آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 15,795,000 238,000,000,000 Rls. 6,428,565 $
2 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 15,408,000 215,549,078,992 Rls. 6,287,772 $
3 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 11,410,000 164,000,000,000 Rls. 4,655,280 $
4 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 90,000 26,424,688,000 Rls. 720,000 $
5 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 29336100 ملامين 500,000 25,239,200,000 Rls. 700,000 $
6 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 400,000 18,740,280,000 Rls. 520,000 $
7 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 115,830 16,258,780,552 Rls. 444,788 $
8 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 46,000 12,982,544,000 Rls. 368,000 $
9 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 39011030 ک ک ک گريد فيلم 280,500 11,346,462,022 Rls. 344,762 $
10 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 19,380 9,788,886,450 Rls. 261,630 $
11 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 200,000 9,634,040,000 Rls. 260,000 $
12 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 36,000 9,303,360,000 Rls. 264,000 $
13 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 29336100 ملامين 200,000 8,295,386,000 Rls. 254,000 $
14 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,967,488,000 Rls. 192,000 $
15 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 99,130 6,795,333,060 Rls. 183,390 $
16 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 255,730 5,400,617,760 Rls. 166,224 $
17 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 195,450 4,665,109,282 Rls. 127,042 $
18 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 269,630 3,611,494,300 Rls. 111,140 $
19 1 1396 شهيدرجايي ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 544,893 3,478,494,590 Rls. 107,250 $
20 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 138,180 2,930,842,488 Rls. 78,333 $
21 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 192,984 2,764,079,694 Rls. 74,106 $
22 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 25151110 ک کک ک مرمر 422,132 2,745,448,084 Rls. 84,498 $
23 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 51,130 2,376,931,440 Rls. 66,469 $
24 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمر?ت 315,073 2,160,977,788 Rls. 59,709 $
25 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 92,250 1,995,699,600 Rls. 55,350 $
26 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 273,070 1,981,887,446 Rls. 54,614 $
27 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 25151110 ک کک ک مرمر 145,840 1,879,574,220 Rls. 56,241 $
28 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 25151110 ک کک ک مرمر 256,410 1,687,741,902 Rls. 51,282 $
29 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 25,236 1,511,470,020 Rls. 43,910 $
30 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 38,000 1,473,491,800 Rls. 41,800 $
31 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 201,980 1,358,475,234 Rls. 38,454 $
32 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمر?ت 154,180 1,131,618,004 Rls. 30,836 $
33 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 77,150 1,105,958,622 Rls. 29,750 $
34 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 25,000 1,056,087,500 Rls. 32,500 $
35 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمر?ت 131,780 980,449,074 Rls. 26,356 $
36 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمر?ت 140,650 975,732,464 Rls. 28,130 $
37 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 172,740 934,523,464 Rls. 25,384 $
38 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمر?ت 123,970 877,560,942 Rls. 24,794 $
39 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 25,375 813,520,570 Rls. 21,955 $
40 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 95,008 753,606,456 Rls. 20,901 $
41 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 24,484 726,035,548 Rls. 19,862 $
42 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 19,596 691,817,184 Rls. 19,596 $
43 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 48,910 681,543,709 Rls. 18,781 $
44 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 97,410 664,628,430 Rls. 19,482 $
45 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 138,683 584,459,878 Rls. 16,642 $
46 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 18,560 520,695,950 Rls. 14,090 $
47 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 27101940 روغن پايه معدني 40,820 520,083,830 Rls. 15,511 $
48 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 65,000 485,443,800 Rls. 13,000 $
49 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 75,350 415,494,981 Rls. 11,131 $
50 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 84,560 358,747,273 Rls. 10,147 $
51 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 88,470 355,954,480 Rls. 10,616 $
52 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمر?ت 66,865 324,194,845 Rls. 9,503 $
53 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 48,460 322,656,372 Rls. 9,692 $
54 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 42,750 273,312,910 Rls. 8,398 $
55 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 1,000 176,200,000 Rls. 5,000 $
56 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 24,740 173,917,252 Rls. 4,948 $
57 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 23,840 169,688,352 Rls. 4,768 $
58 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 25,670 111,000,120 Rls. 3,080 $
59 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 22,880 89,775,225 Rls. 2,745 $
مجموع کل
837,622,569,959 ريال
مجموع کل
23,558,207 دلار
[1]