آمار کل " صادرات به" کشور (انگلستان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,920,000 94,153,612,800 Rls. 2,558,400 $
2 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 214,275 8,246,334,125 Rls. 221,525 $
3 9 1396 شهيدرجايي انگلستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 160,200 5,665,348,400 Rls. 160,200 $
4 1 1396 شهيدرجايي انگلستان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 59,560 4,830,018,200 Rls. 148,900 $
5 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 03063590 --- سا?ر 24,000 4,155,854,580 Rls. 111,420 $
6 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 41,150 3,824,378,125 Rls. 102,875 $
7 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 124,925 3,574,996,382 Rls. 103,021 $
8 4 1396 شهيدرجايي انگلستان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 41,350 3,358,653,750 Rls. 103,375 $
9 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 19,492 3,289,957,220 Rls. 97,460 $
10 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 89,000 2,955,928,520 Rls. 81,880 $
11 4 1396 شهيدرجايي انگلستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 106,080 2,658,965,695 Rls. 81,681 $
12 9 1396 شهيدرجايي انگلستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 12,862 2,266,991,810 Rls. 64,310 $
13 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 53,400 1,973,290,200 Rls. 53,400 $
14 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 1,906,144,000 Rls. 54,400 $
15 5 1396 شهيدرجايي انگلستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 11,600 1,903,676,000 Rls. 58,000 $
16 4 1396 شهيدرجايي انگلستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 11,600 1,884,710,000 Rls. 58,000 $
17 6 1396 شهيدرجايي انگلستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 71,200 1,836,207,594 Rls. 55,358 $
18 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 9,800 1,810,648,000 Rls. 49,000 $
19 6 1396 شهيدرجايي انگلستان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 21,200 1,751,120,000 Rls. 53,000 $
20 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 1,586,464,000 Rls. 44,000 $
21 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 36,000 1,511,859,400 Rls. 40,600 $
22 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 35,800 1,458,165,400 Rls. 39,400 $
23 5 1396 شهيدرجايي انگلستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 53,500 1,348,085,718 Rls. 41,167 $
24 1 1396 شهيدرجايي انگلستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 38,000 1,326,714,200 Rls. 40,900 $
25 9 1396 شهيدرجايي انگلستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 33,000 1,325,437,600 Rls. 37,600 $
26 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 7,300 1,282,938,500 Rls. 36,500 $
27 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 36,000 1,231,525,400 Rls. 35,000 $
28 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 24,500 1,176,921,200 Rls. 31,850 $
29 1 1396 شهيدرجايي انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 44,950 1,061,044,160 Rls. 32,720 $
30 5 1396 شهيدرجايي انگلستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 1,059,642,000 Rls. 32,400 $
31 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,600 1,050,613,200 Rls. 28,080 $
32 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 45,640 968,517,647 Rls. 27,795 $
33 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,000 935,652,900 Rls. 27,300 $
34 9 1396 شهيدرجايي انگلستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 20,225 926,819,292 Rls. 26,292 $
35 1 1396 شهيدرجايي انگلستان 68159930 مصنوعات سنگي تراش خورده مورد استفاده در معماري 12,660 821,330,160 Rls. 25,320 $
36 6 1396 شهيدرجايي انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 38,219 775,677,586 Rls. 23,237 $
37 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 68159930 مصنوعات سنگي تراش خورده مورد استفاده در معماري 11,305 774,912,530 Rls. 22,610 $
38 4 1396 شهيدرجايي انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 49,060 737,364,090 Rls. 22,622 $
39 6 1396 شهيدرجايي انگلستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 50,000 686,951,330 Rls. 20,670 $
40 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 21,120 654,262,478 Rls. 17,657 $
41 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 45,450 620,296,689 Rls. 17,149 $
42 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 23,760 608,362,207 Rls. 17,750 $
43 4 1396 شهيدرجايي انگلستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 33,000 556,233,675 Rls. 17,065 $
44 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 18,000 522,561,600 Rls. 14,400 $
45 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 11,999 482,798,470 Rls. 14,399 $
46 6 1396 شهيدرجايي انگلستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 14,192 447,184,458 Rls. 13,482 $
47 1 1396 شهيدرجايي انگلستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 17,800 444,458,168 Rls. 13,706 $
48 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,500 418,966,861 Rls. 12,224 $
49 9 1396 شهيدرجايي انگلستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 22,500 357,453,000 Rls. 10,125 $
50 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 7,522 354,833,842 Rls. 9,778 $
51 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 25,605 343,571,350 Rls. 9,242 $
52 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 23,093 284,196,366 Rls. 8,373 $
53 5 1396 شهيدرجايي انگلستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 21,070 272,422,600 Rls. 8,300 $
54 6 1396 شهيدرجايي انگلستان 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 5,000 257,216,400 Rls. 7,785 $
55 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 10,000 254,023,000 Rls. 7,000 $
56 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 1,150 195,166,500 Rls. 5,750 $
57 7 1396 شهيدرجايي انگلستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 25,880 193,773,200 Rls. 5,680 $
58 11 1396 شهيدرجايي انگلستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 5,600 182,896,560 Rls. 5,040 $
59 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,000 123,382,600 Rls. 3,400 $
60 12 1396 شهيدرجايي انگلستان 69074090 ک ک ک سا?ر 23,166 114,309,499 Rls. 3,065 $
61 9 1396 شهيدرجايي انگلستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,000 95,177,700 Rls. 2,700 $
62 10 1396 شهيدرجايي انگلستان 27012000 زغال قالبي،کگلوله زغالکسنگ و سوختکهاي جامد همانند كه از زغالکسنگ تهيه شده باشد 4,500 89,196,525 Rls. 2,475 $
63 4 1396 شهيدرجايي انگلستان 08109020 زرشك تازه 504 26,271,570 Rls. 806 $
64 6 1396 شهيدرجايي انگلستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 2,562 20,394,955 Rls. 615 $
65 6 1396 شهيدرجايي انگلستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 549 4,370,347 Rls. 132 $
66 8 1396 شهيدرجايي انگلستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 13 275,376 Rls. 8 $
مجموع کل
182,017,527,710 ريال
مجموع کل
5,080,374 دلار
[1]