شهيدرجايي تايوان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 60,000 1,745,593,200 Rls. 46,800 $
83 9 1396 شهيدرجايي تايوان 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 73,580 1,702,115,103 Rls. 47,827 $
84 9 1396 شهيدرجايي تايوان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 40,000 1,559,646,000 Rls. 44,000 $
85 1 1396 شهيدرجايي تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 24,966 1,408,237,920 Rls. 43,440 $
86 10 1396 شهيدرجايي تايوان 25151190 ک کک ک مرمر?ت 187,823 1,349,787,666 Rls. 37,564 $
87 8 1396 شهيدرجايي تايوان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 12,500 1,318,087,500 Rls. 37,500 $
88 12 1396 شهيدرجايي تايوان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 39,520 1,256,844,680 Rls. 33,592 $
89 12 1396 شهيدرجايي تايوان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 2,000 1,222,782,000 Rls. 33,000 $
90 6 1396 شهيدرجايي تايوان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 10,000 1,216,186,812 Rls. 36,532 $
91 10 1396 شهيدرجايي تايوان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 39,418 1,215,873,832 Rls. 33,505 $
92 5 1396 شهيدرجايي تايوان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,195,703,500 Rls. 36,500 $
93 5 1396 شهيدرجايي تايوان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 39,514 1,193,694,887 Rls. 36,493 $
94 12 1396 شهيدرجايي تايوان 25151110 ک کک ک مرمر 110,770 1,165,545,821 Rls. 31,361 $
95 6 1396 شهيدرجايي تايوان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 169,370 1,122,784,920 Rls. 33,874 $
96 7 1396 شهيدرجايي تايوان 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 48,730 1,062,045,985 Rls. 31,674 $
97 6 1396 شهيدرجايي تايوان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 1,053,152,000 Rls. 32,000 $
98 4 1396 شهيدرجايي تايوان 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 49,620 1,051,286,535 Rls. 32,253 $
99 4 1396 شهيدرجايي تايوان 03072100 حلزون همچن?ن حلزون ملکه زنده ، تازه ?ا سرد کرده 15,160 1,001,318,400 Rls. 30,720 $
100 8 1396 شهيدرجايي تايوان 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 56,000 963,816,000 Rls. 28,000 $
مجموع کل
1,328,483,531,356 ريال
مجموع کل
38,112,451 دلار